Tarihçe

Caferilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (CAMER) 4 Temmuz 2010 Tarih ve 27631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsayan” Yönetmelik esaslarına göre, Iğdır Üniversitesine bağlı bir birim olarak kurulmuştur.

Amacı

Tarih boyunca süregelen Caferiliğin Türkiye’de kültür ve düşünce tarihi içerisindeki yerini bilgi ve belgelere dayalı olarak tespit etmek, elde edilen bilgi, belge ve bulguları araştırmak ve Merkez tarafından yayımlanacak olan akademik araştırma dergisi, kitap, elektronik posta, bülten ve benzeri vasıtalarla, araştırma yapan kişilere, kurumlara ulaştırmak, ayrıca konferans, panel ve sempozyum gibi etkinliklerle öğrencilere ve geniş halk kitlelerine sunmak, Caferilik ile ilgili araştırma yapmak üzere lisansüstü eğitim programları açmak ve yürütmektir.

Faaliyet Alanları

a) Caferilik ile ilgili temin edilen yazma eserleri dijital ortama aktarmak, arşivlemek, Türkçeye çevirerek yayımlamak, içerik analizleri yapmak, elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce özetlerini yayımlamak ve Iğdır ve yöresinde alan araştırmaları yapmak,

b) Iğdır yöresinde değişik dönemlere ait yazılı belge, kitap ve dokümanları bulmak ve araştırmacıların istifadesine sunmak,

c) Merkezde bir dokümantasyon merkezi oluşturmak, bu Merkezin arşivinde toplanan Caferilik ile ilgili yazma ve diğer klasik eserler üzerinde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak,

ç) Merkez bünyesinde faaliyet alanları ile ilgili yayımlanmış eserlerden oluşan bir kütüphane oluşturmak,

d) Merkezin amaç ve faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla fikir ve proje işbirliğinde bulunmak,

e) Yurt içi ve yurt dışında bu alanda çalışmaları bulunan resmi ve özel kuruluşlarla iletişim kurarak, uluslararası alanda ilişkilerin geliştirilmesine bilimsel katkıda bulunmak.