Polad Aliyev

Polad Aliyev

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:+90 476 - 223 0010

E-mail:polad.aliyev@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm
:
İşletme Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
İşletme Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Nahçivan Devlet Universitesi İktisat
Yüksek Lisans
:
Nahçivan Devlet Universitesi İktisat
Doktora
:
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Ekonomi Enstitüsü Kamu Maliyesi
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. The importance of the indirect taxes for market economic system in Azerbaijan Republic. The International Technical-Economic Journal. № 3 Мoskva, 2009 p. 14-19. Tarandığı indeksler:-Russian index of scientific citing..Роль косвенных в рыночной экономической системе Азербайджанской Республики. Министeрсвo Сeльскoгo Xoзяйствa Рoссийскoй Фeдeрaции Дeпaртaмeнт Нaучнo – Тexнoлoгичeскoй Пoлитики и Oбрaзoвaния. Мeждунaрoдный нaучный журнaл, № 3 Мoсквa, 2009 стр. 14-19

2. Tax redistribution and tax efficiency increasing in Azerbaijan Republic. The International Technical-Economic Journal. № 1 Мoskva, 2011 p. 45-48. Перераспределение налогов в Азербайджанской Республики. Министeрсвo Сeльскoгo Xoзяйствa Рoссийскoй Фeдeрaции Дeпaртaмeнт Нaучнo – Тexнoлoгичeскoй Пoлитики и Oбрaзoвaния Мeждунaрoдный Нaучный Журнaл, № 1 Мoсквa, 2011 стр. 45-48

3. “Türkiye Cumhuriyeti’nin Bölgesel Sosyal-İktisadi Kalkınma Programlarının Vergi Mekanizması”, Journal of Economy and Entrepreneurship, Volume 9, 2015, 122-128. (Tarandığı İndeksler: Agris (profile articles in English), Russian index of scientific citing).

4. THE FACTORS DETERMING EXTENT OF THE DEMAND FOR INVESTMENT. Vol.2, No.1, 2017 of the journal Advanced Mathematical Models and Applications ISSN 2519-4445 pp 20-27 http://jomardpublishing.com/journals.aspx?lang=en&id=2&menu=8&info=Advanced%20Mathematical%20Models%20&%20Applications.

5. "The development of e-payment systems in Azerbaijan and the current state of application of e-payment instruments" Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. january 2017, Volume 7, Issue 1A. Pages 1-278. Analitika RODIS Publishing House Noginsk Moskow.  p205-216

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
  1. Nahçıvan bugün: Reformlar ve Perspektifler (5-6 Ekim 2007 yılında) yapılan uluslararası simfozium. Baku 2007
  2. The economic relation between the consumption expenditures and the national income growth in the market economic system of Azerbaijan. The Observatory on Caucasus is a Project launched in November 2007 by CIRPET, the Research Centre on Emerging and Transition Countries of the University of Turin (Italy).http://www.oc.unito.it/en/index.html
  3. Gıda tehlikesizlğnin sağlanılmasında dolaylı vergilerin kullanılması. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Ekonomi Enstitüsü "Gıda tehlikesisizliğinin sağlanmasının sosyal ekonomik sorunları" konulu uluslararası bilimsel pratik konferans malzeme ve tezleri Bakü-2011, s. 299-300
  4. Nahçivan özerk cumhuriyyetinde ipekçiliğin kalkınma dinamikası. Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Tarım Bilim Merkezi, Azerbaycan Bilimsel Araştırma Tarım Ekonomisi ve Organizasyonu Enstitüsü'nün 60 yıldönümü ile ilgili uluslararası bilimsel konferansının malzemeleri. S. 145 -146. Bakü-2012
  5. Nahçivan özerk cumhuriyyeti ekonomisinin verimliliği. Genc araştırmaçıların I. Uluslararası bilimsel konferansı 25-26 nisan 2013 Bakü, Kafkaz Universitesi s.44-45
  6. Türkiye Cumhuriyetinde girişimcilerin innovasiyon faaliyyetinin taşfikinde vergi uygulamalari 28 Kasim 2014. Nahçivan Özerk Cumhuriyyetinin ekonomisinde innovasion faaliyyetin gelişim özellikleri adlı konferans. Nahçivan 2015 92 sayfalık s 59-62
  7. “Yatırım harcamalarının verimliliğinin yükseltilmesi. 22. Kasım 2014 de Azerbaycan Koparasıya Universitesinin tasisinin 50-ci yılı dolayısıyla Bakü şehrinde yapılan “Regional economic polices and the development of cooperative relations” isimli uluslararası konferans .2015 Bakü s. 564-567 sayfasında basılmıştır
  8. Kazakistan’ın Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçişi ve Bu Süreçte Yaşanan Sorunlar 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi. Bakü 28-29 ekim 2015 Bakü/ Azerbaycan-Azerbaycan Devlet İktisat Universitesi ev sahipliinde düzenlenen 13. türk dünyası sosial bilimler kongresi
  9. Haydar Aliyevin Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin kalkınmasında rolü. Haydar Aliyev ve modernleşen NahçivanEkonomisi. 29 nisan 2016 s.s.37-43.
  10. İslam ekonomisi ve tüketici kredileri. Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, İSEFE 17. TAM METİN BİLDİRİLER KİTABI, 29 Nisan 2017 / İstanbul – Türkiye Editörler: Seyfettin ERDOĞAN, Durmuş Çağrı YILDIRIM, Ayfer GEDİKLİ, Editör Yardımcıları Hande Çalışkan, Uğur Mirasedoğlu s. 205-217.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

6. Yeni ekonomik ortamda bütçe gelirlerinin başlıca kaynağı gibi vergi sisteminin formalaşdırılmasının teorik metodolojik meseleleri. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü haberleri, soyal ve beşeri bilimler serisi, № 1 Nahçıvan, " 2008 s. 277 -283

7. Azerbaycan Cumhuriyyetinde bağımsızlık yıllarında milli gelirin üretim hacmi ile emek verimliliği ve istihdam arasında bağlantının analizi". Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Haberleri, Soyal ve beşeri bilimler serisi, № 3 Nahçıvan, "Tusi" 2008, s.279 -284

8. Pazar ekonomisi ortamında milli gelirin tekrar dağılımının ekonomik mazmunu. . Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Ekonomi Enistitusu, Milli Ekonomininin problemleri (makaleler toplamu) № 1 Bakü, Bilim, 2008 s. 109 -115

9. Pazar ekonomik sistemde milli gelirin yeniden dağılımı aracı olarak dolaylı vergilerin karakteristik özellikleri. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Nahçıvan Devlet Üniversitesi Bilimsel eserleri Tarih ve sosyal Bilimler Serisi № 5 (25) Nahçıvan, NSU, "Qeyret" -2008 s. 179 -184

10. Milli gelirin yeniden dağılımı sürecinde vergilerin hane halkı gelirlerinin oluşumuna etkisi. Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Tarım Bilim Merkezi, Azerbaycan Bilimsel Araştırma Tarım Ekonomisi ve Organizasyonu Enstitüsü, Bilimsel eserleri № 3 2008, Bakü 145 -151

11. Pazar ekonomik sisteminde milli gelirin fonksiyonel dağılımında emek gelirlerinin hacmini belirleyen faktörler. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinin Haberleri, Ekonomi Bilimleri Serisi, 2008 № 4 s.247 -252

12. Modern koşullarda işsizlik sorununun bazı konularına ilişkin. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Haberleri, Soyal ve beşeri bilimler serisi, № 3 Nahçıvan, "Tusi" 2009, s.280 -287

13. Azerbaycan Cumhuriyyetinde bağımsızlık yıllarında Milli gelirin dağılımında üretim faktörleri üzere fonksiyonel gelirlerin oluşumu. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Ekonomi Enstitüsü Bilimsel eserleri, III Baskı, Bakü 2009, s.56-61

14. Gelirlerin dağılımı ile bağli fiziokrat, klasik ve neoklassik konsepsiyalar. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Haberleri, Sosyal ve beşeri bilimler serisi, № 3 Nahçıvan, "Tusi" 2010, s.299 -304

15. Milli gelirin dağılım yapısının geliştirilmesinde yatırım faaliyetinin rolü. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Ekonomi Enstitüsü Bilimsel eserleri, III Baskı, bakı 2010 s.135-140

16. Ekonomik teoride milli gelirlerin dağıtımı ile ilgili modern konsepsiyalar. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Haberleri, Sosyal ve beşeri bilimler serisi, № 1 Nahçıvan, "Tusi" 2011, s.266 -271

17. Azerbaycan  Cumhuriyyetinde Natural Transfertlər. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Haberleri, Sosyal ve beşeri bilimler serisi, № 1 Nahçıvan, "Tusi" 2012, s.266 -271

18. Azerbaycan Cumhuriyyetinde Sosyal transferlerin etkinliğini yükseltilmesi yönleri. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Haberleri, Sosyal bilimler serisi, № 3 Nahçıvan, "Tusi" 2012, s.249 -253.

19. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde sanayinin gelişim özellikleri. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Nahçıvan Devlet Üniversitesi Bilimsel eserleri Sosyal Bilimler Serisi № 2 (47) Nahçıvan, NDU, "Qeyret" -2012 s. 270 -275

20. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin dış ticareti. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Haberleri, Sosyal ve beşeri bilimler serisi, № 1 Nahçıvan, "Tusi" 2012, s.249 -253

21. Haydar Aliyev Azerbaycan'da piyasa ekonomisinin oluşunun mimarıdır. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Nahçıvan Bölümü Haberleri, Ümumimilli Lider Haydar Ali Rıza oğlu Aliyev'in aziz anısına ittihaf özel sürüm. Nahçıvan, "Tusi" 2012, s.249 -253

22. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde sanayi üretiminin ekonomik rasionelliyi Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü Haberleri, Nahçıvan, Tusi, 2013. Sosyal ve beşeri bilimler serisi cilt 9, sayı 3, s 271-277

23. Tarım ekonomisinin bazı konularına ilişkin. Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Gençlerin Entelektüel Gelişim Merkezi, Azerbaycan Genç bilim adamları, doktora ve Yüksek Lisans Cemiyeti, Genç Bilim adamlarının Eserleri, N 7, Bakü 2013, s 251-255

24 Vergilerin Gelir Dağılımı Temelinde Verimliliği. Siirt universitesi İKTİSADİ YENİLİK DERGİSİ Cilt: 3, Sayı: 2, Ocak 2016 s27-45

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

Kurumlar vergisinin verimliliğinin yükseltilmesinin bazı konular;na ilişkin. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı doktorantların ve genç araştırmacıların IV cumhuriyet konferansının malzemeleri s.13-14,Bakü 2010. 

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
+90 476 - 223 0010
Dahili Tel.
:
5031
Belgegeçer
:
E-posta
:
polad.aliyev@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: