Türkan GADİRZADE ARIK

Türkan GADİRZADE ARIK

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:

E-mail:turkan.arik@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Tarih Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı
İdari Görevler
:
Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı
Lisans
:
Azerbaycan Cumhuriyeti Nahçıvan Devlet Üniversitesi Tarih Filoloji Fakültesi Tarih Bölümü
Yüksek Lisans
:
Azerbaycan Cumhuriyeti Nahçıvan Devlet Üniversitesi Tarih Filoloji Fakültesi Tarih Bölümü
Doktora
:
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü
Diller
:
Rusça
İlgi Alanları
:
muzik
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 1. Gadirzade, Gadir; Gadirzade, Türkan. “Kitаbi- Dеdе Kоrkut’’ Dеstаnı’ndа idаrе sistеmi, sаğ-sоl mеsеlеsi, bir stаtüden diğеrinе gеçmеk”, Nаhçıvаn Rеgiоnаl Bilim Mеrkеzinin Belleteni, Sаyı 7. Bаkü, 2003, s:13-20.
 2. Gadirzade, Türkan. “Haydarbabaya Selam” Poeması ve Genel Azerbaycan Yaşantısı”,  Tarih ve Onun Sorunları Dergisi, Bakü, 2007, s: 303-308.
 3. İbrahimli, Bahlül; Gadirzade, Türkan. Plоvdаğdа Аrkеоlоjik Kazılar. Аzerbаycаnda Аrkeoloji Araştırmalar Belleteni.  Bаkü, 2009, s: 120-125.
 4. İbrahimli, Bahlül; Halilov, Toğrul; Gadirzade, Türkan. 2010 yılında Plovdağ’da Yapılmış Kazılar. Аzerbаycаnda Аrkeoloji Araştırmalar Belleteni. Bаkü, 2010, s. 119-125
 5. İbrahimli, Bahlül; Gadirzade, Gadir; Halilov, Toğrul; Gadirzade, Türkan. Plovdağ Yerleşim Yerinde Yapılmış Arkeolojik Kazı İşleri. Аzerbаycаnda Аrkeoloji Araştırmalar Belleteni. Bаkü, 2011, s. 161-169      
 6. Gadirzade, Türkan; Güngörmez, Hakan. Ailelerin Kış Hazırlığında Tuzun Önemi. Azerbaycan Arkeolojisi ve Etnografyasının Aktual Problemleri. Bakü 2014. S. 180- 187. 
 7. İbrahimli, Bahlül; Gadirzade, Türkan; Halilov, Toğrul; Delme Kalesinde Arkeoloji Kazılar. Azerbaycan’da 2013 yılında yapılmış Arkeoloji ve Etnografik Çöl Araştırmalarının Sonuçlarının Materyelleri. Bakü 2014, s. 71-72
 8. İbrahimli, Bahlül; Gadirzade, Gadir; Gadirzade, Türkan; Halilov, Toğrul. II ve III Plovdağ Nekropolların’da Yapılmış Kazılar. Azerbaycan’da 2013 yılında yapılmış Arkeoloji ve Etnografik Çöl Araştırmalarının Sonuçlarının Materyelleri. Bakü 2014, s.73-74
 9. Gadirzade, Gadir; Gadirzade, Türkan; Eski Türkler: Tek Tanrıcı ya Şaman. Azerbaycan Arkeolojisi ve Etnografyası Belleteni. Sayı 2, Bakü 2014. s: 164-178.
 10. Gadirzade Arık, Türkan. “Azerbaycan Türk Kültüründe Hidir-Nebi Bayramı”. Avrasya Uluslararası Araştırmaları Dergisi, Azerbaycan Özel Sayısı. Cilt;5. Sayı: 11, Temmuz 2017, s. 1-8
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 1. Gadirzade, Türkan. “Nazar ve Hifzetmeyle İlgili İnançlar”, III Uluslararası Folklor Konferansının Materyelleri. Bakü, 2005, s:  418- 420
 2. Gadirzade, Gadir; Gadirzade, Türkan; Еski İnаnc Sistеmindе, Dinler Tаrihindе vе Hаlk İnаnçlаrındа Ölümsüzlük Mеsеlеsi. Türkiyеdе Dinlеr Tаrihi Dünü, Bugünü Vе Gеlеcеği Sеmpоzyumu 4-6 Aralık. Аnkаrа: 2009. s.
 3. Gadirzade, Türkan. “Nаhçıvаndа Göçle İlgili Аdetler ve İnаnçlаr”, Uluslаrаrаsı Hаlk Kültürü Sеmpоzyumu 28-30 Mаyıs: Bаlıkеsir: 2010, s: 234-240.
 4. Gadirzade, Türkan. “Semeni Helvasının Yapılması ve Onunla İlgili İnanışlar”, II Uluslаrаrаsı Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü Van Yemekleri Sеmpоzyumu 24-26 Kasım. Van 2010, s: 376-380.
 5. Gadirzade, Türkan; Arık, Abbas. “Nahçıvan’da Çocukların Doğumu ve Korunması İle İlgili Adetler, İnançlar ve Aras Havzası İle Karşılaştırmalar”,  II Uluslаrаrаsı Аrаs Hаvzаsı Sеmpоzyumu 13-15 Aralık. Iğdır 2011, s: 156-160.
 6. Gadirzade, Gadir. Gadirzade, Türkan. “Doğu Anadoluda ve Nahçıvanda Kına İle İlgili Adetler, İnançlar ve Karşılaştırmalar”, II Uluslаrаrаsı Van Gölü Havzası Sеmpоzyumu 04-07 Ekim. Bitlis 2011, s: 145-148.
 7. Gadirzade, Gadir; Gadirzade, Türkan. “Nahçıvanda Ekmek Pişirme İle İlgili Adetler ve İnanışlar”, III Uluslаrаrаsı Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü Ve Erzurum Yemekleri Sеmpоzyumu. 19-21 Ekim. Erzurum 2011, s: 184-189.
 8. Gadirzade, Gadir. Gadirzade, Türkan. “Türklerde Halk Hekimligi-Türkeçare”. I Uluslаrаrаsı Аhlat- Avrasya Kültür ve Sanat Sеmpоzyumu. 23-25 Ağustos: Ahlat- Bitlis. 2012, s. 539- 545
 9. Gadirzade, Türkan. Aras Havzası'nda Hamilelik ve Doğumdan Sonraki Dönemde Yenilen Yemekler. IV Uluslаrаrаsı Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Tuzluca- Iğdır Yemekleri Sеmpоzyumu. 02-04 Mayıs: Tuzluca. 2012, s: 465-470.
 10. Gadirzade, Gadir; Gadirzade, Türkan. Ermenilerin Nahçıvan’a Göçürülmesi ve Osmanlı Arşiv Belgelerinde Bölgedeki Ermeni Mezalimi. Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu.03-06 Ocak. Kars, 2013. (Baskıda)
 11. Gadirzade, Türkan. “Iğdır İli ve Çevresindeki Taş Koç Heykelleri İle İlgili Unutulmuş Eski Türk İnançları”, Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu. 05-07 Kasım 2015 (Baskıda) 
 12. Gadirzade Arık, Türkan. “Azerbaycan Türklerin’de “Ağaç Süsleme”, “Şah Bezeme” Âdetinin Eski Türk Kültüründe Yeri ve Önemi”, Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu.  17-19 Kasım 2016 (Baskıda)
 13. Gadirzade Arık, Türkan. “Iğdır İli Çevresinde Ölümle İlgili İnanışlar ve Ölü Bayramı (Kabir Üstü), II Uluslararası Iğdır Sempozyumu. 09-11 Ekim 2017 (Baskıda)
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 

 1. Gadirzade Türkan. İslamiyet Öncesi Adetler, İnamlar ve Merasimler. Bakü, 2006  

  2.  Gadirzade, Gadir; Gadirzade, Türkan. Eski Türklerde Halk Hekimliği. Nаhçıvаn, 2010.

  3. Nursel Manav, Özkan Aydar, Türkan Gadirzade Arık, Mehmet Güneş. Ağrı Dağı Sahasının Kaynakçası. İstanbul, 2017

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

3.Aliyev Nizami., Gadirzade Türkan vd... Nahçıvan Abideleri Ansiklopedisi. İstanbul, 2008

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
 1. Gadirzade, Türkan. “Türkeçare Müayene Usulü”, (Halk Tebabeti)”, Azerbaycanda Bilimin Kalkınması ve Regional Sorunları Belleteni Bakü, 2005, s: 89-93.
 2. Gadirzade, Türkan. “Gemikaya Kaya Motiflerinin Öğrenilmesinde Arkeoloji ve Etnografik Materyallerin Önemi”, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nаhçıvаn Bölümünün Belleteni, Sayı 1,  2005, s: 97- 10.
 3. Gadirzade, Türkan. “Eski Türklerde Dağ Kutsallığı, Taş İnançı”, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nаhçıvаn Bölümünün Belleteni, Sayı 2, 2005, s: 62- 67.
 4. Gadirzade, Türkan. “Kutsal Ağaçlarla İlgili İnançlar”, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nаhçıvаn Bölümünün Belleteni, Sayı 4, 2006, s: 93- 97.
 5. Gadirzade, Türkan. “İslamdan Önceki İnançlarda Güneş ve Ateş Kültü”, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nаhçıvаn Bölümünün Belleteni, Sayı 1, 2007, s: 67-72.
 6. Gadirzade, Türkan. “Bereketle İlgili İnanç Yerlerimiz- “Sütlü Nine” Piri”, Nаhçıvаn Devlet Universitesinin, Bilim Eserleri Dergisi. 2007, s: 162- 168.
 7. Gadirzade, Türkan. “Bеşikle İlgili İnаnçlаr”, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nаhçıvаn Bölümünün Belleteni,  Sayı 3, 2007, s: 118-123.
 8. Gadirzade, Türkan. “İslаmiyet öncesi İnаnçlаr Sistеminde (doğumdan sonra) Аnnenin ve Bebeklerin Korunmаsı”, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nаhçıvаn Bölümünün Belleteni, Sayı 1, 2008, s: 129-134.
 9. Gadirzade, Türkan. “Bebeklerin Sаğlıklarının Kоrunmаsı ve Tatbik Edilen Merаsimler, Аyinler”, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nаhçıvаn Bölümünün Belleteni,  Sayı 3, 2008, s: 126-131.
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
 1. Gadirzade, Türkan. “Nahçıvan’da Arkeolojik Kazı Buluntuları ve Arkaik İnançlar”, Nаhçıvаn Özerk Respublikasinin Kuruluşu: Tarih ve Müasirlik (8 Şubat 2007 yılında düzenlenen Sempozyumunun bildirileri). Nаhçıvаn 2007,  s: 117-126.
 2. Gadirzade, Türkan. “Gilаnçаy Havzasında Nuh Pеygamber ve Dünyа Tufаnı ile İlgili Rivayetler, İnançlar”, Nuh Peygamber Dünya Tufanı ve Nahçıvan Uluslarası Sempozyumu. 24- 25 Nisan 209, s.127-132
 3. Gadirzade, Türkan. “Bağımsızlık Yıllarında Nahcıvan’da Etnografik Araştırmalar” Uluslararası Nahcıvan’ın Bağımsızlığı ve Tarihi Uğurları Sempozyumu. 04-05 Eylül 2014.s. 269-273
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
 1. 2002- 2006 Yıllarında Nahçıvan’da Bulunan Gemikaya ve Çevresinde Bilimsel Araştırmaların Yapılması Projesi, Proje Çalışanı
 2. 2006-2008 Yıllarında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Hudutları İçinde Yer Alan Tarih ve Kültür Varlıklarının Korunması ve Pasaportlaştırılması Projesi, Proje Çalışanı
 3. 2006- 2013 Yıllarında Nahçıvan’ın Ordubat İlçesinde Yapılan Haraba-Gilan Arkeoloji Kazı çalışmaları Projesi, Proje Çalışanı 
Hakemlikler:
Verilen Dersler:

1. Otra Asya Türk Tarihi

2. İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Medeniyeti

3.Eskiçağ Tarihi ve Medeniyetleri

4.  Türk Mitolojisi

5. Ortadoğu Tarihi

6. Rusya Tarihi 

7. Prehistorya 

Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
Dahili Tel.
:
7534
Belgegeçer
:
E-posta
:
turkan.arik@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: