Abdulhakim TUĞLUK

Abdulhakim TUĞLUK

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:7532

E-mail:ahakim.tugluk@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Selçuk Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü 2008
Yüksek Lisans
:
İnönü Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı 2012
Doktora
:
Dicle Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı 2016
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Yeni Türk Edebiyatı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. TUĞLUK, Abdulhakim (2010), Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş"unda Mekânın Poetiği, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.28, s.235-248. 

A2. TUĞLUK, Abdulhakim (2013), Amaç ve Beklenti Karşısında Karşılaştırmalı Edebiyatın Tanı(m)sal Krizine İlişkin Birtakım Tartışmalı Saptamalar, Turkish Studies Dergisi Karşılaştırmalı Dil-Edebiyat-Eğitim Özel Sayısı, Volume 8/8, s.1335-1346.

A3. TUĞLUK, Abdulhakim (2015), Tevfik Fikret'i Anlama Kanonunun Dışına Çıkmak: Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Sosyal Farkındalıklar, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ölümünün 100. Yılı Anısına Tevfik Fikret Özel Sayısı, S.11 Nisan 2015, s.236-250.

A4. TUĞLUK, Abdulhakim (2015), Türk Edebiyatı'nda Melâl'e Âşina Bir Ön Söz Örneği: İsak Ferera'nın Âşina Sesler Mukaddimesi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), S.14 Ekim 2015, s.129-238

A5. TUĞLUK, Abdulhakim (2015), Süleyman Nazif'in Hicivdeki Ustalığı: Beau Sherif'in Boş Herif'e Dönüşümü (İnceleme-Metin), Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi, Yıl 1 Sayı 1, Güz 2015, s.25-38.

A6. TUĞLUK, Abdulhakim (2016), Süleyman Nazif'in Kaleminden Bir Silsile-i Makâlât: Garb Edebiyatı'nın Edebiyatımıza Te'sîri (İnceleme-Metin), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), S.15 Nisan 2016, s.243-268

A7. TUĞLUK, Abdulhakim (2017), İroni Nedir, İdil Sanat ve Dil Dergisi, C.6 S.29, s. 441-467.

A8. TUĞLUK, Abdulhakim (2017), Mithat Cemal Kuntay’ın ‘Nefâis-i Edebiyye’ Adlı Antolojisi, Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi, Yıl 3 Sayı 8, Güz 2017, s. 162-176.

A9. TUĞLUK, Abdulhakim (2017), Kılları Yolunmuş Maymun Romanında Dramatik İroni, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Yıl 9, Sayı 18, Aralık 2017, s.177-190.

A10. TUĞLUK, Abdulhakim (2017), Bir Mahremiyet Mekânı Olarak Servet-i Fünûn Romanında Oda, Uluslararası sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 10, Sayı 54, s.169-179.

A11. TUĞLUK, Abdulhakim (2018), Ebüzziya Tevfik'in "Merhûm Nâmık Kemâl Bey" Adlı Eseri (İnceleme-Metin), İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, C.28 S.1, s.177-197.

A12. TUĞLUK, Abdulhakim (2018), Benim Adım Kırmızı Romanında Romantik İroni, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.11 Sayı 61, s.180-188.

A13. TUĞLUK, Abdulhakim (2018), Turgut Uyar’ın Şiirlerinde Garip Etkisi, SOBİDER, Sayı 32, s.404-426.

A14. TUĞLUK, Abdulhakim (2018), İstanbul Şehir Üniversitesi E-Arşivinde Yer Alan Ali Nihad Tarlan Evrakı, Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi Ali Nihad Tarlan Özel Sayısı, s.120-138.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B1. (Kitap Tanıtımı) TUĞLUK, Abdulhakim (2010), Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum, Timaş Yayınları 1. baskı, 2009 İstanbul, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.2.S.1, s.1-5. 

B2. (Kitap Tanıtımı) TUĞLUK, Abdulhakim (2017), Mekân Hikâyeleri, Mecmua Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2, Sayı 4, s.41-44.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. TUĞLUK, Abdulhakim (2013), Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şiirlerinde Kurgusal Mekân, Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozumu, 7-9 Ekim 2010 Diyarbakır, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, s.911-919, Ankara.

B2. TUĞLUK, Abdulhakim (2017), Mithat Cemal Kuntay’ın ‘Nefâis-i Edebiyye Adlı Antolojisi Üzerine Bir İnceleme’, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, 12-14 Mayıs 2017, Atatürk Üniversitesi Erzurum.

B3. TUĞLUK, Abdulhakim (2017), Tahrib-i Harabat’ta İstihza, IV. Yıldız Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 21-22 Aralık 2017 İstanbul.

B4. TUĞLUK, Abdulhakim (2018), ‘Firdevs-âşiyân Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i Mübâreklerini Ziyâretde’ , I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018 Trabzon.

B5. TUĞLUK, Abdulhakim (2018),” Bir Sultan II. Abdülhamid Medhiyesi: Florinalı Nazım’ın Mehâmid-i Hamidiyyesi”, Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, 22-24 Ekim 2018 İstanbul.

B6. TUĞLUK, Abdulhakim (2018) “Diyarbekirli Ali Emîrî Efendinin Vefatının Ardından Yazılanlar”, Uluslararası Diyarbakır Tarih Toplum Ekonomi Kongresi, 26-28 Ekim 2018 Diyarbakır.

B7. TUĞLUK, Abdulhakim (2018). “22 Temmuz 1928 Tarihli Diyarbekir Gazetesi’nin Gözüyle Diyarbekir”, Cumhuriyet Dönemi Diyarbakır Sempozyumu, 8-9 Kasım 2018 Diyarbakır.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

C1. Tuğluk, Abdulhakim (2015) Süleyman Nazif'in Şerif Paşa'yı Hicvettiği Boş Herif Adlı Eser Üzerine Bir İnceleme, Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu, Dicle Üniversitesi, 26-27 Mart 2015 Diyarbakır.

 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

D1.TUĞLUK, Abdulhakim, İroni ve Roman: Postmodern Türk Romanında İroninin Serüveni, Efe Akademi Yayınları, İstanbul 2019.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

E1. TUĞLUK, Abdulhakim (2015). "Tevfik Fikret'i Anlama Kanonunun Dışına Çıkmak: Fikret'in Şiirinde Sosyal Farkındalıklar", Ölümünün 100. Yılında Tevfik Fikret, Editör Özcan Bayrak,  s.323-341, Kesit Yayınları İstanbul.

E2. TUĞLUK, Abdulhakim (2018), “Yirmisekiz Çelebi Mehmed  ile Ahmet Midhat Efendi Arasında Bir Avrupa Mukayesesi”, Avrupa Macerasının Erken Dönem Bir Örneği: Avrupa’da Bir Cevelan, haz. Selim Somuncu, Manas Yayıncılık, Ankara 2018.

Diğer Yayınlar:

DİĞER YAZILAR:

1. TUĞLUK, Abdulhakim (2017), Editör Notu, Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi, Gelenek ve Postmodernizm Özel Sayısı.

2. TUĞLUK, Abdulhakim (2018), Güzide Bir Jüri Önünde Sunulan Eser: Mehmet Kaplan’ın ‘Namık Kemal ve Eserleri’ Adlı Doktora Tezi, Türk Dili Dergisi, Yıl 68, Sayı 793, s.98-101.

EDİTÖRLÜKLER:

1. (Editör Yardımcısı) Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) (2015)
2. (Editör Yardımcısı) Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature) (2015-2016)

3. (Sekretarya) Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) (2010-2016)
4. (Editör) Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) (2016)

5. (Editör) Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature) (2017)

6. (Editör) Edebî Eleştiri Dergisi (Dergi Yöneticisi ve Kurucusu) (2017-

7. (Yayın Kurulu Üyeliği) Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature) (2017-

8. (Yayın Kurulu Üyeliği) Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (2016-

9. (Editör) Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (2018-

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

1. Tuğluk, Abdulhakim (Araştırmacı), Yürütücü: Ahmet Tanyıldız, Dört Mevsim Edebiyat Çalıştayı Projesi, (14-ÇalıştayEF-06), Dicle Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Diyarbakır 2014.

2. Tuğluk, Abdulhakim (Araştırmacı), Yürütücü: Kemal Timur, Postmodern Türk Romanında İroni 14-EF-93, Dicle Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Diyarbakır 2014-2016.

3. Tuğluk, Abdulhakim (Araştırmacı), Yürütücü: Kemal Timur, Said Paşa ve Süleyman Nazif Çalıştayı, (14-SBE-15) Dicle Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Diyarbakır 2015.

Hakemlikler:

1- Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2- İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

3- Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi

4- Edebî Eleştiri Dergisi

5- Mecmua Sosyal Bilimler Dergisi

6- Folklor Akademi Dergisi

7- Sosyal Bilimler Akademi Dergisi

8- Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

9- İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası

 

Verilen Dersler:

VERİLEN DERSLER: (2017-2018 GÜZ YARIYILI)

Ders Adı

Kredisi

TDE 0303 Yeni Türk Edebiyatı

2

TDE 0225 Edebi Akımlar

2

TDE 0213 Tanzimat Dönemi Edebi Metinleri

2

TDE 0321 Karşılaştırmalı Türk Edebiyatı

2

 

VERİLEN DERSLER: (2018-2019 GÜZ YARIYILI)

Yeni Türk Edebiyatına Giriş I                                                                                              2

 

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
7532
Dahili Tel.
:
7532
Belgegeçer
:
E-posta
:
ahakim.tugluk@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: