Hakkı Akdeniz

Hakkı Akdeniz

Doç. Dr.

Telefon:05372476084

E-mail:hakki.akdeniz@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Ziraat Fakültesi
Bölüm
:
Tarla Bitkileri Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Ağrı Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü
Lisans
:
19 Mayıs Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doktora
:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Atıcılık, Arıcılık, Dağcılık, Tornacılık, Demircilik, Güreş, Kayak, Kaplıca, Racing for motorcar
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Kesin, B., Bozkurt,  M.Ali., Akdeniz, H. 2010. The Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Fertilizer Application on Nutrient and (Bromus inermis Leyss.). Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (5): 896-902, 2010.

Akdeniz, H,. Keskin, B, Bozkurt, M.A. Yield and Metal Concentration in Garden burnet (Sanguisorba minor Scop. Bünyan 80) from application of Sewage Sludge and Chemical Fertilizer. Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (4): 694-701, 2009.

Bozkurt, M.A., Akdeniz, H,. Keskin, B. The Growt of Corn Plant in Coal fly-ash and Lime-stabilized Sewage Sludge. Fresenius Environmental Bulletin, Volume 18- No.1-2009, rprint pp.45-50, Original paper.ISSN 1018-4619.

Keskin, B., Yılmaz, İ.H. Bozkurt, M.A., Akdeniz, H,. Sewage Sludge as Nitrogen Source for Irrigated Silage Sorghum, Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (3): 573-578, 2009.

Akdeniz, H,.  M.A. Karsli, M.Ülker, E. Oral. “Effects of increasing Levels of N Fertilization on Yields and Nutrient Content of Different Barley Varieties Grown under Arid Conditions. Journal of Animal and Veterinay Advaces 5 (2) : 150-155, 2006. © Medwell Online, 2006.

Akdeniz, H,.  Yılmaz, İ.H,. Bozkurt, M.A., Keskin, B. “The Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Applications on Grain Sorghum Grown (Sorghum vulgare L.) in Van-Turkey. Polish Journal of Environmental Studie, Vol. 15, No. 1 (2006), 19-26.

Bozkurt M.A., Akdeniz, H., Keskin, B. And Yılmaz, İ.H. “Possibilities of using sewage sludge as nitrogen fertilizer for maize”. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science, Volume 56, Issue 2 May 2006, pages 143 – 149.

Keskin, B.,  Akdeniz, H., Yılmaz, İ., Turan, N. “Yield and Qulity of Forage Corn (Zea mays L.) as Influenced by Cultivar and Nitrogen Rate”. Journal of Agronomy 4 (2): 138-141, 2005,   ISSN 1812-5379, Official publication of the Asian Network for Scientific Information.

Karslı, M.A., Deniz, S., Nursoy, H.,  Denek, N., Akdeniz, H. “Vejetasyon Döneminin Mera Kalitesi ve Hayvan Performansı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi”  Turk J Vet Anim Sci. 26, 1-8, (2000).

Akdeniz, H., Karslı, M.A., Nursoy, H. ve Yılmaz, İ. “Bazı Tane Sorgum Çeşitlerinin Besin Madde Kompozisyonu ve Sindirilebilir Kuru Madde Veriminin Belirlenmesi”,  Turk J Vet Anim Sci, 27, 1349-1355 (2003).

Akdeniz, H,.  Karslı, M.A.,  Keskin, B., “Effects of Harvesting Different Sorghum-Sudan Grass Varieties as Hay or Silage on Chemical Composition and Digestible Dry Matter yield”, Journal of Animal and Veterinary Advances 4 (6): 610-614, 2005.

Demirel, M,  İ. Yılmaz, S. Deniz, O. Kaplan, H. Akdeniz, 2003. Effect of Addition of Urea or Urea Plus Molasses of Different Corn Silages Harvested at Doug Stage on Silage Quality and Digestible Dry Matter Yield", J. Appl. Anim. Res. , 7-16 pp., 2003.

Keskin, B.Bozkurt, ., M.A Akdeniz, H. 2012. Effects of Sewage Sludge and Nitrogen Fertilizer Application", Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. , 93-102 pp., 2012.

Karslı, M.A., Akdeniz, H,. Levendoğlu, T., Terzioğlu,Ö. a2005. Evaluation of the Nutrient Content and Protein Fractions of Four Different Common Vetch Varieties. Turk J Vet Anim Sci, 29 (2005) 1291-1297 © TÜBİTAK.

 

 

Akdeniz, H,.   B.Bozkurt, Terzioğlu, Ö.,  and Keskin, B., 2014. Effects of Sewage Sludge Application on the Heavy  Metal  Content of Crested Wheatgrass (Agropyron cristatum (L.)) Gaertn. Journal of Environmental Science and Engineering B 3 (2014) 232-245

 

Zeynalov, Y.,  Akdeniz, H,. Yılmaz, İ.H., 2014.  Study on Plant Species Belonging to Fabaceae L. Family in Flora of Ağri Mountain. Journal of Environmental Science and Engineering A 3 (2014) 282-286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Akdeniz, H., Hosaflıoğlu, İ. 2016. Effect of Nitrogen Fertilization on Herbage Yield and Some Plant Characteristics of Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.). International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16) March 19-20, 2016, Kilis, TURKEY.

 

Akdeniz, H., Keskin, B., Yılmaz, İ.H. 2016. Effects of Deficit Irrigation on Yield and Yield Components of Grain Corn (Zea mais L.). VII. International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Jahorina, October 06-09, 2016, BOSNA.

 

Hosaflıoğlu, İ. Akdeniz, H. 2016. Determination of Appropriate Quantity of Sowing Dichondra repens in the Green Field Plant.  International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16) March 19-20, 2016, Kilis, TURKEY.

 

Akdeniz, H. Hosaflıoğlu, İ. Keskin B. 2017. The Effects of Different Seed Quantities and Cutting Times on Quality    Properties of Kentucky bluegrass (Poa pratensis L. Geronimo ). 2nd International Conference on Adcances in Natural and Applied Sciences, Antalya, TURKEY, 18-20 April 2017.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

Deniz, S., Akdeniz, H., Avcı, M., Kara, M.A,. “Farklı Devrelerde Biçilen Korunganın Verim Potansiyeli  ile Sindirilebilirlik ve Enerji Düzeylerinin İn Vivo ve Vitro Yöntemlerle Belirlenmesi” Vet. Bil. Derg.(2005), 21, 3-4: 47-55, Selçuk Üniversitesi, KONYA.

Keskin, B.,  Yılmaz, İ., Akdeniz, H,. “Sorgum x Sudanotu Melezi (Sorghum bicolar x Sorghum sudanense Mtapf.) Çeşitlerinde Hasat Zamanının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi”,  Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi 36(2),145-150,2005), Erzurum.

Avcı, M., Akdeniz, H., Deniz, S,.  “Değişik Katkılarla Hazırlanan Yaş Şeker Pancarı Posası Silajlarının Kalitesinin Belirlenmesi” Vet. Bil. Derg.(2005), 21, 3-4: 47-55, Selçuk Üniversitesi, KONYA.

Akdeniz, H. Keskin, B. Yılmaz, İ. Oral, E. “Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma”, YYÜ. Ziraat Fak.Tarım Bilimleri Dergisi, 14 (2),  119-125, (2004).

Akdeniz, H., Yılmaz, İ., Andiç, N., Zorer, Ş, “Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma”, YYÜ. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 14 (1), 47-51, (2004).

Akdeniz, H., Yılmaz, İ.H., Keskin, B., Karslı, M.A. 2003. Değişik Mısır Çeşitlerinde Biçim Zamanlarının Bazı Agronomik Özellikler ile Sindirilebilir Kuru Madde Verimlerine Etkileri. Hayvancılık Araştırma Dergisi (2003) 13, 1-2: 47-53.

Akdeniz, H., Yılmaz, İ. Keskin, B., Arvas, Ö,. “The Effects of Different Nitrogen Levels on Yield and Yield Components of Some Silage Sorghum (Sorghum vulgare L.) Varieties Grown Under Irrigated Conditions in Van-Turkey”. Turk J of Field Crops, 7, 52-60 (2002).

Yılmaz, İ., Akdeniz, H., Kahraman, A,. “Silaj Amacıyla Yetiştirilen Sorgum-Sudanotu Melez Çeşitlerinde Bitki Sıklığının Verim Öğelerine Etkisi”, Y.Y.Ü Fen Bil. Enst. Derg. 1-9,  7(1), (2002).

Yılmaz, İ., Akdeniz,.  “Van Merkezde Yetiştirilen Bazı Mısır Çeşitlerinde Silaj Verimi ve Silaj Verimine Etkili Karakterlerin Saptanması”, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi,  31 (1), 23-29,  (2000).

Eraç, A., H. Ekiz, C. S. Sevimay, S. Altınok, M. Deveci, H. Akdeniz ve N. Andiç, 1995. “Çayır ve Mer’aların Korunma ve Kullanımı”,  Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi, T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:26, Cilt:1. 253-266, Ankara.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

Özgökçe, F.,Akdeniz, H., Yılmaz, İ. Keskin, B,. “Van Doğal Meralarında Bulunan Bazı Önemli Baklagil (Fabaceae) Taksonları ve Bunların Botanik Özellikleri. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 21-24 Haziran, Adana, 2004.

Yılmaz, İ., Bozkurt, M., Akdeniz, H,. “Kışlık Arpa Tarımında Arıtma Çamuru Kullanma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma”. Ulusal Sanayi – Çevre Sempozyumu ve Sergisi. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 169-177, Mersin, 2001.

Akdeniz, H., Yılmaz, İ., Terzioğlu, Ö. “Van Koşullarında Yetiştirilen Bazı Adi Mürdümük ve Nohut Mürdümüğü (Lathyrus sativus L. ve Lathyrus ciceria L.) Hatlarının Tohum Verimleri Üzerine Bir Araştırma”, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 240-244, Adana, 1999.

Keskin, B., Yılmaz, İ., Akdeniz, H, “Van Kıraç Şartlarında Kışlık Olarak Ekilen Bazı Tek Yıllık Baklagil+Arpa Karışımlarının Farklı Biçim Zamanlarında Verim ve Botanik Kompozisyonlarının Tespiti Üzerinde Bir Araştırma”, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 201-206, Adana, 1999.

Yılmaz, İ., Terzioğlu, Ö., Akdeniz, H., Keskin, B., Özgökçe, F. “Ağır ve Nispeten Hafif Otlatılan Bir Meranın Bitki Örtüleri İle Kuru Ot Verimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma”,  Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi,  23-28, Adana, 1999.

Yılmaz, İ., Akdeniz, H., Deveci, M. “ Van Sulu ve Kuru Koşullarında Korunganın Ot ve Tohum Verimi Üzerinde Bir Araştırma”,  Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, Çayır –Mera Yem bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 256 260, Adana, 1999

Akdeniz, H., Keskin, B., Yılmaz, İ. “Van Kıraç Şartlarında Bazı Fiğ (Vicia sp.) Türlerinin Kışlık Olarak Yetiştirme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma”, Uluslararası Hayvancılık ’99 Kongresi, 248-253, İzmir, 1999.

Andiç, C., Akdeniz, H., Yılmaz, İ., Terzioğlu, Ö., Keskin, B., Andiç, N., Deveci, M., Arvas, Ö.  1996. “Van Kıraç Şartlarında Adi Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Hatlarının Ot Verimi Üzerinde Bir Araştırma”. Türkiye 3. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, 704-709, Erzurum.

Yılmaz, İ., Deveci, M., Akdeniz, H., Andiç, N., Terzioğlu, Ö., Keskin, B., Andiç, C. “Van Kıraç Şartlarında Bazı Önemli Yonca Varyetelerinin Adaptasyonu ve Ot Verimi Üzerinde Bir Araştırma”,  Türkiye 3. Çayır Mera ve Yem bitkileri Kongresi, 393-401, Erzurum, 1996.

Andiç, C., Deveci, M., Akdeniz, H., Andiç, N., Terzioğlu, Ö., Keskin, B., Yılmaz, İ., Arvas, Ö. “Van Kıraç Koşullarına Adapte Olabilecek Burçak (Vicia ervilia L. Willd.) Hatlarının Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma”, Türkiye 3. Çayır Mera ve Yem bitkileri Kongresi, 710-717, Erzurum, 1996.

Akdeniz, H.,  Temel S.,    Hosaflıoğlu, İ.,   Şahin, K., 2013. Iğdır İlinin Tarımsal Yapısına Genel Bir Bakış ve Yem Bitkilerinin Durumu, Türkiye 10. Tarla bitkileri Kongresi 10-13 Eylül 2013, s: 556-562,  Konya. 

Şahin, K. ve Akdeniz, H., 2014. Seracılık Bölümü Öğrencilerinin Eğitimi Üzerine Bir Araştırma. 2014, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi,3-5 Eylül 2014, s: 1161-1163,Samsun.

Terzioğlu, Ö., Akdeniz, H., Şahin, K,. 2003. “Mera Yasası Uygulanması ve Van İli Örneği. TMMOB Makine Mühendisleri Odası”.  III. GAP ve Sanayi Kongresi, 18-19 Ekim,  Diyarbakır.

Hosaflıoğlu, İ. ve Akdeniz, H., 2015. Iğdır’da Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verimlerinin Belirlenmesi. 11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015), Çanakkale.

Akdeniz, H., Şahin, K,. 2015. Iğdır’da Silajlık Mısır Tarımı. 11. Tarla Bitkileri Kongresi (7-10 Eylül 2015), Çanakkale.

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Farklı Azot dozlarının Arı otu (Phaceolia tanecetifolia Bentham)’ın verim ve bazı tarımsal karakterlere etkileri. Güneydoğu Anadolu

Bölgesinde Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Bazı At Dişi Mısır Çeşitlerinin Verim Performansının Belirlenmesi

Ağrı Dağında Bulunan Bazı Astragalus Türlerinin Tespiti ve Bu Türlere Ait Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi. 

Iğdır Ekolojik şartlarında farklı bitki sıklığı ve azot dozlarının Silajlık sorgum x Sudan otu melezi (Sorgum bicolor x Sorgum Sudanense Mtapf.) bitkisinin verim ve verim komponentlerine etkileri 

 

Projeler:
 1. Kentsel Arıtma Çamurunun, Adi otlak ayrığı (Agropyron cristatum (L.) Gaertn’ın Ot ve Tohum Verimi ile Bitki ve Toprağın Ağır Metal Birikimi Üzerine Etkileri, 2007-MYO-B060. (Proje Yürütücüsü.)
 2. Suni Mera Tesisinde Kullanılabilecek Bazı Yem Bitkilerinin Farklı Oranlardaki Karışımlarında Ot ve Sindirilebilir Kuru Madde Verimleri, 2008-MYO-B102. (Yardımcı Araştırmacı).
 3. Doğu Anadolu Kalkınma Programı Tasarımı ve Kırsal Kalkınma Bileşeni “Süt Sığırcılığı” DGELARG/MEDTQ/ARD-064, Özalp-VAN, 2005.  (Eğitmen).
 4. Büryanlık Keçi Yetiştiriciliği, Hizan-Bitlis, EADT-ARD-80, 2006-2007 (Eğitmen).
 5. Yem Bitkileri Yetiştirme Teknikleri, Çayır ve Meraların ıslahı ve Amenajmanı ve Hayvan Besleme Teknikleri Konularında Eğitim ve Bazı Demonstrasyon Çalışmaları. YYÜ Gevaş MYO, DAKP Projesi (Eylül 2006- Ekim 2007),  (Eğitmen).
 6. Van Yöresinde Tane Sorgum, Silaj Sorgum ve Silajlık Mısır Yetiştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK Projesi, TARP-2133, 1998. (Yardımcı Araştırmacı).
 7. Van Koşullarında Bazı Sorgum ve Mısır Çeşitlerinin Yetiştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma, 2000-ZF-005. (Yardımcı Araştırmacı).
 8. Van Doğal Meralarında Bulunan Bazı Önemli Baklagil (Fabaceae) Taksonları ve Bunların Botanik Özellikleri, 2000. (Yardımcı Araştırmacı).
 9. Vejetasyon Döneminin Mera Kalitesi ve Hayvan Performansı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, YYÜ.  Araştırma Fonu Projesi, 2000,  (Yardımcı Araştırmacı).
 10. Van Şartlarında Bazı Yem Bitkileri Karışımlarının Değişik Ekim Şekillerindeki Kuru Ot Verimi,  Botanik Kompozisyon ve Bazı Verim Unsurlarına Etkileri, YYÜ Araştırma Fonu Projesi,  1994. (Yardımcı Araştırmacı).
 11. Van Yöresi Doğal Çayırlarında Gübrelemenin Kuru Ot ve Botanik Kompozisyonuna Etkileri, YYÜ Araştırma Fonu Projesi, 1991. (Yardımcı Araştırmacı).
 12. Iğdır İlinin Hayvansal Üretim Yapısı ve Potansiyelinin Belirlenmesi, SERKA Projesi, 2013. (Yardımcı Araştırmacı).

Iğdır Halkı Süs Bitkileri Yetiştiriyor, Sera Kurma Tekniği, SODES Projesi, 2013. (Eğitmen).

Hakemlikler:
Verilen Dersler:

TARLA DENEME TEKNİKLERİ

MESLEKİ YABANCI DİL-I

MERA TESİSİ VE YÖNETİM TEKNİKLERİ

ÇİM BİTKİLERİ VE YEŞİL ALAN TESİSİ

TARIMSAL EKOLOJİ

MERA HAYVAN İLİŞKİLERİ

İYİ TARIM UYGULAMALARI

TARLA BİTKİLERİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI

Ödüller:

Süt Sığırlıcılığı Geliştirme Projesi. Özalp Dönerdere, VAN

Serhat Kalkınma Ajansı ve Kafkas Üniversitesi İşbirliği ile 22-23 Aralık tarihinde Sarıkamış’ta Düzenlenen TRA2 Bölgesi Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı. Serka Kalkınma Ajansı, Development Agency. 22-23 Aralık 2015

Üyelikler:
Harici Tel.
:
05372476084
Dahili Tel.
:
4048
Belgegeçer
:
E-posta
:
hakki.akdeniz@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü