Nesrin GÜLLÜDAĞ

Nesrin GÜLLÜDAĞ

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:0 476 223 00 50

E-mail:nesrin.gulludag@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Yeni Türk Dili Edebiyatı Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Hacettepe Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Fırat Üniversitesi
Doktora
:
Fırat Üniversitesi
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Dilbilim, Çağdaş Türk Lehçeleri, Adbilim
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.“Ünlü Türkçü Fikir Adamı: Gaspıralı İsmail Bey” Türk Dünyası Dil Ve Edebiyat Dergisi Dilde Birlik Sayısı, 2001, 12/1, Güz/I, s. 447-452.

2. “Nogay Türkçesinde İsim Çekim (Hâl) Ekleri”, Türk Dünyası Dil Ve Edebiyat Dergisi, 2002, Sayı:13, Bahar, s. 133-142.

3.  “Malov’un Sözlüğüne Göre Yeni Uygur Türkçesinin Hoten Ağzındaki Ses Olayları”, Uçenıe Zapiski, Tavriçeskogo Natsionalnogo Universiteta İm. V. İ. Vernadskogo , Nauçnıy Jurnal, Seriya “Filologiya” Tom 20 (59), No:5, Simperefol 2007, s. 154- 170.

4. “Karay Türklerinde Akrabalık Adları”, Jasss İnternational Journal Of Social Science Volume 5, İssue 6, December 2012, P.205-217.

5. “Yazılı Ve Görsel Basında Dil Estetiği”, 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum, Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Bahar 2012,  s. 49-58.

6. Baraba Tatarlarının Dili Üzerine Bir İnceleme,  Avrasya Uluslar Arası Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, Temmuz 2013, Türkiye, s.88-128.     

7. Türkler'de Damga Geleneği Ve Nogay Türklerinin Damgaları Üzerine Bir İnceleme, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Ocak 2015, C.3, S.15, s.132-150.

8. “Balık Sözcüğü Üzerine”, Karadeniz Yaz 2015 Yıl 6, Sayı 26, s. 54-62.

9. Sançmak Fiili Üzerine”, Karadeniz Yaz 2015 Yıl 6, Sayı 27, s. 42-48.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.  “Nogay Türkleri Ve Edebiyatı”, Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı, Ağustos 1997, Yıl:3, Sayı: 16, S.1989-2003.Aynı Makale,  Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı X, Temmuz-Aralık 2015, Yıl 21, Sayı 80, s. 377-390.

2. “20.Yy. Nogay Edip Ve Şairleri”, Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Manisa 1997, Sayı 1, s. 294-301.

3. “Nogay Türkleri”, Yeni Türkiye, Türkler C. 20, Ankara 2002, S.  556-564. Aynı Makale, Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı X, Temmuz-Aralık 2015, Yıl 21, Sayı 80, s. 343-354

4.  “Sarıkamış Başköy'de Kişi Adları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ocak 2002, Cilt 12, Sayı: 1, s. 79-86.

5. Nesrin Güllüdağ-Mustafa Şenel, “Nogay Edebiyatının Tarihi Seyri”, Karadeniz Araştırmaları    2004, Cilt 1, Sayı: 1, s. 58-81.

6. “Karaçay-Malkar Türklerinde Bazı Adet Ve İnanışlar” , Turkuaz,  Hakemli Bilim Ve Kültürdergisi, Sayı 1, Yaz 2006, s. 69-73.

7.  "Dil Ve Kültür Bağlamında Kırımçak Türkleri", Türk Yurdu, 100. Yıl Özel Sayısı, Cilt 31, Sayı 287, Temmuz 2011, s. 216-224.

8.“Yok Olmaya Yüz Tutmuş Bir Türk Topluluğu   Kırımçak Türkleri”, Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı Iı, Eylül-Ekim 2013, Yıl 9, Sayı 53-54, S.1959-1967, Aynı Makale, Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı Xı, Temmuz-Aralık 2015, Yıl 21, Sayı 81, s.452-460.

9. Çev: Nesrin Güllüdağ, Dr. Halina Kobeckaite, “Karaims İn Lithuanie”  “Litvanya’daki Karayimler”, Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı XI, Temmuz-Aralık 2015, Yıl 21, Sayı 81, s.480-486.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

  

1. Trabzon, 3-5 Mayıs 2006, “Trabzon Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme”, Trabzon Ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, Türk Ocakları Trabzon Şubesi Yayınları,  Haziran 2011, Trabzon, s. 29-34.

   2. Trabzon, 3-5 Mayıs 2006, “Hazar Türklerinde Kişi Adları”, Trabzon Ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, Türk Ocakları Trabzon Şubesi Yayınları, 1. Baskı, Haziran 2011, Trabzon, s. 69-85, Doç. Dr. Hülya Aşkın Balcı-Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ.

    3.  Bakü, 25-27 Haziran 2007  “Türk Dil Tarihinde Alfabe Meselesi Ve Azerbaycan Örneği” , Uluslar Arası Bakü Tarih Sempozyumu, Azerbaycan  Tarih Kurumu, Tarih Ve Gerçeklik, 1-2/ 2007 Bakü, s.124-130,  Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ- Doç. Dr. Bahar Güneş

    4. Bakü25-27 Haziran 2007,  “Türk Dünyasının Kültürel Bütünleşmesinde  Dilin Önemi Ve Ortak  Dil” Uluslar Arası Bakü Tarih Sempozyumu, Azerbaycan  Tarih Kurumu, Tarih Ve Gerçeklik, Cilt 1-2/ 2007 Bakü, s.131-141,  

     5. Ankara, 10-15 Eylül 2007,  “ Vilnius Kütüphanelerinde Bulunan Litvanya Tatarlarına Ait  El Yazması Eserler” “Uluslararası Asya Ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi”  Icanas 38. Ankara, Ankara 2011, s. 683-690. 

     6.Şanlıurfa, 25-29 Mart 2008,  1. Uluslar Arası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, “Artvin Ağzındaki Gürcüce Kelimeler”, Ankara 2009, s. 247-259.

     7. İstanbul, 3-5 Nisan 2008, Beykent Üniversitesi, I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, “Beyoğlu Argosu Üzerine Bir Tasnif Denemesi”, İstanbul 2009, s. 471-494.

      8. Kars, “Tarihsel Gelişim Süreci İçinde  – Man/+Man Eki”  2. Uluslar Arası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 21-23 Mayıs 2009, s. 1-12.

       9. Moğolistan, “Türkçe Ve Moğolca’da Ortak Olarak Kullanılan –Sak /+Sak Eki Üzerine Bir İnceleme” Aзи Судлалбін Олон Улсбін Эрдэм Шинжилгээний Хоердугаар Хурал, The 2. İnternational Conference On Asia And Oriental Studies  (Icas 2016), Moğolistan 2016, s. 714-726.

    10.Iğdır, “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Mihrişah Valide Sultan’ın Mektupları”, I. İnternational Multisciplinery Studies November 6-8 2018, İSBN 978-605-75-10-82-2 C.3, Iğdır 2018 Edited by Dr. Cavit POLAT-Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, s.1983-1996.

    11. Iğdır, “Dört Dilli Tematik Bir Sözlük Ünsü’l Lügât’te Türkçe Kelimeler”, I. İnternational Multisciplinery Studies November 6-8 2018, İSBN 978-605-75-10-82-2 C.3, Iğdır 2018 Edited by Dr. Cavit POLAT-Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, s.1997-2009.

  12.Iğdır, “Türkçe’de Giyim-Kuşam Sözcükleri İle Oluşturulmuş Deyimler”, I. İnternational Multisciplinery Studies November 6-8 2018, İSBN 978-605-75-10-82-2 C.3, Iğdır 2018 Edited by Dr. Cavit POLAT-Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ, s. 2010-2021

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

     1. Siverek, 13-14 Ekim 2001, “Siverek'e Bağlı Köylerdeki Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme”, Tarihte Siverek Sempozyumu, Şanlıurfa 20001, s.195-201.

     2. Eskişehir, 6-8 Aralık 2001, “Divanü Lûgat-İt Türk, Nogay, Kumuk, Karaçay-Malkar, Yeni Uygur Türkçesindeki At İle İlgili Atasözleri Üzerine Bir Değerlendirme”, s. 160-172, Osman Gazi Üniversitesi 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu,  Eskişehir  2002, s. 160-172.

     3. Bursa,  4-6 Nisan 2002, “Bursa İlindeki Boy, Oymak, Oba Ve Kişi Adlarından Oluşan Yer Adları”,  Uludağ Üniversitesi, 1. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Cilt Iı, Bursa 2002, s. 667-674.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

1. Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ -  Doç. Dr. Galina Miskiniene (Vilinus Unıversty) "Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarından Türkçe-Lehçe Kılavuz,   Yıl : 1840 (Giriş-İnceleme-Sözlük)"   (Turku –Lenku Kalbu Zodynelıs Is Lıetuvos Totorıu Rankrascıo 1840)   Vilinus  2008 , Ss. 176, İnceleyenler: Dr. Hüseyin Durgut, Prof. Dr. Henryk Jankowski, Destekleyen Kuruluşlar: Litvanya Cumhuriyeti Kültürü Destekleme Fonu, Litvanya Cumhuriyeti  Hükümeti Azınlık Ve Göçmenlik Dairesi,  ISBN 978-609-411-015-3.   

2. Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ- Doç. Dr. İsmail. Doğan,  " Nogay Destanları", TDK Yay. Ankara 2014, ss.264, İSBN : 978-975-16-2820-6.

3.  "Kırımçak Türkçesi Grameri", Ankara 2014, Gece Kitaplığı;  ss.460, İSBN : 978-605-4942-61-9.

4. "Kars Yer Adları", Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ, İbrahim Özkaya, Gökmen Mor, Altın Nokta Basın Yayın Dağıtım, ISBN 978-605-9515-23-8, İzmir 2017

 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

1.  “ Nogay Atasözleri”, Diriözler Armağanı, Prof. Dr. Meserret Diriöz Ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, Ankara 2003, s. 329-352.

2. “ Nogay Halk Edebiyatı Üzerine Yapılan Araştırmalar Ve Şora Batır Destanı”, Diriözler Armağanı, Prof. Dr. Meserret Diriöz Ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, Ankara 2003, s. 415-436.    

3. Azerbaycan Atasözleri Örnekleminde Karşıt Anlam Kavramı Ve Çeşitleri, Milli Lider Haydar Aliyev’e 92. Yıl Armağanı, Makaleler, İzmir 2015, Kitapta Bölüm,  s. 347-374.

4. Sosyal Medyanın Yeni Güldürü Öğesi Capslerin Mizahi Ve Eğitici Yönü Üzerine:  (İlber Ortaylı Örnekleminde ) Prof Dr. Hacali Necefoğlu’na Armağan, Editörler: İbrahim Özkaya, Safiye Özkaya, Kanyılmaz Matbaacılık, Isbn: 978-975-98136-2-8  Haziran 2016, İzmir, s.147-160.

5. Kars İlinin Somut Olmayan Kültürel Mirasının Haritalandırılması, Kars 2011, Kitapta Bölüm, 3. Bölüm, “Doğa Ve Evrenle İlgili Uygulamalar, Kutsal Mekanlar”, s.69-114, ss. 175.   

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1.Cihat Üstün, “Erzincan Merkez Ağzının Sesbilgisi Ve Sözvarlığı (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 23.07. 2008)

2. Özlem Yıldırım, “Kazak, Kırgız Ve Tatar Türkçesinde Arapça-    Farsça Kelimelerdeki Ses Değişmeleri” (Kafkas Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 22.07.2008) 

3.Berna Ürün, “Iğdır Ve Ardahan Yer Adları Üzerine Bir İnceleme”, (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 16.07.2008)

4. Gökmen Mor, “Türkiyedeki Gizli Diller, Sözvarlığı, Fonetik, Morfolojik Ve Kavram Alanı Bakımından İncelemesi”. (Kafkas Üniversitesi Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 16.07 2008)

5. Makbule Sebni, “Kars Yerli Ağzı, Metin-İnceleme-Sözlük” (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 04.06.2010)

6.Şükriye Gökçen Diken, “Türkçede Gibilik, Benzerlik, Karşılaştırma Bildiren Ekler” (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 04.06.2010)

 7. Aysun Laçin, Derleme Sözlüğüne Döre Birleşik Eylemler, (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 04.06.2010)

 8. Eyüp Sertaç Ayaz, Eş Anlamlılığın Bilimsel Temelleri Ve  Türkiye Türkçesi İle Azerbaycan Türkçesindeki Eş Anlamlıların Karşılaştırılması (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 01.08.2011)

 9. Işıl Özkan, Nahçıvan Yer Adlarının Linguistik Özelliklerinin Türk Yer Adları İle Karşılaştırılması (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi  25. 01.2012)

10. Nurcan Aras Okşak, Azerbaycan Ve Türkiyede Ad Verme Geleneğinin Mukayesesi Ve Azerbaycan Kişi Adları (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi  27. 01.2012)

   11.İbrahim Özkaya, Abbaskulu Meragayi, Emsâl-İ Türkân Türklerin Atasözleri   (Giriş,   İnceleme, Metin, Sözlük) (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi  17.07.2013)

   12.Erdem Tazegül, Hayvanlarla İlgili Türkmen Atasözlerinin Söz Varlığı,  (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi  17.07.2013)

   13.Ahmet Nasrullah Gök, Kahramanmaraş İli Yer Adları Ve Tasnifi (Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi   (17.07.2013)

Projeler:

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

1. FÜBAP Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu  Projesi 518 Numaralı “Kırımçak Türkçesi Grameri” Adlı Proje 2005’te Tamamlanmıştır. (Yayınlandı)

2. Kafkas Üniversitesi Okuma Kulübü Tarafından Yürütülen Tr-12-116-2008-R1 Referans Numaralı, “Evdeki Kitaplar Okula” Adlı 8000 Euro’luk Hibe İle Yürütülen Avrupa Birliği Gençlik Projesi’nin Danışmanlığını Yürüttüm. Proje Kapsamında Kars,  İlçe Ve Köylerinde 50 Okulda İlköğretim Ve Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik “Neden Okumuyoruz” Adlı Bir Sunum Gerçekleştirilmiş Ve İl, İlçe Ve Köylerde 74 Okulda Toplam 23959 Kitap Dağıtılmıştır. Proje 30 Ocak 2009 Tarihinde  Başarı  İle Sona Ermiştir.

3. Birleşmiş Milletler Ortak Programı Kapsamında İspanya Hükümeti Tarafından Desteklenen Doğu Anadolu’da Kültür Turizmi İçin İttifaklar Projesi Kapsamında, Unesco-Bresce/Dır/Mg/2009/1296/Contract AFC-4500083748 Referans Numaralı Kafkas Üniversitesi- Kültür Ve Turizm Bakanlığı- UNESCO İşbirliğinde, UNESCO Tarafından Verilen Hibe İle Gerçekleştirilen “Kars İlinin Somut Olmayan Kültürel Mirasın Haritalandırılması” Projesinde Kafkas Üniversitesi Adına  Proje Genel Koordinatörü Olarak Görev Aldım (31.10.2009- 3.01.2012) 

Kars /Merkez’de 12, Akyaka’da 8, Arpaçay’da 9, Digor’da 6, Kağızman’da 6, Sarıkamış’ta 10, Selim’de 17,  Susuz’da 9 Ve İlçe Merkezleri De Dahil Olmak Üzere Toplam 79 Köye Gidilmiş, Derlemeler Yapılmıştır.  Projede Kars İlinin; Sözlü Gelenekler Ve Anlatımlar, Gösteri Sanatları, Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller Ve Şölenler, Doğa Ve Evrenle İlgili Uygulamalar Ve El Sanatları Olmak Üzere Beş Başlık Altında Değerlendirilmiştir. Yapılan Çalışmalar Sonunda Toplam 7054 Sayfalık Metin,  2750 Adet Fotoğraf, 259 Adet Video Kaydı toplanmıştır. Bu Malzemeler Kafkas Üniversitesi Ve Kültür Ve Turizm Bakanlığının Arşivlerinde Araştırmacıların Hizmetine Sunulmuştur.  Bu Çalışmalarla İlgili Görsellere İse Üniversitemizin http://www.kafkas.edu.tr/projeler/skum/ Adresinden Ulaşılabilir. (Yayınlandı)

4.  Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, 2009-FEF-15 Kabul Numarası İle   “Türkiye’de Marka Dili Ve Ürün Adlarının Dilbilimsel Açıdan İncelenmesi” 13.10.2009 -15.10.2013 (Basıma Hazır)

5. Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, 2010- FEF-15 Kabul Numarası İle “Kars Yer Adları Sözlüğü”, 15.06.2010 – 15.10.2013 (Basıma Hazır)

 6. Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması Ve Yayımlanması Projesi, “Nogay Destanları”,  Prof. Dr. İsmail Doğan- Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ; 2014 Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu (Tamamlandı)

Hakemlikler:

1. Avrasya Uluslar Arası Araştırmalar Dergisi

Haziran 2014, Ocak 2015, Ocak-Haziran 2017

2. Jasss İnternational Journal Of Social Science Dergisi

Şubat 2013, Şubat 2014

3. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Mayıs 2014 

Verilen Dersler:

YAZARIN VERDİĞİ LİSANS ve LİSANSÜSTÜ DERSLER

 

 

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

Orta Türkçe I

2

Uzmanlık Alan Dersi

8

Orta Türkçe I (İÖ)

2

   

Eski Türkçe I

2

   

Eski Türkçe I (İÖ)

2

 

 

Lisans Bitirme Tezi

2

 

 

 

 

 

2012-2013  BAHAR  DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

Orta Türkçe II

2

Uzmanlık Alan Dersi

8

Orta Türkçe II (İÖ)

2

 

 

Eski Türkçe II

2

 

 

Eski Türkçe II (İÖ)

2

 

 

 

Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı II

2

 

 

Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı I I (İÖ)

2

 

 

Lisans Bitirme Tezi

2

 

 

 

 

2013-2014 GÜZ DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

Eski Türkçe I

3

Uzmanlık Alan Dersi

8

Eski Türkçe I (İÖ)

3

   

Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı I

2

   

Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı I (İÖ)

2

 

 

Lisans Bitirme Tezi

2

 

 

 

 

2013-2014 BAHAR  DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

Eski Türkçe II

3

Uzmanlık Alan Dersi

8

Eski Türkçe II (İÖ)

3

   

Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı II

2

   

Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı II  (İÖ)

2

 

 

Lisans Bitirme Tezi

2

 

 

 

2014-2015  GÜZ DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

Orta Türkçe I

2

Uzmanlık Alan Dersi

8

Orta Türkçe I (İÖ)

2

   

Eski Anadolu Türkçesi I

2

   

Eski Anadolu Türkçesi I (İÖ)

2

   

Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı I

2

 

 

Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı I (İÖ)

2

 

 

Çağdaş Türk Lehçeleri I (İÖ)

3

 

 

Çağdaş Türk Lehçeleri I (İÖ)

3

 

 

Lisans Bitirme Tezi

2

 

 

 

 

2014-2015 BAHAR DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

Orta Türkçe II

2

Uzmanlık Alan Dersi

8

Orta Türkçe II (İÖ)

2

   

Eski Anadolu Türkçesi II

2

   

Eski Anadolu Türkçesi II (İÖ)

2

   

Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı II

2

 

 

Çağatayca ve Çağatay Edebiyatı II (İÖ)

2

 

 

Çağdaş Türk Lehçeleri II

3

 

 

Çağdaş Türk Lehçeleri II (İÖ)

3

 

 

Lisans Bitirme Tezi

2

 

 

 

 

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

Çağdaş Türk Lehçeleri II

3

   

Çağdaş Türk Lehçeleri II (İÖ)

3

   

Orta Türkçe II

2

   

Orta Türkçe II (İÖ)

2

   

 

 

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

Çağdaş Türk Lehçeleri II

3

   

Çağdaş Türk Lehçeleri II (İÖ)

3

   

Orta Türkçe II

2

   

Orta Türkçe II (İÖ)

2

   

Sözlükbilim II

2

   

Sözlükbilim II (İÖ)

2

   

 

2016-2017 BAHAR DÖNEMİ

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

Dersin Adı

Kredisi

Dersin Adı

Kredisi

Çağdaş Türk Lehçeleri II

3

Tehlike altındaki Diller I

3

Çağdaş Türk Lehçeleri II (İÖ)

3

Türk Dili Etimoloji Çalışmaları I

     3

Anadolu Rumeli Ağızları II

2

   

Anadolu Rumeli Ağızları II (İÖ)

2

   

Türkiye Türkçesi II

3

   

Türkiye Türkçesi II  (İÖ)

3

   

Türkiye Türkçesi IV (İÖ)

3

   

Türkiye Türkçesi IV (İÖ)

3

   

 

Ödüller:

 

İDARİ GÖREVLER

1. Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölüm Başkanı   18.01.2007- 14.02.2012

2. Kafkas Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, 28. 01.2008- 15.09.2010

3. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı,  20.10.2008-15.09.2010

4. Kafkas Üniversitesi Yurtlar Yönetim Kurulu Ve Disiplin Kurulu Üyeliği,  02.10.2008- 15.09.2010

5. Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları “Farabi Yurtiçi Değişim Programı Erasmus/Akts Birim Koordinatörü 09.04.2009 –15.09.2010

6.  Kars Valiliği İl Mahalli  İdareler Müdürlüğü, Kadın Meclisi  Genel Kurul Üyeliği 23.07.2010- 15.01.2012

7.  Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı 30.03.2016-01.09.2017

8. Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı Vekili. 19.04.2016-26.05.2017. 

9.Iğdır Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkan Vekili.16.11.2017- 04.10.2018

10. Iğdır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müdür Yardımcısı, 22.11.2017-10.05.2018

11. Iğdır Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı 24.11.2017-Halen

12. Iğdır Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı 08.12.2017-Halen

13.Iğdır Üniversitesi, Fen-Edb. Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı 04.10.2018-Halen

14. Türk Dili Ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcısı, 20.09.2018- Halen

JÜRİ ÜYELİKLERİ: 

1. Nesrin Güllüdağ, 7-10 Mayıs 2010, Kars, 5. Uluslar Arası Kars Aşıklar Bayramında Jüri Üyeliği (Kars Belediyesi)

2. Nesrin Güllüdağ, 24-26 Haziran 2011, Kars,  6. Uluslar Arası Kars Aşıklar Bayramında Jüri Üyeliği (Kars Belediyesi)

3. Nesrin Güllüdağ, 15--17 Haziran 2012, Kars,  7. Uluslar Arası Kars Aşıklar Bayramında Jüri Üyeliği (Kars Belediyesi)

4. Nesrin Güllüdağ, 22-24  Şubat 2013, Kars, 8. Uluslar  Arası Kars Aşıklar Bayramında Jüri Üyeliği (Kars Belediyesi)

KONFERANSLAR     

1. Nesrin Güllüdağ, “Neden Okumalıyız”, 46. Kütüphaneler Haftası Etkinlikleri Kapsamında  T. C.  Kars Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kars İl Halk Kütüphanesi, İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Salonu, 05 Nisan 2010,  Kars

 2. Nesrin Güllüdağ, “Tarihte Çok Okuyan Şahsiyetler” 47. Kütüphaneler Haftası Etkinlikleri Kapsamında  T. C.  Kars Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kars İl Halk Kütüphanesi, İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Salonu, 30. 03.2011,  Kars

3. Nesrin Güllüdağ, “Okuma Alışkanlığının Başarıya Katkısı” 48. Kütüphaneler Haftası Etkinlikleri Kapsamında  T. C.  Kars Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Kars İl Halk Kütüphanesi, İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Salonu, 26. 03.2012,  Kars

RÖPORTAJLAR

1.Yeni Şafak Gazetesi, 21. 10. 2010, “Ya Adınız Perişan Olsaydı” Emeti Saruhan İle Röportaj. İnternet Erişim Adresi: http://www.yenisafak.com/yenisafakpazar/ya-adiniz-perisan-olsaydi-288801 yenisafak.com.tr/

2.Önce Vatan Gazetesi, 15.10.2017, “Soyu Tükenmekte Olan Soydaşlarımız: KIRIMÇAKLAR”, Oğuz Çetinoğlu ile Röportaj.  http://www.oncevatan.com.tr/yrd-doc-dr-nesrin-gulludag-ile-sohbet-makale,36948.html

YURT DIŞI AKADEMİK ZİYARETLER

1.  2-16 Mart 2007, Vilnius,  Vilnius Ünıversty  (Litvanya) Litvan Dili Ve Türk Dili Edebiyatı Bölümü  (Erasmus Kapsamında Misafir Öğretim Üyesi)

2. 13-20 Aralık 2009, İspanya, Birleşmiş Milletler Ortak Programı Doğu Anadoluda Kültür Turizmi İçin İttifaklar Projesi Kapsamında,  İspanya, Madrid, Granada, Malaga, Segovia    Çalışma Ziyareti.

3. 05-13 Haziran 2010, Varşova, Adam Mickiewicz Üniversty, Poznan / Varşova, Türk Dili Edebiyatı Bölümü  (Erasmus Kapsamında Misafir Öğretim Üyesi)

YAZARIN BİLİMSEL ÇALIŞMALARINA YAPILAN ATIFLAR: 

1999

1.Doç. Dr. Saadettin Gömeç, “Türk Cumhuriyetleri Ve Toplulukları Tarihi”, Ankara 1999, (s.336, Nesrin Güllüdağ,  "Nogay Türkleri Ve Edebiyatı", Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı, Ağustos 1997, Yıl:3, Sayı: 16, s. 1989-2003)

2002

2. Doç. Dr. Nevzat Özkan, Türk Dilinin Yurtları, Akçağ Yay. Ankara 2002, (s.184,  Nesrin Güllüdağ, "Nogay Türkleri Ve Edebiyatı", Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı, Ağustos,1997, Yıl:3, Sayı: 16, s. 1989-2003)

2003

3. Yrd. Doç. Dr. M. Salih Erpolat, “Osmanlı Coğrafyasındaki Yer İsimlerini Doğru Tespit Etmenin Zorlukları Önemi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (Sbard), s. 1, (Diyarbakır 2003), s.1-15, (s.11), Nesrin Güllüdağ, Siverek, 13-14 Ekim 2001, “Siverek'e Bağlı Köylerdeki Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme”, Tarihte Siverek Sempozyumu, Şanlıurfa 20001, s.195-201.

2005

4. Muvaffak Duranlı,  Kastamonu Yer Adları Ve Sınıflandırma Çabası, Iı. Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri, 18-20 Eylül 2003, Kastamonu Valiliğikültür Sempozyumu Bildirileri 2005, s. 333-342,  Ss.950, (s.333, Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ, .Bursa,  4-6 Nisan 2002, “Bursa İlindeki Boy, Oymak, Oba Ve Kişi Adlarından Oluşan Yer Adları”,  Uludağ Üniversitesi, 1. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Cilt Iı, Bursa 2002, s. 667-674,)

2006

5. Doç. Dr. Erdoğan Altınkaynak, Kırımçaklar, Sota Yay. (s. 193,  Haarlem 2006, Nesrin Güllüdağ, “Kırımçak Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Doktora Tezi Elazığ 2005)

2007

6. Prof. Dr. Ahmet Buran, Türkçede Ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında –Ş /-S Meselesi Turkish Studies / Türkoloji Arastırmaları Volume 2/2 Spring 2007, ( s.123. Nesrin Gülllüdağ, “Nogay Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi Elazığ 1998)

7. Yrd. Doç. Dr. Emin Baydil, Xvı. Yüzyıl Urfa Sancağının Boz-Âbâd Ve Yalak Nahiyelerindeki Kırsal Yerleşme Adlarının Tarihi Coğrafya Bakımından Değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi,  Ekim 2007 Cilt:15 No:2  s. 675-692, ( s. 678 Nesrin Güllüdağ, “Siverek’e Bağlı Köylerdeki Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme”, Siverek Kaymakamlığı, Tarihte Siverek Sempozyumu Bildirileri, 13-14 Ekim 2001, Elif Matbaası, Şanlıurfa, s. 195-200.)

8. Ar. Gör. Özkan Aydoğdu, Türk Dilinde Mastarlar,  Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Danışman, Prof. Dr. Ahmet Buran, Elazığ 2007 (s. 97, Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkçesi Grameri,” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 1998)

9. Birsel   Karakoç, Kuzey Kafkasya Türk Halklarından Nogaylar: Dil, Edebiyat Ve Kültürleri Üzerine, Edebiyat Ve Dil Yazıları, Mustafa İsen'e Armağan. Ayşenur Külahlıoğlu İslam, Süer Eker, Ankara 2007, Grafiker Yay.Ss.630, (s. 351, Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 1998)

10. Mehmet Alpagu, Nogaylar, Değişim Yay. 2007, Ss.259 ( s. 216-241, Nesrin Güllüdağ, Nogay Türkçesi Grameri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 1998)

11. Ercan Alkaya, Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar, Manas Yay. 2007, Ss.759, ( s. 75,  759,  Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 1998)

12.  Prof. Dr. Osman Karatay, “3. Yy’da Trabzon’a Saldıran Boranlar Kimlerdir?”, Karadeniz İncelemeleri, Sayı 1 (Güz 2006), 2007, s.9-18. (  s.15 Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkleri”, Türkler Xx (Yay. Haz.: Kemal Çiçek Vd.), Ankara,2002, s. 556.)

13. Ayhan Köse, Rinat Muhammedi’nin Keneri Çitlek Koşı Romanının Çevriyazısı Ve Sıfat-Fiil Merkezli, Tatar Türkçesi’nin Dil Özellikleri, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Manisa 2007, (s.35, Nesrin Güllüdağ, Ünlü Türkçü Fikir Adamı: Gaspıralı İsmail Bey” Türk Dünyası Dil Ve Edebiyat Dergisi,  Dilde Birlik Sayısı, 2001, 12/1, Güz/I, s. 447-452.)

2008

14. Cavanşir Gadimov, Türk Yazılı Basınında Türk Dünyası, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2008, (s.41, Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkleri”, Yeni Türkiye, Türkler C. 20, Ankara 2002, s.  556-564.)

15. Yrd. Doç.  Dr. Nadir İlhan, Av Hayvanlarının Kişi Adlarındaki Yansıması, İstanbul 2008 Av Ve Avcılık Kitabı , s.321-326, (s.334,  Nesrin Güllüdağ,  “Sarıkamış Başköy'de Kişi Adları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ocak 2002, C. 12, Sayı: 1, s. 79-86)

16 .Yrd. Doç. Dr. Hilmi Bayraktar, Kırım Savaşı Sonrası Adana Eyaletine Yapılan Nogay Göç Ve İsyanları (1859-1861) Bilig Bahar 2008, Sayı 45, s. 45-72, (s. 46-70 Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkleri”, Türkler, C. 20, s. 557-564. )

17.Okt. Birol İpek, Türk Dilinde Vasıta Hali, Türkiyat Araştırmaları Dergisi 63, 23. Sayı Bahar 2008, s.63-97 (s.91, Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi Elazığ 1998)

18. Okt. Gökmen Mor, Türk Destanlarında Hikayelerinde Ve Kırgız Uygur, Makedonya-Kosova Türkçesinde At İle İlgili Atasözleri Üzerine Bir Araştırma, Turkısh Studies Volume 3/2 Sprıng 2008, s. 515-544, (s.515, Nesrin Güllüdağ,  “Divanü Lûgat-İt Türk, Nogay, Kumuk, Karaçay-Malkar, Yeni Uygur Türkçesindeki At İle İlgili Atasözleri Üzerine Bir Değerlendirme”, 160-172, Osman Gazi Üniversitesi 1.Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu,  Eskişehir, Ekim  2002 s. 160-171)

2019

19. Ar. Gör. Özkan Aydoğdu, -(X)G /-(X) G Ekinin Tarihi Gelişimi Ve Kuzey (Kıpçak) Grubu Türk Lehçelerindeki Durumu, Zeitschrift Für Die Welt Der Türken Journal Of World Of Turks Zfwt Vol 1, No: 2, 2009, S .91-118, (s.118, Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 1998

20. Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kök, Türk Dini Tarihine Katkı “Kırımçakça Bir Dua Üzerine”  Abdullah Kök, Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature, And History Of Turkish Or Turkic , Volume 4/8 Fall 2009, s.1784-1809 (s.1794 Nesrin Gülllüdağ, “Kırımçak Türkçesi Grameri,” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Doktora Tezi Elazığ 2005)

21.Yrd. Doç. Dr. Birol Azar, “Yitik Bir Toplum Nogaylar Ve Halk Edebiyatı Ürünlerinden Seçmeler” Turkısh Studies Volume 4/8 Fall 2009, s. 598-622 (s.601, Nesrin Güllüdağ,“Nogay Atasözleri”, Diriözler Armağanı, Prof. Dr. Meserret Diriöz Ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, Ankara 2003, s.329-352)

22. Yrd. Doç. Dr. Nadir İlhan, Türk Dilinde Çokluk, Manas Yay. Elazığ 2009, (s. 215,  Nesrin Güllüdağ, “Kırımçak Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Doktora Tezi Elazığ 2005)

23. Dr. Mustafa Çetin, Toplumsal Kimliğin Devamlılığına Dilin Etkisi Ve Boşnakların Türkçe Tercihi, Relevance Of Journal Or Conference: International Symposium On Sustainable Development, 2009, Sarajevo. s. 351-357 (s. 354 Nesrin Güllüdağ, “Sarıkamış Başköy'de Kişi Adları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ocak 2002, C. 12, Sayı: 1, s. 79-86)

24.Elena Jolanta Zabarskaitė, On The Relatıonshıp Between Offıcıal Languages And Regıonal And Mınorıty Languages In Europe, 7th Efnıl Conference İn Dublin 2009, Multilingualism İn Lithuania, s.81-86. (s.85), File:///C:/Users/Ka%C3%Bcnsrin/ Downloads /11-Dublin-Zabarskaite-Mother%20 (8). Pdf, (Dr. Nesrin Güllüdağ- Doç. Dr. Galina Miskinine, “Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarından Türkçe-Lehçe Kılavuz”,   Yıl : 1840 (Giriş-İnceleme-Sözlük)   (Turku –Lenku Kalbu Zodynelıs Is Lıetuvos Totorıu Rankrascıo 1840)   Vilinus 2008

25. Musa Czachorowski, O Tatarach Konferencja W Toruniu,   Przegląd  Tatarski Nr 4/2009, s.6-7.( s.7, Dr. Nesrin Güllüdağ- Doç. Dr. Galina Miskinine, “Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarından Türkçe-Lehçe Kılavuz”, Yıl : 1840  (Giriş-İnceleme-Sözlük) (Turku-Lenku Kalbu Zodynelıs Is Lıetuvos Totorıu Rankrascıo 1840)   Vilinus  2008 )

2010

26. Aslı Çandarlı Şahin, 5141 Numaralı Temettuât Defterine Göre Sakız Şehir Merkezinin Etnik Ve İktisadî Özellikleri (1260), Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir 2010, (s.56, Nesrin Güllüdağ, “Sarıkamış Başköy'de Kişi Adları”,  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ocak 2002, C. 12, Sayı: 1, s. 79-86)

27. Murat Işık, “Nogay Masalları” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı Prof. Dr. İsa Özkan Ankara 2010  (s. 161, Nesrin Güllüdağ, "Nogay Türkleri Ve Edebiyatı", Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı, Ağustos,1997, Yıl:3, Sayı: 16, s. 1989-2003)

28. Murat Işık, “Nogay Masalları” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı Prof. Dr. İsa Özkan Ankara 2010  (s. 161  Nesrin Güllüdağ,  “Nogay Türkleri”, Yeni Türkiye, Türkler Ankara 2002, s. 556-564.)

29. Murat Işık, “Nogay Masalları” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı Prof. Dr. İsa Özkan Ankara 2010,  (s.161, Nesrin Güllüdağ, “Nogay Edebiyatının Tarihı Seyri”, Karadeniz Araştırmaları    2004, Cilt 1, Sayı: 1, s. 58-81, Nesrin Güllüdağ-Mustafa Şenel )

30.  Murat Işık, “Nogay Masalları” Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı Prof. Dr. İsa Özkan Ankara 2010  (s. 161,   Nesrin Güllüdağ, “Nogay Halk Edebiyatı Üzerine Yapılan Araştırmalar Ve Şora Batır” Destanı”, (Diriözler Armağanı, Prof. Dr. Meserret Diriöz Ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, Ankara 2003, s. 415-436)     

31. Öğr. Gör. Pelin Ekşi, Türkiyede  Nogayca Çalışmalarına Genel Bir Bakış,  Türklük Bilimi Araştırmaları, 28/2010 Güz, s.  183-190, (s.186 Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkleri Ve Edebiyatı”, Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı, Ağustos 1997, Yıl:3, Sayı: 16, s. 1989-2003).

32. Öğr. Gör. Pelin Ekşi, Türkiyede  Nogayca Çalışmalarına Genel Bir Bakış,  Türklük Bilimi Araştırmaları, 28/2010 Güz, s. 183-190, (s.186, Nesrin Güllüdağ,  “Nogay Türkleri”, Yeni Türkiye, Türkler Ankara 2002, s. 556-564)

33.  Öğr. Gör. Pelin Ekşi, Türkiyede  Nogayca Çalışmalarına Genel Bir Bakış,  Türklük Bilimi Araştırmaları, 28/2010 Güz, s. 183-190, (s.186, Nesrin Güllüdağ “20.Yy. Nogay Edip Ve Şairleri”, Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Manisa 1997, Sayı 1, 294-301)

34.  Öğr. Gör. Pelin Ekşi, Türkiyede  Nogayca Çalışmalarına Genel Bir Bakış,  Türklük Bilimi Araştırmaları, 28/2010 Güz, s. 183-190, (s.186 Nesrin Güllüdağ, “ Nogay Atasözleri”, Diriözler Armağanı, Prof. Dr. Meserret Diriöz Ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, Ankara 2003, s.329-352)

35. Öğr. Gör. Pelin Ekşi, Türkiyede  Nogayca Çalışmalarına Genel Bir Bakış,  Türklük Bilimi Araştırmaları, 28/2010 Güz, s. 183-190,  (s.186, Nesrin Güllüdağ, “Nogay Halk Edebiyatı Üzerine Yapılan Araştırmalar Ve Şora Batır” Destanı”, Diriözler Armağanı, Prof. Dr. Meserret Diriöz Ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, Ankara 2003, s. 415-436 )

36. Öğr. Gör. Pelin Ekşi, Türkiyede  Nogayca Çalışmalarına Genel Bir Bakış,  Türklük Bilimi Araştırmaları, 28/2010 Güz, s. 183-190, (s.186, Nesrin Güllüdağ,  “Nogay Edebiyatının Tarihı Seyri”, Karadeniz Araştırmaları    2004, Cilt 1, Sayı: 1, s. 58-81)

37. Öğr. Gör. Pelin Ekşi, Türkiyede  Nogayca Çalışmalarına Genel Bir Bakış,  Türklük Bilimi Araştırmaları, 28/2010 Güz, s. 183-190,   (s.186, Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkçesinde İsim Çekim (Hal) Ekleri”, Türk Dünyası Dil Ve Edebiyat Dergisi, 2002, Sayı:13, Bahar, s. 133-142, )  

38. Öğr. Gör. Pelin Ekşi, Türkiyede  Nogayca Çalışmalarına Genel Bir Bakış,  Türklük Bilimi Araştırmaları, 28/2010 Güz, s. 183-190, (s.184 Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 1998)

39. Doç. Dr. Ufuk Deniz Aşçı, Alıntı Seslerin Türkçedeki Durumuna Bir Örnek: Kuzeybatı Kıpçak Grubu Türk Lehçelerinde /F/ Sesi . Modern Türklük Araştırmaları Dergisi C.7, Sayı 1, Mart 2010, S .269-294 (s. 287, Nesrin Güllüdağ,  “Kırımçak Türkçesi Grameri,” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Doktora Tezi Elazığ 2005)

40. Emin Baydil, Tunalıdan Beydili’ye , Berikan Yay, 2010, Ss.197, (s.129, Nesrin Güllüdağ, ‘Siverek’e Bağlı Köylerdeki Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme’, Siverek Kaymakamlığı, Tarihte Siverek Sempozyumu Bildirileri, 13-14 Ekim 2001, Elif Matbaası, Şanlıurfa, s. 195-200.)

41. Dr. Derya Derin Paşaoğlu, Kulu (Konya) Ve Şereflikoçhisar’da (Ankara) İskan Edilen Nogaylara Ait Muhacir Köylerinde Yapılan Katılımcı Alan Araştırması, Kültür Evreni Dergisi, Sayı 8, 2010, s.40-68 (s.51, Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ  1998)

42. Güven Şahin, Türkiye’de Yapılmış Toponomi Çalışmaları, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl : 3 Sayı : 4 Haziran 2010, s. 148, s. 134-156, Siverek'e Bağlı Köylerdeki Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme”, Tarihte Siverek Sempozyumu, Şanlıurfa 20001, s.195-201, Nesrin Güllüdağ.

43. Uwe Bläsing, Ordu’daki Çal Kiraz İle Kaşgari’nin Çal Qoy’u Türkçenin Söz Ve Kültür Tarihine ‘Renkli’ Bir Gezinti, I. Uluslararası Türk Diyalektolojisi Çalıştayı, 15-20 Mayıs 2008, Gazi Magosa/Kıbrıs Türk Dilleri Araştırmaları, 20, 2010, s. 35-74, s. s.52, Nesrin Gülllüdağ, “Kırımçak Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Doktora Tezi Elazığ 2005)

44. Dr. Aylin Koç, Alıntı Kelimelerde Son Ses Düşmesi, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/4 Fall 2010, s. 1339-1363. (s.1344, 1346, 1350, Güllüdağ, Nesrin, 2005,  “Kırımçak Türkçesi Grameri.” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Dili Bilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi. Elazığ.)

2011

45. Doç. Dr. Alpaslan Demir, 16. Yüzyılda Kelkit Kazası’nda Şahıs Adları,  E-Journal Of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 4c0080, s. 145-180 ( s.148 “Sarıkamış Başköy'de Kişi Adları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ocak 2002, C. 12, Sayı: 1, s. 79-86)

46. Okt. Orçun Ünal, “Oğuzca, Ayla, Öyle, O Şekilde Kelimesinin Kökeni Üzerine”, Dil Araştırmaları, Sayı 8, Bahar 2011, s. 155-169  (s. 157, Nesrin Gülllüdağ, “Kırımçak Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Doktora Tezi Elazığ 2005)

47.Yrd. Doç. Dr.  Dr. Hilal Oytun Altun, 1975-2009 Yılları Arasında Bitlis’te Çocuklara Verilen Adlar, A.Ü.Türkiyat Arastırmaları Enstitüsü Dergisi [Taed] 45, Erzurum 2011, s. 193-218  (s.206, Nesrin Güllüdağ, “Sarıkamış Başköy'de Kişi Adları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ocak 2002, C. 12, Sayı: 1, s. 79-86)

48. M. Sausis,   Nauji Humanitarinių Mokslų Leidiniai, (2011 Bibliografinis Sąrašas (Dr. Nesrin Güllüdağ- Doç. Dr. Galina Miskinine, “Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarından Türkçe-Lehçe Kılavuz,”   Yıl : 1840 (Giriş-İnceleme-Sözlük)   (Turku –Lenku Kalbu Zodynelıs Is Lıetuvos Totorıu Rankrascıo 1840)   Vilinus  2008 , Ss. 176)

49. Prof. Dr. Saadettin Gömeç, “Nogay Türkleri Hakkında Bir Özet”, Nogaytürk, Nogay Tarih Kültür Ve Edebiyat Dergisi, Yıl 2011, Haziran Sayı :5, s. 49-52 (s. 49, “Nogay Türkleri Ve Edebiyatı”, Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı, Ağustos 1997, Yıl:3, Sayı: 16, s. 1989-2003)

50. Beyhan Sarıcaoğlu, Trabzon Mimarlık Ve Sanat Tarihi Literatürü: Bibliyografya, Dizin Ve Değerlendirme, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Trabzon 2011, s.86, 159, Trabzon, 3-5 Mayıs 2006, “Trabzon Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme”, Trabzon Ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, Haziran 2011 Trabzon)

 2012

51. İlker Avcıoğlu, Kuzey-Batı (Kıpçak) Grubu Türk Lehçelerinde Çokluk Şekilleri, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (s.4,  41, 42, 43, 44, 63, 85, 86, 87, 98, 99, 102, 103, 113, 132, 133, 148, 153, 158, 167, 174, 181, 182, 188, 194, 201, Nesrin Güllüdağ, “Kırımçak Türkçesi Grameri,” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Doktora Tezi Elazığ 2005)

52. Begüm Kurt, Malatya İli Doğanşehir İlçesi Halk Kültürü Araştırması, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana 2012, (s.73, Nesrin Güllüdağ, “Sarıkamış Başköy'de Kişi Adları”,  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ocak 2002, C. 12, Sayı: 1, s. 79-86

53. İlker Avcıoğlu, Kuzey-Batı (Kıpçak) Grubu Türk Lehçelerinde Çokluk Şekilleri, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (s.20, 246 Nesrin Gülllüdağ, “Nogay Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi Elazığ 1998)

54. Ahmet Gündüz, Xıx. Yüzyılda Kırşehir’e Yerleştirilen Nogay Muhacirleri (1861-1863) Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 7/1 Winter 2012, P.1217-1229 ,  Turkey (s. 1218, Nesrin Güllüdağ, “ Nogay Türkleri”, Türkler, C. 20, s. 557-564. )

55. Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Durmuş, {-(Y)Arak} Zarf-Fiil Ekinin Kökeni  Üzerine, Türkbilig, 2012 /23, s.19-60, (s.31, Nesrin Gülllüdağ, “Kırımçak Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Doktora Tezi Elazığ 2005)

56. Галина Мишкинене,  Славянская Арабскоалфавитная Письменность Литовских Татар, Bosanskohercegovački Slavistički Kongres I, Zbornik Radova (Knjiga 2), Sarajevo 2012, Ss. 515, s. 133-142,  (s.136-139-142,   Nesrin Güllüdağ Ve Galina Miškinienė G. (2008). “Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarından Türkçe-Lehçe Kılavuz”, (Yıl 1840). Vilnius-Litvanya: Litvan Dili Enstitüsü.)

2013

57. Samet Cantürk, Türk dilinin Kuzey Kafkas dillerinden Avarcaya etkileri, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, (s.47, 48 Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkleri”, Yeni Türkiye, Türkler C. 20, Ankara 2002, s.  556-564.)

58. Uğur Çakır, Azerbaycan, Özbek ve Kazak Türkçelerinde Çatı, Celal Bayar Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Manisa 2013, (s.141, Nesrin Gülllüdağ, “Nogay Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi Elazığ 1998)

59. Yrd. Doç. Dr. Galip Çağ, 19. Yüzyılda Çerkes Ve Nogay Göçmenlerin Anadolu’da İskânı Ve Çankırı Örneği,  Çankırı Karatekin Üniversitesi,   İktisadi Ve İdari Bilimler   Fakültesi Dergisi Y.2013, Cilt 3, Sayı 2, Ss.132-142,  (s. 133, Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkleri”, Türkler, C. 20, s. 557-564. )

60. Yrd. Doç. Dr. Emine Atmaca, Litvanya Tatar Türklerine Ait Hamailler Venemėžis Köyünde Bulunan İki Hamail, Teke Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 2/4 2013 s. 147-180, Türkiye (s.149,  Nesrin Güllüdağ,. Ve Galina Miškinienė G. (2008). “Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarından Türkçe-Lehçe Kılavuz” (Yıl 1840). Vilnius-Litvanya: Litvan Dili Enstitüsü.)

61. Okt. Meva Apaydın, The İmportance Of Etymological  Studies İn Turkish Language Education : Comparative  Study Of The Word Bacanak (Sister İn Law’s Husband İn Turkish Dialects “  Procedia - Social And Behavioral Sciences 106 ( 2013 ) 2849 – 2854 , 4. İnternational Conference On New Horizons İn Education, (s. 2853) Nesrin Gülllüdağ, “Kırımçak Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Doktora Tezi Elazığ 2005)

62. Yrd. Doç. Dr. Sinan Uygur, Artvin  İlinin Sarıbudak Köyünde Kullanılan Kişi Adları İle Bunlarda Meydana Gelen Ses Değişimleri, Dialektolog, Kış,  2013,  Sayı  7 , s.  63-92 (s. 65, (s.206, Nesrin Güllüdağ, “Sarıkamış Başköy'de Kişi Adları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ocak 2002, C. 12, Sayı: 1, s. 79-86)

63. Doç. Dr. Dilek Gönenç Akbaba, Nogay Adı Ve Nogayların Kökeni Üzerine, Tehlikedeki Diller Dergisi,  2013 Yaz, s. 233- 242  (s.238, Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkleri”, Türkler, C. 20, s. 557-564. )

64. Yrd. Doç. Dr. Levent Doğan, Dilek Adalı Osman, Yunanistan’ın Batı Trakya Bölgesi’ndeki Kozlukebir Ve Köylerinde Kişi İsimleri, Uluslaraarsı Türk Dili Ve Edebiyatı Kongresi 2013,  s. 527-540 (s. 528, “Sarıkamış Başköy'de Kişi Adları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ocak 2002, C. 12, Sayı: 1, s. 79-86)

65. Yrd. Doç. Dr. Serdar Yavuz, Dîvânü Lügâti’t-Türk’teki Akrabalık Adları Ve Bu Adların Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Karşılıkları, Ekev Akademi Dergisi Yıl: 17 Sayı: 56 (Yaz 2013) s. 345- 360 (s. 346, “Karay Türklerinde Akrabalık Adları”, Jasss İnternational Journal Of Social Science Volume 5, İssue 6, December 2012, P. 205-217)

66. Öğ. Gör. Onur Alp Kayabaşı, Öğ. Gör. Rabia Gökcen Kayabaşı, Ali Canip Yöntem Ve Batı’dan Giren Bir Terim: Epope, 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum,  C.2, s.4, Bahar 2013 s. 153-160 ( s. 160, Nesrin Güllüdağ,  “Yazılı Ve Görsel Basında Dil Estetiği”, 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum, Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Bahar 2012,  s. 49-58)

67. Öğ. Gör. Sertan Alibekiroğlu, Türkçede Önseste Y Türemesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 8/1 Winter 2013, P. 685-710, Ankara-Turkey, (s. 704, Nesrin Güllüdağ,  “Yeni Uygur Türkçesinin Hoten, Yarkın, Turfan,  Kaşgar Ve Aksu Ağızlarındaki Ses Değişmeleri”, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Semineri, 2000 Elazığ)

68. Öğr.Gör. Sertan Alibekiroğlu, Türkçede Önseste Y Türemesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic Volume 8/1 Winter 2013, P. 685-710, Ankara-Turkey, (s.703, Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 1998)

69. Pınar Özdemir, Hazartürkçesi Ve Hazar Türkçesi Leksikoloji Tespiti Denemesi Karadeniz Araştırmaları Kış 2013, Sayı 36, s.189- 206 (s. 206, Nesrin Gülllüdağ, “Kırımçak Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Doktora Tezi Elazığ 2005)

70. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şenel-Maia Meskhidze, Kars (Ardahan, Iğdır) İli Ağızlarında Gürcüce Alıntı Kelimeler Üzerine, Vı. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 20-25 Ekim 2008, IV. Cilt, Ankara 2013,  s. 4017-4025 (s.4020, 1. Uluslar Arası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, “Artvin Ağzındaki Gürcüce Kelimeler”, Ankara 2009, s. 247-259)

71. Doç. Dr. Galina Mişkiniene, Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarında Türkçe Yazılmış Metinlerin Özellikleri, Vı. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 20-25 Ekim 2008, Iıı. Cilt, Ankara 2013,  s. 3181-3190 (s. 3187, “Vilnius Kütüphanelerinde Bulunan Litvanya Tatarlarına Ait  El Yazması Eserler” “Uluslararası Asya Ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi”  Icanas 38. Ankara, Ankara 2011 s. 799-807, Nesrin Güllüdağ.)

72. Ferudun Koçer, “Afşin Yöresinde Çocuklara Ad Verme  Geleneği ve Ashab-ı Kehf”, Uluslararası İnanç Turizmi ve Eshab-ı Kehf Sempozyumu, 20-22 Eylül 2012 Kahramanmaraş, Editör: Seydihan Küçükdağlı, Serdar Yakar, Kahramanmaraş 2013, s.153-160 (s.154-156 , Nesrin Güllüdağ,  “Sarıkamış Başköy'de Kişi Adları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ocak 2002, C. 12, Sayı: 1, s. 79-86)

2014

73. Dilek Bektaş,  Maitrisimit’te,Kelime Yapımı,  Celal Bayar Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Manisa 2014, (s.22, 137, Nesrin, Güllüdağ, “Tarihsel Gelişim Süreci İçinde – MAn/+MAn Eki” II. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Kars 2009, s. 1-12)

74. Hakan Benli, Nogaı Turks Lıvıng In Turkey And Nogaı Turk Assocıatıons As Non-Governmental Organızatıons, Turkıc World Ngo Summıt / Papers, 449-456 , Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi, Eskişehir, 11-13 Mayıs 2014, (s.449, Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkleri”, Yeni Türkiye, Türkler Ankara 2002, s.  556-564.)

75. Prof. Dr. Henryk Jankowski,  Uniwersytet İm. Adama Mickiewicza, Poznań, Cechy Graficzne İ Językowe Tekstów Turkijskich W Zapisie Kopistów Polsko-Tatarskich 2005, s. 1-27  (Turku –Lenku Kalbu Zodynelıs Is Lıetuvos Totorıu Rankrascıo 1840)   Vilinus  2008 , Ss. 176, http://www.Tefsir.Umk.Pl/(s. 7, 23 “Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarından Türkçe-Lehçe Kılavuz”,   Yıl : 1840 (Giriş-İnceleme-Sözlük)

76. Dr. Dan Shapira: Review Of Nesrin Güllüdağ, Kırımçak Türkçesi Grameri ‘A Grammar Of Krymchak Turkic’, Ankara: Gece Kitaplığı. 2014, 496 Pages. Isbn 9786054942619. See Discussions, Stats, And Author Profiles For This Publication At: An Early North-Western Karaim  Bible Translation From 1720. Part 1. The Torah Artıcle · December 2014, Doı: 10.14746/Ka.2014.2.06, Karaite Archives  Volume 2 (2014), Pp. 235–240. Nesrin Gülllüdağ, “Kırımçak Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Doktora Tezi Elazığ 2005)

77. Gülçin Barbanbay, Evliya Çelebinin Doğu Karadeniz’de Gördüğü Yerleşim Yerleri Ve Bu Yerlerin Günümüzdeki Hâli Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim  Dalı Yüksek Lisans Tezi;  Giresun 2014, Ss. 176, (s. 101, Trabzon, 3-5 Mayıs 2006, “Trabzon Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme”, Trabzon Ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, Haziran 2011 Trabzon)

78. Emel Adıgüzel, Sosyal Antropolojiye Göre Akrabalık Sistemleri Ve Türkiye Türkçesindeki Akrabalık Adları, Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,  Eskişehir 2014, Ss.273, (s. 35, “Karay Türklerinde Akrabalık Adları”, Jasss İnternational Journal Of Social Science Volume 5, İssue 6, ecember 2012, P.205-217. )

79. Fahrettin Öztoprak,  Işid’in Sosyo-Psikolojik Analizi, s.1-10 Fahrettin Öztoprak, Işid’in Sosyo-Psikolojik Analizi, Academia.Edu, 9 Ağustos 2014, İstanbul; https://www.Academia. Edu/7921100 /Isıdın_Sosyo-Psıkolojık_Analız 9 Ağustos 2014,(s.3, Nesrin Gülllüdağ,“Kırımçak Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Doktora Tezi Elazığ 2005)

80. Department of Turkish Studies and İnner Asian Peoples Faculty of Oriental Studies Universty of Warşaw, Discussion on Turkology Question on Turkology  Ouestions and Developments of Modern Turkology StudiesEditörler: Öztürk Emiroğlu, Marzena Godzinska, Filip Majkowski, “Review of Turkish Text in Lithuanian Tatar Manuscripts”, Warşaw 2014, s.593-599 (s.595,s.598,  . Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ -  Doç. Dr. Galina Miskiniene (Vilinus Unıversty) Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarından Türkçe-Lehçe Kılavuz,   Yıl : 1840 (Giriş-İnceleme-Sözlük)   (Turku –Lenku Kalbu Zodynelıs Is Lıetuvos Totorıu Rankrascıo 1840)   Vilinus  2008 , Ss. 176, İnceleyenler: Dr. Hüseyin Durgut, Prof. Dr. Henryk Jankowski, Destekleyen Kuruluşlar: Litvanya Cumhuriyeti Kültürü Destekleme Fonu, Litvanya Cumhuriyeti  Hükümeti Azınlık Ve Göçmenlik Dairesi,  ISBN 978-609-411-015-3.)   

2015

81. Editör: Aaron- D. Rubin-Lily Kahn, Handbook Of Jewish  Languages, Brill Academic Publishers,  Isbn: 9789004217331, 2015, Leiden, Boston,  Ss. 760, http://www.Barnesandnoble.Com/W/Handbook -Of-Jewish-Languages-Aaron-D-Rubin (s.481, Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ, “Kırımçak Türkçesi Grameri”, Ankara 2014, Gece Kitaplığı;  Ss.460, İsbn : 978-605-4942-61-9)

82. Elif Taner, Panoptikondan Big Brother Toplumuna Geçişte İktidarın İşleyişinin Kesintiye Uğratılması Bağlamında 17 Aralık Süreci, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Erzurum 2015,  (s.104, Nesrin Güllüdağ,  “Yazılı Ve Görsel Basında Dil Estetiği”,  21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum, Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Bahar 2012,  s. 49-58.

83. Sebine Abid, İsmail Gaspıralı'nın “Gün Doğdu” Romanında Varlığını Millete Feda Etmiş Kahraman Danyal Bey Üzerine, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt 3, Sayı 6 Ocak 2015, s.116-125 (s. 117-118, “Ünlü Türkçü Fikir Adamı: Gaspıralı İsmail Bey” Türk Dünyası Dil Ve Edebiyat Dergisi Dilde Birlik Sayısı, 2001, 12/1, Güz/I, s. 447-452.

84. Baki Altundal,  İlkokul 4. Sınıf İngilizce Ders Kitaplarının Türk Kültürüne Ait Değerler Açısından İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya 2015, (s.26, Nesrin Güllüdağ,  “Yazılı Ve Görsel Basında Dil Estetiği”,  21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum, Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Bahar 2012,  s. 49-58.)

85. Reşat Şakar, Farklı Dil Ailelerinden Olan Rusça Ve Türkçenin Birbirleriyle Etkileşimi, International Journal Of Languages’ Education And Teaching, Issn: 2198 – 4999, Mannheim – Germany, Udes 2015 P. 2325-2336. (s.2327), Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ, Şanlıurfa, 25-29 Mart 2008,  1. Uluslar Arası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, “Artvin Ağzındaki Gürcüce Kelimeler”, Ankara 2009, s. 247-259.

86. Hüseyin Yıldız, Türkçe Alçak Kelimesinin Etimolojisi, Words And Dictionaries, Edited by Elzbieta Manczak-Wohlfeld Barbara Podolak, Jagiellonian University Press, 2015  s. 379-396, (s.382, Nesrin Güllüdağ,  “Baraba Tatarlarının Dili Üzerine Bir İnceleme”,  Avrasya Uluslar Arası Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, Temmuz 2013, Türkiye, s.88-128)

87. Doç. Dr. Bedri Sarıca, Ḳuda / Ġuda Sözcüğü Üzerine, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [Taed] 54, Erzurum  2015, s. 85-101. Nesrin Güllüdağ,  “Karay Türklerinde Akrabalık Adları”, Jasss İnternational Journal Of Social Science Volume 5, İssue 6, December 2012, P.205-217.

88. Bekir İnce, Türkçe Öğrenen Yabancıların Konuşma Becerilerinde Toplumdilbilimsel Etkenler,  İojes,  International Online Journal Of Educational Sciences, 2015, 7 (3), 150 – 163, (s.154), Nesrin Gülllüdağ, “Kırımçak Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Doktora Tezi Elazığ 2005)

89. Doç. Dr. Ersin Teres, Nogaylar (Coğrafya, Tarih, Kültür Ve Dil), Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı X, Temmuz-Aralık 2015, Yıl 21, Sayı 80, s.355-368 (s. 367) Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkleri Ve Edebiyatı”, Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı, Ağustos 1997, Yıl:3, Sayı: 16, s.1989-2003.

90. Doç. Dr. Ersin Teres, Nogaylar (Coğrafya, Tarih, Kültür Ve Dil), Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı X, Temmuz-Aralık 2015, Yıl 21, Sayı 80, s.355-368, (s.359-361) Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkleri”, Yeni Türkiye, Türkler C. 20, Ankara 2002, s.  556-564.

91. Serdar Karaca, Sbornik Materialov Dlya Opisaniya Mestnostey İ Plemyon Kavkaza Dergisi Üzerine Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisan Tezi; Balıkesir 2015, s.145, Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ- Doç. Dr. İsmail. Doğan,   “Nogay Destanları”, TDK Yay. Ankara 2014, Ss.264, İSBN : 978-975-16-2820-6.

92. Dr. Abdulkadir Öztürk, Kırım Karaycası Üzerine, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi • Cilt 1ı, Sayı 1, Bahar 2015, Issn: 2148-6743, Ss. 87-93, Doı: 10.16985/Mtad.2015118788, (s.89,  Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ, “Kırımçak Türkçesi Grameri”, Ankara 2014, Gece Kitaplığı;  Ss.460, İSBN : 978-605-4942-61-9

93. Hüseyin Yıldız, Türkçe Alçak Kelimesinin Etimolojisi Üzerine, Words And Dictionaries: A Festschrift For Professor Stanisław Stachowski On, 2. Bosanskohercegovačkı Slavıstıčkı Kongres Zbornik Radova (Knjiga 2) Krakov 2015, s. 380-393,(s. 380, Nesrin Güllüdağ,  “Baraba Tatarlarının Dili Üzerine Bir İnceleme”,  Avrasya Uluslar Arası Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, Temmuz 2013, Türkiye, s.88-128.)

94. Perihan Kaya, İstanbul’daki Son Karaylar, TDD, Tehlikedeki Diller Dergisi,  Yaz 2015, s.79-106,  ( s. 84, Nesrin Güllüdağ,  “Kırımçak Türkçesi Grameri””, Ankara 2014, Gece Kitaplığı;  ss.460, İSBN : 978-605-4942-61-9 )

95.Mustafa Ceylan, Türk Dünyası Efsaneleri II, Bilge Oğuz Basın Yayın Dağıtım, Antalya 2015, ss.  (583, Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ- Doç. Dr. İsmail. Doğan,   “Nogay Destanları”, TDK Yay. Ankara 2014, Ss.264, İSBN : 978-975-16-2820-6.)

2016

96. Prof. Dr. Muharrem Daşdemir, Doç. Dr. Süleyman Efendioğlu, Kars Ve Erzurum Ağızlarında Rusça Ödünç Kelimeler, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [Taed] 55, Erzurum, 2016, s.  159-178, (s. 161, 1. Uluslar Arası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, “Artvin Ağzındaki Gürcüce Kelimeler”, Ankara 2009, s. 247-259.)

97. Ar. Gör. Naciye Karahan Kök, Kazak Ve Nogay Türkçesinde Arapça –Farsça Alıntı Kelimelerdeki Ses Olayları, Karadeniz, Bahar 2016, Yıl 8, Sayı 29, s.150-174. (s. 151, Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkleri Ve Edebiyatı”, Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı, Ağustos 1997, Yıl:3, Sayı: 16, s.1989-2003.)

98. Ar. Gör. Naciye Karahan Kök, Kazak Ve Nogay Türkçesinde Arapça –Farsça Alıntı Kelimelerdeki Ses Olayları, Karadeniz, Bahar 2016, Yıl 8, Sayı 29, s.150-174. ( s.151,   Nesrin Güllüdağ, “ Nogay Atasözleri”, Diriözler Armağanı, Prof. Dr. Meserret Diriöz Ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, Ankara 2003, s. 329-352.)

99. Ar. Gör. Naciye Karahan Kök, Kazak Ve Nogay Türkçesinde Arapça –Farsça Alıntı Kelimelerdeki Ses Olayları, Karadeniz, Bahar 2016, Yıl 8, Sayı 29, s.150-174.(s.151,  Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ- Doç. Dr. İsmail. Doğan,   “Nogay Destanları”, TDK Yay. Ankara 2014, Ss.264, İSBN : 978-975-16-2820-6)

100. Sinan Kurt, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalıyüksek Lisans Tezi, Kafkasya’daki Gregoryan Ve Musevi Türkleri Üzerine Yapılan Çalışmalar, Ordu 2016, Ss.187, (s.32, Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkleri”, Yeni Türkiye, Türkler C. 20, Ankara 2002, s.  556-564 )

101. Sinan Kurt, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalıyüksek Lisans Tezi, Kafkasya’daki Gregoryan Ve Musevi Türkleri Üzerine Yapılan Çalışmalar, Ordu 2016, Ss.187, (s.49, Nesrin Güllüdağ,  “Karay Türklerinde Akrabalık Adları”, Jasss İnternational Journal Of Social Science Volume 5, İssue 6, December 2012, p.205-217.)

102. Sinan Kurt, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalıyüksek Lisans Tezi, Kafkasya’daki Gregoryan Ve Musevi Türkleri Üzerine Yapılan Çalışmalar, Ordu 2016, ss.187, (s.66, Nesrin Gülllüdağ, “Kırımçak Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Doktora Tezi Elazığ 2005)

103. İbrahim Özkaya, Renk İsimlerinden Oluşan Kars Yer Adları Üzerine,. Prof Dr. Hacali Necefoğlu’na Armağan, Editörler: İbrahim Özkaya, Safiye Özkaya, Kanyılmaz Matbaacılık, Isbn: 978-975-98136-2-8  Haziran 2016, İzmir, s.113-120, (s. 114, Bursa,  4-6 Nisan 2002, “Bursa İlindeki Boy, Oymak, Oba Ve Kişi Adlarından Oluşan Yer Adları”,  Uludağ Üniversitesi, 1. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Cilt Iı, Bursa 2002, s. 667-674, Nesrin Güllüdağ.)

104. İbrahim Özkaya, Renk İsimlerinden Oluşan Kars Yer Adları Üzerine,. Prof Dr. Hacali Necefoğlu’na Armağan, Editörler: İbrahim Özkaya, Safiye Özkaya, Kanyılmaz Matbaacılık, Isbn: 978-975-98136-2-8  Haziran 2016, İzmir, s.113-120, (s. 115, Trabzon, 3-5 Mayıs 2006, “Trabzon Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme”, Trabzon Ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, Haziran 2011 Trabzon, s. 29-34, Nesrin Güllüdağ.)

105. Iasha Bekadze,  XVI. Yüzyıl Sonu -XVII. Yüzyıl Başlarında Çıldır, Nâm-ı Diğer Ahıska Eyâleti'nde Balıkçılık Sanayisi,  Karadeniz , 2016; Sayı 29,   s. 199-217, s.200, Nesrin Güllüdağ, “Balık Sözcüğü Üzerine”, Karadeniz Yaz 2015 Yıl 6, Sayı 26, s. 54-62.

106. Cemal Bako, Kosova’da Osmanlı Öncesi Türk İzleri, Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi Sonbahar 2016 - 2 (7) [Sempozyum Özel Sayısı], s.101-114. (s. 113, Nesrin Güllüdağ, “Türkler'de Damga Geleneği Ve Nogay Türklerinin Damgaları Üzerine Bir İnceleme”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Ocak 2015, C.3, s.15, s.132-150.)

107. Prof. Dr. Ali Akar,  Sosyal Bilimlerin Veri Kaynağı Olarak Ağızlar, Akademik Bakış, Cilt 10, Sayı 19, Kış 2016, s.171-182. (s. 175, 1. Uluslar Arası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, “Artvin Ağzındaki Gürcüce Kelimeler”, Ankara 2009, s. 247-259.)

108. Yrd. Doç. Dr. Hasan Kaplan, Divan Şiirinde Karaman, Türkiyat Mecmuası, C. 26/2, 2016, 205-239 (s. 207, (Güllüdağ, Nesrin, 2009, “Tarihsel Gelişim Süreci İçinde – Man/+Man Eki” II. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, s. 1-12,)

109. Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun,   Sibirya Ve Kafkaslarda Türkoloji Araştırmaları, Turkologıya, 2016, No: 2, s. 99-112, (s. 103, İsmail Doğan, & Nesrin Güllüdağ, “Nogay Destanları”,  Ankara 2014,  Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları.)

110.Hasan Değirmencioğlu, Ortaçağ'da Siverek tarihi, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa 2016, (s. 72-80, Nesrin Güllüdağ, Siverek, 13-14 Ekim 2001, “Siverek'e Bağlı Köylerdeki Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme”, Tarihte Siverek Sempozyumu, Şanlıurfa 20001, s.195-201.)

111.Selcen  Çiftçi, Kalıplaşmış Bir Zarf Fiil : Giderek, The Journal Of Academic Social Science Studies,  JASSS,  Number: 45 , p. 267-277, Spring III 2016 (s. 269, Nesrin Güllüdağ, “Kırımçak Türkçesi Grameri,” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Doktora Tezi Elazığ 2005)

112.Aslı Bali,  Mersin Konargöçerlerinin Halk Kültüründe İnanışlar Ve Bunlara Bağlı Uygulamalar, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana 2015, (s.207, 210, Nesrin Güllüdağ, “Sarıkamış Başköy'de Kişi Adları”,  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ocak 2002, C. 12, Sayı: 1, s. 79-86)

113.Doç. Dr. Bayram Nazır,  Yrd. Doç. Dr. Kemal Saylan, Gümüşhane Tarihi, (İl Oluşunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu Tarih Bildirileri Mayıs 2010), Gümüşhane Üniversitesi Yay. No: 33, ISBN: 978-605-4838-02-825-26 Gümüşhane 2016, (s.234, Nesrin Güllüdağ, “Sarıkamış Başköy'de Kişi Adları”,  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ocak 2002, C. 12, Sayı: 1, s. 79-86)

114. Doç. Dr. Aynur Celilova, “Köroğlu” Destanının Diğer Kahramanlık Destanlarıyla Karşılaştırılması, s.169-177 6. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 10-12 Ekim 2016 Bolu, İstanbul 2016, (s.172, 173, Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ- Doç. Dr. İsmail. Doğan,   “Nogay Destanları”, TDK Yay. Ankara 2014, Ss.264, İSBN : 978-975-16-2820-6.)

115.Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin, Seringül Varis, Eskişehir/Seyitgazi Kümbet Köyünde Bulunan Himmet Baba/Kümbet Dede Kümbeti Üzerine Yeni Düşünceler, 2016 http:// www.xxortacag.sakarya.edu.tr/pdf/41/mksahin-svaris. ( s.11 Nesrin Güllüdağ, “Türkler'de Damga Geleneği Ve Nogay Türklerinin Damgaları Üzerine Bir İnceleme”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Ocak 2015, C.3, s.15, s.132-150.)

116. Dr. Fidan Uğur Çerikan,  Mehmet Riza Alanko, “Dövme”Nin Çeşitli Dillerdeki Etimolojisi Ve Kısa Tarihçesi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 25/1 2016, s. 166-193, (s.169, Nesrin Güllüdağ, “Türkler'de Damga Geleneği Ve Nogay Türklerinin Damgaları Üzerine Bir İnceleme”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Ocak 2015, C.3, s.15, s.132-150.)

117. Yrd. Doç. Dr.  Sebine Abid,  Şeki Ağzının Söz Varlığında Arkaik Kelimeler, International Journal Of Language Academy, Volume 4/2 Summer, 2016 P. 193-207, (s. 198, Nesrin Güllüdağ,  “Karay Türklerinde Akrabalık Adları”, Jasss İnternational Journal Of Social Science Volume 5, İssue 6, December 2012, P.205-217.)

118. Metin Menekşe, Xıx. Yüzyıl Ortalarında Eskişehir Kasabasında Aile Adları, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2016 Güz (25), 141-152 (s. 143, Nesrin Güllüdağ, “Sarıkamış Başköy'de Kişi Adları”,  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ocak 2002, C. 12, Sayı: 1, s. 79-86)

119. Serpil Ersöz, Ahıska Türkleri Ve Dilleri, Son Sesler Kaybolmadan, Tehlikedeki Türk Dilleri Iı, Uluslar Arası Türk Akademisi Hoca Ahmet Yesevi Uluslar Arası Türk-Kazak Üniversitesi, Türk Devletlerinin Bağımsızlıklarının 25. Yıl Onuruna, Yay. Süer Eker, Ülkü Çelik Şavk, Ankara/Astana 2016, s. 1-20 (s.18, Nesrin Güllüdağ,  1. Uluslar Arası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, “Artvin Ağzındaki Gürcüce Kelimeler”, Ankara 2009, s. 247-259.)

120. Ebru Güzel - Arzu Karakurt,  Dil Yozlaşması Ve Söyleyiş Bozukluğu: “Televizyon Reklamlarının Göstergebilimsel Açıdan Çözümlenmesi”, Balkan Ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2016: 02 (04), s.1-15 (s. 7, Nesrin Güllüdağ,  “Yazılı Ve Görsel Basında Dil Estetiği”,  21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum, Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Bahar 2012,  s. 49-58.

121. Yrd. Doç. Dr. Selma Gülsevin, Polonya’daki Türk Halklarından Karayların Dilinde “Yaklaşma Yardımcı Fiili” Üzerine, He Journal Of Academic Social Science Studies, He Journal Of Academic Social Science Studies, Jasss, International Journal Of Social Science, Number: 49 , P. 279-285, Autumn I 2016, (s.282 (s. 198, Nesrin Güllüdağ,  “Karay Türklerinde Akrabalık Adları”, Jasss İnternational Journal Of Social Science Volume 5, İssue 6, December 2012, p.205-217.)

122. B.Erhan Çavdaroğlu,  Oğuz Boyu Tamgalarına Heraldik Bilimi İle Bir Bakış, s. 1-10,  https://www.Academia.Edu/25408425/, (s.3-4 , Nesrin Güllüdağ, “Türkler'de Damga Geleneği Ve Nogay Türklerinin Damgaları Üzerine Bir İnceleme”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Ocak 2015, C.3, s.15, s.132-150.)

123. Arzu Karakurt, Dil Kirliliği : Televizyon Reklamlarında  Yabancı Sözcüklerin Kullanımı, IBANESS Conferans Series Prilep, Republic Of Macedonia, 28- 30 Ekim 2016, Makedonya,  s. 60-68 (s.64, Nesrin Güllüdağ,  “Yazılı Ve Görsel Basında Dil Estetiği”,  21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum, Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Bahar 2012,  s. 49-58.)

124.M.O. Ayezova, S. Almatı, “Tekstologiçeskie, Osovennosti Dastana “Bozcigit”, Nogaylar, XXI. Ömir, Tarih, Til, Madaniyat, Avelgiden-Keleekke, Ekinşi Halkaralık İlmi Praktikalık Konferentsiyadın Yıyıntıgı, Çerkeskk, 12-13 Kazan ay 2016, s.402-406 (s. 406, Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ- Doç. Dr. İsmail. Doğan,  “Nogay Destanları”, TDK Yay. Ankara 2014, Ss.264, İSBN : 978-975-16-2820-6.)

2017

125. Adem Aydemir, Dede Korkut Kitabı’nda Tek Kullanımlık Türkçe Sözcükler Üzerine Bir İnceleme, International Journal Of Languages’ Education And Teaching Volume 5, Issue 1, April 2017, P. 18-78 (s.24 Nesrin Güllüdağ, “Balık Sözcüğü Üzerine”, Karadeniz Yaz 2015 Yıl 6, Sayı 26, s. 54-62.)

126.Dilek  Kaplankıran, Kazak Türkçesinde Kullanılan Akrabalık ve Yakınlık Terimleri,  Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, Sayı 6/2 2017, s.847-864 (s.849 Nesrin Güllüdağ,  “Karay Türklerinde Akrabalık Adları”, Jasss İnternational Journal Of Social Science Volume 5, İssue 6, December 2012, p.205-217.)

127.Muharrem  Özden,  Trakya Ağızlarında Bulunan Akrabalık Adları Üzerine Bir Tasnif Çalışması, SOBİDER,  Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s. 260-281 (s.261-263 Nesrin Güllüdağ,  “Karay Türklerinde Akrabalık Adları”, Jasss İnternational Journal Of Social Science Volume 5, İssue 6, December 2012, P.205-217.)

128.Doç. Dr. Mustafa Şenel, Gençliğin adıyla İmtihanı,  Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD) Cilt 1, Sayı 1, 2017, s. 72-84,  (s.74, Nesrin Güllüdağ, “Sarıkamış Başköy'de Kişi Adları”,  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ocak 2002, C. 12, Sayı: 1, s. 79-86)

129.Ertan Sarıkaya, Nogay Türkleri Ve Ordu’da Nogay Yerleşimi, Ordu Üniversitesi, 1.Uluslaraarsı Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu Bildiri Kitabı, Cilt 1 Dil ve Folklor, Ordu 2017,   s.103-110. (s.109 Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkleri”,Yeni Türkiye, Türkler C.20, Ankara 2002, s.  556-564.

130. Nilüfer Yıldırım, Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Kadına Yönelik Hitaplar, Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi, (TÜRKLAD) Cilt 1, Sayı 1, 2017, s. 123-137  (s.125, 127, 130,132, 135, Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ- Doç. Dr. İsmail. Doğan,   “Nogay Destanları”, TDK Yay. Ankara 2014, Ss.264, İSBN : 978-975-16-2820-6.)

131. Dr. Mehmet Türkmen, Çağdaş Türk Lehçelerinde “Ayın” Sesinin Sebep Olduğu Ses Olayları, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/30, p. 475-502 (s.480, 484, 486, Nesrin Gülllüdağ, “Nogay Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi Elazığ 1998)

132. Dilek Bülbül, Hadim Mezar Taşları, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2017, ss.251 (s. 168, Nesrin Güllüdağ, “Türkler'de Damga Geleneği Ve Nogay Türklerinin Damgaları Üzerine Bir İnceleme”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Ocak 2015, C.3, s.15, s.132-150.)

133. Dr. Mehmet Türkmen, Çağdaş Türk Lehçelerinde “Ayın” Sesinin Sebep Olduğu Ses Olayları, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/30, 2017,  p. 475-502 (s.483, 486, 488, 489 Nesrin Güllüdağ,  Kırımçak Türkçesi Grameri, Ankara 2014, Gece Kitaplığı;  ss.460, İSBN : 978-605-4942-61-

134.Asuman Soylu, Tuğra ve Mühür (Damga),Yörük Yaşamı Kültürü ve Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu 9-11 Kasım 2017, Antalya, Bildiri Kitabı, Editör: Doç. Dr. İsa Eliri, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, s. 75-81 (s.80 Nesrin Güllüdağ, “Türkler'de Damga Geleneği Ve Nogay Türklerinin Damgaları Üzerine Bir İnceleme”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Ocak 2015, C.3, s.15, s.132-150.)

135. Doç. Dr. Fatih Başbuğ- Hatice Özer, Ankara Güdül’de Yer Alan At ve Geyik Damgaları, Kalemisi Cilt 5, sayı 10,2017, s.167-181 (s.181, Nesrin Güllüdağ, “Türkler'de Damga Geleneği Ve Nogay Türklerinin Damgaları Üzerine Bir İnceleme”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Ocak 2015, C.3, s.15, s.132-150.)

136. Onur Nizam, Eski Türkçede Çokluk ve Topluluk Yapıları, Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir 2017, s.27, 63 (Nesrin Güllüdağ,  Kırımçak Türkçesi Grameri, Ankara 2014, Gece Kitaplığı;  ss.460, İSBN : 978-605-4942-61-)

137. Yrd. Doç. Dr. Sinan Uygur, Ahıska –Ardahan-Artvin, Batum, Rize-Trabzon Hattında /+a (y)/ /+a/ eki, IBAD; Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2017, 2(2), s.457-473, ( s. 46, Nesrin Güllüdağ,  “Karay Türklerinde Akrabalık Adları”, Jasss İnternational Journal Of Social Science Volume 5, İssue 6, December 2012, p.205-217.)

138. Yrd. Doç. Dr. Sinan Uygur, Ahıska –Ardahan-Artvin, Batum, Rize-Trabzon Hattında /+a (y)/ /+a/ eki, IBAD; Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2017, 2(2), s.457-473,( (s. 461, 462, 464)Nesrin Güllüdağ,  Kırımçak Türkçesi Grameri, Ankara 2014, Gece Kitaplığı;  ss.460, İSBN : 978-605-4942-61-)

139. Nurgül Manav, Özkan Aydar, Türkan G. Arık, Editör: Mehmet Güneş, Ağrı Dağı Sahasının Kaynakçası, Hiperyayın İstanbul 2017 (.(s. 57, “Sarıkamış Başköy'de Kişi Adları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ocak 2002, C. 12, Sayı: 1, s. 79-86)

151.

2018

140.Dr. Mehmet Türkmen, Çağdaş Türk Lehçelerinde hemze Sesinin Durumu, Asos Journal, The Journal Of Academic Social Science, Yıl 6, Sayı 70, Mayıs 2018, s.247-269, s. 254, 255, 258, 259, 261. (Nesrin Güllüdağ,  Kırımçak Türkçesi Grameri, Ankara 2014, Gece Kitaplığı;  ss.460, İSBN : 978-605-4942-61-)

141. Dr. Mehmet Türkmen, Çağdaş Türk Lehçelerinde hemze Sesinin Durumu, Asos Journal, The Journal Of Academic Social Science, Yıl 6, Sayı 70, Mayıs 2018, s.247-269, s. 250, 254, 255, 258, (Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 1998)

142. Dr. Öğr. Üyesi Ünsal Yılmaz Yeşildal, Atalar Kültüne Dair İnanmaların Türklerin Ad Verme İnanç ve Gelenekleri Üzerindeki Tesiri, Milli Folklor, 119, Güz 2018, s.48-59.(s. 57, “Sarıkamış Başköy'de Kişi Adları”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ocak 2002, C. 12, Sayı: 1, s. 79-86)

143. Simge Yarba, Kıpçak Grubu Türk Dillerinde Olumsuzluk, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,  Ankara 2018, (s. 73, 82, 95, 112, 132, 143, 160, 166, 175, 184, 194  Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ- Doç. Dr. İsmail. Doğan,   Nogay Destanları, TDK Yay. Ankara 2014, ss.264, İSBN : 978-975-16-2820-6.

144. Simge Yarba, Kıpçak Grubu Türk Dillerinde Olumsuzluk, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,  Ankara 2018, (s.39-40, Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkleri”, Yeni Türkiye, Türkler C. 20, Ankara 2002, s.  556-564.)

145. Dr. Öğr. Üyesi İsmail Abalı; Sosyal Medyada Güncellenen Türk Kimliği, “Başka Ülkede Yaşayamam”, 1.Uluslararası CICMS Konferansı, 3-4 Mayıs 2018, 4-5 Mayıs 2018 Kuşadası, s.107-116, (s.110, Sosyal Medyanın Yeni Güldürü Öğesi Capslerin Mizahi Ve Eğitici Yönü Üzerine:  (İlber Ortaylı Örnekleminde) Prof Dr. Hacali Necefoğlu’na Armağan, Editörler: İbrahim Özkaya, Safiye Özkaya, Kanyılmaz Matbaacılık, Isbn: 978-975-98136-2-8  Haziran 2016, İzmir, s.147-160.)

146. Dr. Öğr. Üyesi Erdal Aydoğmuş, “Karaçay Malkar ve Türkiye Türkçesi Atasözlerinin Karşılaştırılması”, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(3), November 2018, s.513-524,  (s.514 Nesrin Güllüdağ,“Nogay Atasözleri”, Diriözler Armağanı, Prof. Dr. Meserret Diriöz Ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, Ankara 2003, s.329-352)

147. Emine Yılmaz, Samsun’da Taş-Pişmiş Toprak ve Ahşap Üzerinde Görülen Tamga ve ve Türk Runik Yazı Örnekleri, AMİSOS, Cilt 3, Sayı  4, Haziran 2018, s. 259-278, ( s.277, Nesrin Güllüdağ, “Türkler'de Damga Geleneği Ve  Nogay Türklerinin Damgaları Üzerine Bir İnceleme”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Ocak 2015, C.3, s.15, s.132-150.)

148. Prof. Dr. Mehmet Vefa Nalbant, Eski Türkçe “Balık” Sözcüğü Üzerine Yeni Bir Etimoloji Denemesi, Köktürk Yazısının  Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 1-7 Haziran 2018/Ulanbator – Moğolistan, s.1-15 (s.1, Nesrin Güllüdağ, “Balık Sözcüğü Üzerine”, Karadeniz  Yaz 2015 Yıl 6, Sayı 26, s. 54-62.)

149. Kamil KAYA Fatma Orhan, Nogay Türklerinde Düğün Adetleri Konya Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Nisan 2018, Sayı 43, s. 66-91 (s.70-71,  Nesrin Gülllüdağ, “Nogay Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi Elazığ 1998)

150. Dr. Öğr. Üyesi Birol İpek, Türkçede Pekiştirme Edatları, Avrasya Uluslararası Araştırma Dergisi, C.6, S.13, Mayıs 2018, s.479-511  (s.507 , Nesrin Gülllüdağ, “Nogay Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi Elazığ 1998)

151. Dr. Öğretim Üyesi, Erdal Aydoğmuş, "Kazak Türkçesinde Akrabalık Terimleri" Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E- Dergisi, Sayı 65, Ocak-Şubat  2018, s.  106-114 (s. 107, “Karay Türklerinde Akrabalık Adları”, Jasss İnternational Journal Of Social Science Volume 5, İssue 6, December 2012, p..205-217.)

152. Dr. Öğr. Üyesi Bülent Hünerli, Kırımçak Atasözlerinden Örnekler, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2018, C. 20, Sayı 2, s. 459-477, (s. 459,  Kırımçak Türkçesi Grameri, Ankara 2014, Gece Kitaplığı;  ss.460, İSBN : 978-605-4942-61-9)

153. Dr. Öğr. Üyesi Bülent Hünerli, Kırımçak Atasözlerinden Örnekler, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2018, C. 20, Sayı 2, s. 459-477, (s. 460,  Dil Ve Kültür Bağlamında Kırımçak Türkleri, Türk Yurdu, 100. Yıl Özel Sayısı, Cilt 31, Sayı 287, Temmuz 2011, s. 216-224.

154. Dr. Öğr. Üyesi Bülent Hünerli, Kırımçak Atasözlerinden Örnekler, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2018, C. 20, Sayı 2, s. 459-477, (s. 460, “Yok Olmaya Yüz Tutmuş Bir Türk Topluluğu   Kırımçak Türkleri Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı XI, Temmuz-Aralık 2015, Yıl 21, Sayı 81, s.452-460.)

155.Dr. Öğr. Üyesi, Ferzane Devletabadi, Kaşkay Türklerinde Soy Damgaları, Türkbilig 2018/36,  s.147-158 (s. 158, Nesrin Güllüdağ, Türkler'de Damga Geleneği Ve Nogay Türklerinin Damgaları Üzerine Bir İnceleme, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Ocak 2015, C.3, S.15, s.132-150.)

156. Dr. Öğr. Üyesi, Okan Celal Güngör, Gülistan Tercümesinin Ses ve Şekil Bilgisinde İkili Kullanımlar ve Bu Kullanımların Bugünkü Oğuz ve Kıpçak Lehçelerindeki Görünümü”,  Erdem İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 75. Sayı Aralık 2018, s.121-148 (s.147, Nesrin Güllüdağ, “Nogay Türkçesi Grameri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi 1998)

 157. Dr. Öğr. Üyesi, Hüseyin Kahraman Mutlu, “Türkiye’de Kazayağı Damgaları ve “Kaz” Sözcüğü Hakkında Bazı Görüşler,”, Turkologiya, Mongolistica, İnternational Scientific, Journal, 2018/1, s. 179-183 (s.183 , Nesrin Güllüdağ, Türkler'de Damga Geleneği Ve Nogay Türklerinin Damgaları Üzerine Bir İnceleme, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Ocak 2015, C.3, S.15, s.132-150.)

158. Dr. Öğr. Gör. Aysun Gündüz Önal, Batı Antalya’da Tarihî Kaynaklardan Kaynaklanan Yer Adları Üzerine, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, Sayı 15, Kasım 2018, s.139-150 (s.140 Kars Yer Adları, Yrd. Doç. Dr. Nesrin Güllüdağ, İbrahim Özkaya, Gökmen Mor, Altın Nokta Basın Yayın Dağıtım, ISBN 978-605-9515-23-8, İzmir 2017).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üyelikler:
Harici Tel.
:
0 476 223 00 50
Dahili Tel.
:
4691
Belgegeçer
:
E-posta
:
nesrin.gulludag@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü IĞDIR