Iğdır Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (IÜ-ADEK)

Iğdır Üniversitesinde akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları, “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” gereği oluşturulmuş olan “Iğdır Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu” (IÜ-ADEK) sorumluluğunda ve koordinasyonunda yürütülmektedir.

IÜ-ADEK'in çalışma esas ve ilkelerini belirlemek üzere 04.03.2014 tarihli ve 05/03 sayılı karar ile Iğdır Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Yönergesi Üniversite Senatosu tarafından onaylanmıştır.

IÜ-ADEK Üyelerinin Belirlenmesi

• IÜ-ADEK Üyeleri, Iğdır Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

• Kurul, başkan dahil en az 9 en fazla 18 kişiden oluşur.

• Kurul üyeleri Rektör dışında en az bir rektör yardımcısı, bir dekan, bir enstitü müdürü, bir yüksekokul müdürü, bir meslek yüksekokulu müdürü, bir araştırma merkezi müdürü, Üniversite Genel Sekreteri ve Üniversite Öğrenci Konseyi temsilcisinden oluşur.

•IÜ-ADEK'in başkanlığını,Rektör Yardımcısı yapar.

IÜ-ADEK in Görevleri

• Iğdır Üniversitesinde stratejik planlama sürecinin, koordinasyonunu ve 5018 sayılı kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ikincil mevzuatına uyumunu sağlamak, Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, sonuçlarını duyurmak,

• Iğdır Üniversitesinde, "iç değerlendirme" çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme raporunu hazırlamak veya hazırlatmak,

• Iğdır Üniversitesi nin, "dış değerlendirme" yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,

• Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile yakın ilişkide çalışmak, Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Komisyon ile paylaşmak,

• Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu kararlarını Iğdır Üniversitesinin, akademik birimlerine duyurmak, uygulamalarını takip etmek, değerlendirmek, Üniversite genelindeki çalışmalara uygunluğunu sağlamak ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,

• Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun yükseköğretim üst kurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek.

• Örnek alınabilecek kalite geliştirme çalışmalarını, diğer akademik birimler ile paylaşmak,

• IÜ-ADEK Yürütme Kurulundan gelen görüş, öneri ve çalışma sonuçlarını değerlendirmek, mevzuata uygunluğunu sağlamak ve karara bağlamak,

• 5018 sayılı kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuatında belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Üniversitede iç kontrol standartlarının yerleştirilmesini koordine etmek,

• Iğdır Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planını hazırlamak, gerek duyulması halinde Üniversiteye özel yeni standartlar belirlemek.