Genel Bilgi

2547 sayılı Kanunun 51. maddesinde yer alan yasal düzenlemeye göre; Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının idari teşkilatı hakkında Kararnamenin 27. maddeleri gereğince Yükseköğretim Kurumlarının idari teşkilatla ilgili açıklamasında Üniversitelerde merkez yönetimin başında' Genel Sekreter ihdas edilmiştir. Üniversitenin İdari Teşkilatının üst kademesi olan Genel Sekreterlik Makamı Üniversite teşkilatında bulunan birimlerin verimli bir şekilde uyumlu ve düzenli olarak ahenk içerisinde çalışmasını sağlamaktır. Bu çalışmayı yaparken gerekli koordinasyonu oluşturmak, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosu'nda oy hakkı kullanmaksızın toplantılarına katılmak ve alınan kararların raportörlük görevini yaparak kararların korunmasını ve saklanmasını sağlayarak bunlarla ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak üzere birimlere iletmek üzere personele talimat vermek, Üniversitenin iç ve dış yazışmalarını kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde koordine etmektir.

Görev ve Sorumluluk

1- Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.

2- Genel Sekreter, üniversite İdari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından  Rektöre karşı sorumludur.

3- Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a. Üniversite İdari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

b. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

c. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

d. Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,

e. Basın ve Halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

f. Rektörlüğün ve Genel Sekreterliğin yazışmalarını yürütmek,

g. Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

h. Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak ve yaptırmak

 

Misyonumuz

Üniversitenin idari teşkilatının düzenli , verimli , ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak, Üniversite üst kurullarının toplantı organizasyonunu ve raportörlüğünü yapmak, iç ve dış paydaşlarla iletişimi sağlayarak etkili bir performans yönetimi oluşturmak.

Vizyonumuz

Bilgi, teknoloji ve hizmetlerin ileri düzeyde sunulduğu, gelişime açık, değer yaratan öncü duruma gelmiş, kurumsallaşmış, kurum kültürünü benimsemiş, çağdaş ve etkin bir yapı oluşturmaktır.