Tunçay ÖZDEMİR

Tunçay ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:(0476) 223 00 10

E-mail:tuncay.ozdemir@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Coğrafya Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Bölüm Başkanı
Lisans
:
Marmara Üniv.Atatürk Eğitim Fak.
Yüksek Lisans
:
İst. Üniv. Deniz Bil.ve Coğrafya Enst.
Doktora
:
İst.Üniv.Sosyal Bil.Enstitüsü
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Kültür-Sanat,Seyahat,Doğa,Evren
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A-Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

A-1 “Balkan Yarımadası’ndan Anadolu’ya Türk Göçlerinin Lalapaşa Nüfusu Üzerindeki Etkileri ve Dağılışı” Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:195,Sayfa:171- 186,İstanbul Kasım – Aralık 2011.

A-2   “Түркистандан Анадолуга Бир Көч Жана Айыл Чарба Максаттуу Жайгаштыруу Мисалы: Улуу Памир” Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi-Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bil. Enst.,Calalabad, Mayıs 2012

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D-Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

D-1      “Bolu Şehir Coğrafyası Özelliklerine Genel Bir Bakış”, Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi Eğitim Dergisi, Yıl:2, Sayı:3, Mart, 1997.

D-2      “Coğrafya Terimine Etimolojik Bir Yaklaşım ve Ötesi”, Atatürk Üniv., Kazım Karabekir Eğitim Fak., Coğr. Eğit. Böl., DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ 2 Sayfa: 219–226, Erzurum, 1997.

D-3      “Türkistan’dan Anadolu’ya Bir Göç ve Tarımsal Üretim Amaçlı İskân Örneği: Ulupamir”, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Türk Coğrafya Kurumu, TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, Sayı: 32, Sayfa: 161–185, İstanbul, 1997.

D-4      “Doğu Anadolu Bölgesinde Farklı Bir Arazi Kullanımı ve Kırsal Kalkınma Örneği: Dönerdere (Özalp-Van), Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:12,No:1,Sayfa:245–271,Kastamonu, Mart 2004

D-5      “Çorlu Şehri ve Yakın Çevresinde Dokuma – Mensucat (Tekstil) Sanayii’nin Gelişimi ve Yeni Yayılma Alanları”, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Bölümü, DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, Yıl:9,Sayı:11,Sayfa:189–221,Erzurum, Haziran 2004

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

B-1 V.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi,”Türk Dünyasının Geleceği “Türkistan’dan Anadolu’ya Bir Göç ve Tarımsal Üretim Amaçlı İskân Örneği: Ulupamir (1994–2007) “,  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Celalabat İşletme Fakültesi 11–14 Haziran 2007, Celalabat-KIRGIZİSTAN 

B-2      In The Fourth Balkan Congress Education, The Balkans, Europe, “Distribution And Effects Of Turkish Migration From Balkan Peninsula to Anatolia On Lalapaşa Population ” Makedonia Üniversity / Trakia Üniversity. 21–24 June 2007, Stara Zagora-BULGARİA

B-3      I.Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi “Bursa Yöresi Kültür Coğrafyası Ögelerinden Bazı Örnekler” Selçuk Üniversitesi. 01–02 Kasım 2007 Konya-TÜRKİYE

B-4      Internatıonal Scıentıfıc Conference “Professıons ın Edirne Selimiye Mosque Bazaar and Dıstrıbutıon of Shopkeepers by Theır Places of Birth”  Plovdıv Unıversıty “Paısıı Hılendarskı” –Branch Smolyan Under the Heading“ Scıence, Educatıon and Tıme as Our Concern” November 30th – December 1st, 2007, Smolyan- BULGARİA

B-5  Uluslararası II. Türkoloji Kongresi, Kırım Tatarlarının Dünü-Bugünü-Yarını “Kırım’dan Doğu Trakya’ya Bir Göç Ve İskân; Hacıumur Köyü” 22–24 Mayıs 2008, Simferopol (Akmesçit) – Kırım / UKRAYNA

B-6      IV Internatıonal Conference "Modern Tendencies In Education “Trakya Unıversıty, The Faculty Of Educatıon The Department Of Socıal Studıes Educatıon The Level Of Geographıcal Background Knowledge Of Undergraduate Program”   Ss. Cyril and Methodius Üniversity C.Kliment Ohridski Pedagogy Fak.13–15 June 2008, -Ohrid- MACEDONİA

B-7      Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu ve Kültür- Sanat Etkinlikleri “Dobruca’dan Doğu Trakya’ya Bir Göç ve İskân: Doburcalı Köyü / EDİRNE” T.C Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, Romanya Demokrat Türk Birliği, Romanya-Türkiye Sanayi ve Ticaret Odası 03-07 Eylül 2008,Köstence –ROMANYA

B-8      I.Uluslararası Selçukludan Günümüze Akşehir Kongresi ve Sanat Etkinlikleri ,”Akşehir’in Tarihi, Beşeri ve İktisadi Coğrafyasına Kısa Bir Bakış” Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Araştırmaları Merkezi Başkanlığı, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akşehir Kaymakamlığı,20-21 Kasım 2008,Akşehir-TÜRKİYE

B-9      II. Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) Kongresi,”Türk Sanatı ve Kültür Coğrafyası Üzerine” Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi Başkanlığı,Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.,14-15 Mayıs 2009,Konya-TÜRKİYE

B-10     1.Uluslararası Tarihçi Egemnazarov’un Anısına Bilimsel Pratik Kongresi, “Türkistan’ın Tarihi ve Siyasi Coğrafyasına Kısa Bir Bakış ve Kırgızistan”   Kırgız Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı, Oş Devlet Üniversitesi, Tarih ve Hukuk Fakültesi, Umumi Tarih Bölümü.20 Nisan 2012, Oş/KIRGIZİSTAN

B-11 Uluslararası Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu Sempozyumu,“Globalizm Paradigmasına   Jeopolitik Bir Yaklaşım ” Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yönetim Akademisi, Bişkek Belediyesi ,Uluslararası Sosyoloji Derneği (ISA), Türk Dünyası Belediye Birliği,Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Kırgızistan Sosyoloji Derneği (SAK), 30-31 Mayıs 2012,Bişkek/KIRGIZİSTAN

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

E- Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

E-1      Sosyal Bilimler Kavşağında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sorunları Sempozyumu “Beşeri ve İktisadi Coğrafya Açısından Doğu Anadolu” Van Valiliği ve YYÜ Organizasyonu, 4-6 Haziran 1997, Van.

E-2      I.Alâeddin Keykubat ve Dönemi Sempozyumu “Steplerin Egemenliği Ve Türklerin Siyasal Üstünlüğü Döneminin Jeopolitiği (1000-1500)”, Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Araştırmaları Merkezi Başkanlığı, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,06-07 Kasım 2008, Konya-TÜRKİYE

E-3      Türk Kültür Tarihinde Denizli Ve Kentleşme Sorunları Sempozyumu , ”Denizli’nin Tarihi, Beşeri Ve İktisadi Coğrafyasına Kısa Bir Bakış” , Denizli Valiliği, Denizli Belediye Başkanlığı, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Ocakları Denizli Şubesi,22-23 Aralık 2008, Denizli-TÜRKİYE

E-4      V.Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi,   “ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Adaylarının Coğrafi Bilgi Alt Yapı Düzeylerine Bir Bakış; Trakya Üniversitesi Örneği (2011-2012)” T.C. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İşbirliği ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Katkılarıyla, 13-16 Ekim 2011 Ankara-TÜRKİYE

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar

C-2-1 “ Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği “ Paradigma Kitabevi, Ders Notları, Yayın Yılı: Şubat-2013-EDİRNE

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

C-2 Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

C-2-1 “ Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya ” Editör: Prof. Dr. Cemalettin Şahin, 8.Bölüm: Turizm ve Rekreasyon Coğrafyası, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Yayın Yılı: 2010-ANKARA

C-2-2  “ Genel Coğrafya ” Editör: Prof. Dr. Cemalettin Şahin, 3.Bölüm: Coğrafya Öğrenmenin Gerekliliği - Coğrafya Niçin Gereklidir? Gündüz Eğitim ve Yay., Yayın Yılı: 2011-ANKARA

Diğer Yayınlar:

F- Diğer yayınlar ve bilimsel atıflar

 F 1      Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ, “Bir Dış İskân Uygulamasının Sosyolojik Çözümlemesi”, Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, BİLİG DERGİSİ, Yaz 96, Ankara, 1996.

F 2      Prof. Dr. Birsen GÖKÇE “Sosyal Bilimler Kavşağında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sorunları Sempozyumu”, Van Valiliği ve YYÜ Organizasyonu, Semp. Kitabı, S: 285, Haziran 1997, Van.

F 3  Doç. Dr. Murat YILMAZ, Erçek Gölü Havzası’ndaki Köy Yerleşmelerinin Coğrafi Özellikleri “Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi S: 299-328,2014, Erzurum.

F 4   Doç. Dr. Mine BARAN “Pamir yaylasından Ulupamir köyüne: Kırgızlarda sosyo-kültürel yaşam ve mekânın dili “ Bilig Dergisi, 68, S: 43-58.  2014,Ankara

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

Projeler

“Erciş’te Şehirleşme ve Şehirsel Fonksiyonlar”, 1995–1996. YYÜ Araştırma Fon Saymanlığı.

Hakemlikler:
Verilen Dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2009-2010

Güz

 

 

 

 

 -İnsan Hakları ve Demokrasi

 -Afetler Coğrafyası

 

-Sosyal Bil. Temelleri SBÖ

 

 

 

  2

  2

 

  2

 

  180

  160

 

   32

İlkbahar

 -Turizm Coğrafyası (seç II)

  2

 

  110

 -Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

 -Ekonomi SBÖ

 

  3

  2

 

 

  180

   32

 

2010-2011

Güz

-Sosyal Bilgileri Temelleri SBÖ

-Coğrafya Öğretiminde Araç-Gereç-Gezi-Gözlem-Arazi Uyg. SBÖ

-Ekonomiye Giriş SBÖ

-Harita Bilgisi SBÖ

-Afetler Coğrafyası

-Siyaset Bilimi

 

  2

 

  2

 

  2

  2

  2

 

  32

 

  32

 

  32

  160

   35

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

-Genel Beşeri- Eko. Coğrafya SBÖ

-Türkiye Coğrafi Böl. SBÖ (seç II)

 

  4

  2

 

  32

  13

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

  3

 

  180

2011-2012

Güz

UAİ Teorileri I

  3

 

   35

 

Bahar

Siyaset Bilimi

  2

 

   25

 

 

Siyasi Tarih

  2

 

   25

 

 

UAİ Teorileri II

  2

 

   35

 

 

Turizm Coğrafyası

  2

 

   10

 

 

Topluma Hizmet

  2

 

   28

Ödüller:
Üyelikler:

Türk Coğrafya Kurumu

Harici Tel.
:
(0476) 223 00 10
Dahili Tel.
:
7626
Belgegeçer
:
E-posta
:
tuncay.ozdemir@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Fen-Edebiyat Fak.Coğrafya Bölümü