Cilt 6 Sayı 4-2016
25.Ara.2016

Baş Editör / Editor in Chief

Doç. Dr. Süleyman TEMEL / Assoc. Prof. Dr. Süleyman TEMEL

 

Yardımcı Editörler / Associate Editors

Yrd. Doç. Dr. Ersin GÜLSOY / Assist. Prof. Dr. Ersin GÜLSOY

Yrd. Doç. Dr. Adem KOÇYİĞİT / Assist. Prof. Dr. Adem KOÇYİĞİT

İnanç ÖZGEN , Evgeniy TERSKOV , Akın TEMİZER

Harput (Elazığ/Türkiye) Bölgesi Acrididae ve Gryllidae Familyaları (Orthoptera: Insecta) Bilgisine Katkılar

Contribution of the Knowledge of the Families Acrididae and Gryllidae (Orthoptera: Insecta) of Harput Region (Elazığ/Turkey)

Yusuf Ziya KOCABAŞ , Osman GEDİK

Kahramanmaraş İl Merkezi Semt Pazarlarında Satılan Bitkiler Hakkında Etnobotanik Araştırmalar

An Ethnobotanical Study of wild plants sold in district bazaar in Kahramanmaras

Hilal SURMUŞ ASAN , Hasan Çetin ÖZEN

Cuscuta babylonica Aucher (küsküt) parazitliğinin Carthamus glaucus Bieb.subsp. glaucus’un Fenolik İçeriği Üzerine Etkisi

The effect of Cuscuta babylonica Aucher (Cuscuta) parasitism on the phenolic contents of Carthamus glaucus Bieb.subsp. glaucus

Fatih DADAŞOĞLU

Yumuşak Çürüklük Etmeni Bacillus pumilus İzolatlarına Karşı Çakşır Otu (Ferula communis) Uçucu Yağ ve Ekstrelerinin Antibakteriyal Etkisi

The Effect of Volatile Oil and its extracts of Giant Fennel (Ferula communis) against Soft Rot (Bacillus pumilus isolates)

Şahset İRDEMEZ , Alper Erdem YILMAZ , Eyüp ANLATICI

Evsel Atıksu Arıtma Çamurlarının Termal Kurutma-Yakma Prosesi ile Uzaklaştırılmasında Arıtma Verimi–Enerji İlişkisinin İncelenmesi

Domestic Wastewater Treatment Sludge Disposal with The Combustion Process of The Thermal Drying- incineration Efficiency Investigation of The Relationship Between Energy

Tuba YETİM

Bakteri Gideriminde Sonofotokatalitik Yöntemin Kullanımı

The Usage of Sonophotocatalytic Process for the Disinfection of Bacteria

Hafsa DOĞAN , Raciye MERAL

Uşkun Bitkisinin Bisküvi Üretiminde Fonksiyonel Bileşen Olarak Kullanımı

The Use of Rheum ribes as a Functional Ingredient in Bicscuit Production

İbrahim Hakkı KADİRHANOĞULLARI , Köksal KARADAŞ , Murat KÜLEKÇİ

Iğdır İlinde Bal Üretim Maliyetinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

A Survey On The Determination Of Honey Production Cost in Igdır Province

Metin ÖNAL , Mehmet GAVGALI

Synthesis of Ceramic Particles (Al2 O3 and TiB2 ) in Aluminum Matrix

Synthesis of Ceramic Particles (Al2 O3 and TiB2 ) in Aluminum Matrix

Uygar DEMİR , Bilal KESKİN

Sakız Geveni (Astragallus gummifer L.)’nin Taç İçi/Taç Dışı ve Farklı Toprak Derinliklerindeki Bazı Toprak Özellikleri

Some Soil Properties in Inside/Outside of Canopy and Different Soil Depth of Gum Tragacanth (Astragallus gummifer L.)

Mustafa YUR , İbrahim Hakkı YILMAZ

Van Şartlarında Toprak İşleme Tekniklerinin Arpanın Verimine ve Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi

The Effects of Soil Cultivation- Systems on Barley Yields and Some Soil Physical Properties in Van

Hakan KİBAR , Turgut ÖZTÜRK

Depolama Yapılarında Duvar Basınçlarının Belirlenmesinde Kuramsal Yaklaşımlar

Theoretical Approaches in The Determination of Wall Pressures in Storage Structures

Ahmet Eren KIR , Süleyman TEMEL

Iğdır Ovası Kuru Koşullarında Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşit ve Populasyonlarının Tohum Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Seed Yield and Some Agronomical Characteristics of Different Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Variety and Populations under Dry Conditions of Igdir Plain

Uygar DEMİR , Bilal KESKİN

Sakız Geveni (Astragallus gummifer L.)’nin Yıllık Besin İçeriğinde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi

Determination of Changes Occurring Annual Nutritional Contents of Gum Tragacanth (Astragalus gummifer L.)

Kasım ÖZEK

Aspirin Yem Değeri ve Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesinde Kullanılabilme Olanakları: I. Kanatlıların Beslenmesinde Kullanımı ve Etkileri

Feed Value of Safflower and the Possibilities of Using in Farm Animal Nutrition: I. The Using and Effects in Poultry Nutrition

Jale METİN KIYICI, Mahmut KALİBER, Hasan Hüseyin UZKÜLEKCİ, Abdullah Eren SEKMEN, Abdulkadir UZUNYOL, Ahmet GÜLÜNÇ

Süt İneklerinde Memenin Fenotipik Özelliği ve Süt Kalitesi Arasındaki İlişki

Relationship Between Udder Phenotypic Characteristics and Milk Quality in Dairy Cows

Tamer YAVUZ , Yaşar KARADAĞ

Kıraç Koşullarda Yapay Mera Karışımlarının Verim ve Kalite Performansları

Yield and Quality Performances of Artificial Pasture Mixtures Under Dryland Conditions

Ahmet KOÇ , Sevgi YILMAZ , Emral MUTLU

Erzurum Kent Merkezinde Kitle Yeşil Alanların Hava Kalitesine Etkisi

Effect Of Large Green Areas On Aır Qualıty In Center of Erzurum

Kapak

Mahmut KAPLAN , Özlem ÜKE, Hasan KALE , Sıraç YAVUZ , Özer KURT , Ali İhsan ATALAY

Olgunlaşma Döneminin Teff Otunun Potansiyel Besleme Değeri, Gaz ve Metan Üretimine Etkisi

Effect of Vegetative Stages on Potential Nutritive Value, Gas Production and Methane of Teff Hay

Fatma CAF, Ayda TELLİOĞLU, Nurgül ŞEN ÖZDEMİR

Farklı İki Mikroalg (Scenedesmus dimorphus, Chlorella vulgaris) ve (Saccharomyces cerevisiae) ile Beslenen Moina micrura (Kurz, 1874)’nın Besin Alma Aktivitesi

The Feeding Activity of Moina Micrura (Kurz, 1874) (Cladocera) Fed with Two Different Microalgae Species (Chlorella vulgaris, Scenedesmus dimorphus) and Saccharomyces cerevisiae