Önder Akkaş

Önder Akkaş

Öğr. Gör.

Telefon:04762230010

E-mail:onder.akkas@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm
:
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
İdari Görevler
:
SHMYO MÜDÜR YARDIMCISI
Lisans
:
BİYOLOJİ
Yüksek Lisans
:
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
Doktora
:
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Diller
:
İNGİLİZCE
İlgi Alanları
:
AKADEMİ, KÜLTÜR,
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

A1. Avni Kaya, Mesut Okur, Ertan Sal, Sevil Arı Yuca, Hasan Yılmaz*, Mehmet Açıkgöz, Onder AKKAS, 2012. Cyclospora cayetanensis in two children living in the east of Turkey. Wudpecker Journal of Medical Sciences Vol. 1(1), pp. 009 - 011 

A2. Ahmet Yılmaz, Murat Karameşe, Önder Akkaş, Hakan Uslu. 2016.Kist Hidatik Şüpheli Hastaların Tanısında ELISA ve İmmunokromotografik Yöntemin Karşılaştırılması.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi;3(1):13-16

A 3. Yılmaz, A , Akkaş, Ö , Uslu, H . (2016). Investigation of Cryptosporidium sp. Oocysts in Erzurum’s Potable Water On Different Months. Middle Black Sea Journal of Health Science, 2 (3), 1-6. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/mbsjohs/issue/26850/282374

A.4. 1Önder AKKAŞ, 2Ahmet YILMAZ, Hakan USLU and *,4Abdurrahman EKİCİ. Research of differential methods of intestinal parasites in health services vocational school students. International Journal of Current Research Vol.9, Issue, 12, pp.62937-62939, December, 2017

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

POSTE SUNUMLARI:

 P6. Investigation of Demodex sp in Pre-Diagnostic Patients with Rosacea and Acne Rosacea.The 6. Eurasıa Congress of Infectıous Dıseases 2014 Belgrad/Serbia Önder Akkaş1, Ömer Elmas2, Ahmet Yılmaz3, Hakan Uslu 4.The 6. Eurasıa Congress of Infectıous Dıseases 2014 Belgrad/Serbia

P7. The investigation of protoscoleces in cyst fluids and IgG seropositivity of radiologically diagnosed patients with liver cyst hydatid Önder Akkaş1, Hakan Uslu2, Ahmet Yılmaz3, Mehmet Veysel Coşkun2, Suat Eren4.The 6. Eurasıa Congress of Infectıous Dıseases 2014 Belgrad/Serbia

P8. The ınvestigation of Cryptosporidium spp. İn pre-diagnosed patients with chronic and acute diarrhea by modified acid fast staining and ELISA method. Ahmet YILMAZ,Önder AKKAŞ, Meral BAYAR, Hakan USLU, Kemalettin ÖZDEN.The 6. Eurasıa Congress of Infectıous Dıseases 2014 Belgrad/Serbia

P9. The ınvestigation of Cryptosporidium Oocysts in Erzurum’s potable water on different months. Ahmet YILMAZ, Önder AKKAŞ, Hakan USLU, Mehmet Veysel COŞKUN.The 6. Eurasıa Congress of Infectıous Dıseases 2014 Belgrad/Serbia

SB1. Effect of salt caves on human lıfe and other organısms. ERTAS FATMA*,AKKAS ÖNDER,AKGÜN AYHAN,YILMAZ ISA. The FIRST INTERNATIONAL SALT THERAPY WORKSHOP Iğdır, Turkey, 2017, July 3-4 Shf. 22-31.Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER

B 1. Hakan USLU, İlknur Akyol SALMAN, Mehmet Veysel COŞKUN, Can Lokman PINAR, Önder AKKAŞ,2014 Oestrus Ovis (Sheep Bot Fly), Eksternal Oftalmomiyazis: Bir Olgu Sunumu / Oestrus Ovis (Sheep Bot Fly), Ophtalmomyiasis Eksterna: A Case Report 231-235. B2.

B 2. Akkaş Ö. Taş Cengiz Z.dIğdır İlinde bazı İlköğretim Okullarında Baş Biti’nin Yayılışı.Turkiye Parazitol Derg, 2011; 35: 199-203 B3.

B 3. Çiçek M, Körkoca H, Akkaş Ö. Van İli içme sularının Cryptosporidium spp. ookistleri yönünden incelenmesi. Turk Hij Den Biyol Derg, 2011; 68 (3): 122-6.

B4.Kılınç Ö, Çiçek M, Akkaş Ö. Van Gölü Çevresinde Yaşayan Gümüşi Martı (Larus michahellis) Dışkılarının Helmintolojik Yönden İncelenmesi. YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2011, 22 0 (2), 11 - 103 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

P1. Iğdır İlinde Bazı İlköğretim Okul Öğrencilerinde Baş Bitinin Yayılışı.Önder AKKAŞ, Zeynep TAŞ CENGİZ,17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, Kars/Türkiye 2011.

P2. Erzurum İli İçme Sularının Nisan, Mayıs ve Temmuz Aylarında Cryptosporodium spp. Ookistleri Yönünden Araştırılması. Ahmet YILMAZ, Önder AKKAŞ, Hakan USLU.18.Ulusal Parazitoloji Kongresi 2013,Karahayıt/Denizli/Türkiye.

P3. Dizanteri Ön Tanılı Hastalarda Entamoeba histolytica’nın Görülme Sıklığı.Önder AKKAŞ, Mutalip ÇİÇEK, Abdurrahman EKİCİ, İbrahim GÜMÜŞ.18.Ulusal Parazitoloji Kongresi 2013,Karahayıt/Denizli/Türkiye

P4. Oestrus ovis, Oftalmomiyasis Eksterna olgu sunusu. Hakan USLU, İlknur Akyol SALMAN, Mehmet Veysel COŞKUN , Can Lokman PINAR, Önder AKKAŞ.18.Ulusal Parazitoloji Kongresi 2013,Karahayıt/Denizli/Türkiye 

P5. 2009-2013 Yılları Arasında Atatürk Üniv.Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına Ekinokokkozis Şüphesi İle Gönderilen Örneklerin Değerlendirilmesi. Mehmet Veysel COŞKUN, Önder AKKAŞ, Hakan USLU, Ahmet YILMAZ.18.Ulusal Parazitoloji Kongresi 2013,Karahayıt/Denizli/Türkiye 

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

1. Igdır Ili Tarım Isletmelerinde Yetistirilen Saglıklı Sıgır ve Koyunlarda Brucella spp Campylobacter spp ve Salmonella spp Izolasyonu, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, , 16/01/2014 - 16/09/2015 (ULUSAL)
2. Immünsüprese ve Normal Hasta Bireylerde Ishal Etkeni olarak Cryptosporidium spp nin Prevalansının Mikroskobik ve Serolojik Yöntemler ile Arastırılması Pozitif Sonuçların Moleküler Yöntemlerle Tür Tayininin Yapılması, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, , 01/01/2014 - 30/04/2015 (ULUSAL)

3. Kist Hidatik ve Alveolar Ekinokokkoz Tanılı Hastaların Yaşadıkları Bölgelerde Bu Hastalığın Serolojik Taranması, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, 22/07/2016-28/12/2017(ULUSAL)

Hakemlikler:
Verilen Dersler:

TIBBİ PARAZİTOLOJİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ I,II,III

HEMATOLOJİ

TIBBİ LABORATUVAR ORGANİZASYONU

TIBBİ TERMİNOLOJİ I, II

GENEL PARAZİTOLOJİ

GENEL MİKROBİYOLOJİ

MESLEKİ İNGİLİZCE

 

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
3138
Belgegeçer
:
E-posta
:
onder.akkas@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: