Uğur ŞİMŞEK

Uğur ŞİMŞEK

Dr. Öğr. Üyesi

Telefon:05327323158

E-mail:ugur.simsek@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Ziraat Fakültesi
Bölüm
:
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Anabilim Dalı/Program
:
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
İdari Görevler
:
Bölüm Başkanı
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.  Pehluvan, M., Turan, M., Kaya, T., & Simsek, U. (2015). Heavy Metal And Mineral Levels of Some Fruit Species Grown At The Roadside In The East Part of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 24(4), 1302-1309.

2.  TEMEL, S., KESKIN, B., SIMSEK, U., & YILMAZ, I. H. (2015). Performance of Some Forage Grass Species in Halomorphic Soil. Turkish Journal Of Field Crops, 20(2).

3.  Kara, A., Kadıoğlu, S., Dumlu, S. E., Aksakal, E., Özgöz, M. M., Uzun, M., ... & Şimşek, U. (2014). How long does it take to pay back rangeland improvement investments? A case study from Erzurum Province in Turkey. The Rangeland Journal, 36(5), 469-474.

4.  Kara, A., Şimşek, U., Kadıoğlu, S., Dumlu, S. E., Çakal, Ş., Uzun, M., ... & Özgöz, M. M. (2015). Quantifying the financial losses of rangeland degradation due to reduced milk yield in the rangelands of Erzurum Province in Turkey. The Rangeland Journal, 37(5), 459-466.

5. Temel Süleyman, Keskin Bilal, Şimşek Uğur, Yilmaz İbrahim Hakki (2016).  The Effect Of Soils Having Different Salt Content On Mineral Accumulations Of Some Forage Legume Species.  Fresenius Environmental Bulletin, 25(4), 1038-1056.

6. Temel Süleyman, Keskin Bilal, Yilmaz İbrahim Hakki, Şimşek Uğur (2016).  The effect of Halomorphic Soil on B  Cu  Mn  Fe and Zn Content of Some Forage Grasses.  Sylwan, 160(9), 230-249.

7. Temel Süleyman, Keskin Bilal, Şimşek Uğur, Yilmaz İbrahim Hakki (2016).  The Effect of Saline and Non Saline Soil Conditions on Yield and Nutritional Characteristics of Some Perennial Legumes Forages.  Tarım Bilimleri Dergisi, 22(4), 528-538.

8.  A. Avağ U. Şimşek … 2012. Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi Veri Tabanı Çalışmaları.  Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 102-106,

9.  Temel, S., Keskin, B., Şimşek, U., & Yılmaz, İ. H. (2015). Bazı Çok Yıllık Yem Bitkisi Türlerinin m2’deki Bitki Çıkışına Halomorfik Toprak Koşullarının Etkisi. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 12(1).

10. Dumlu Süreyya Emre, Şimşek Uğur, Özgöz Mustafa Merve, Çakal Şerafettin, Aksakal Erdal (2011).  Important legume and grass forage crop species commonly found in natural mountain grasslands in Yusufeli  Artvin.  Int. J. Forest, Soil and Erosion, 1(1), 43-46. (Yayın No: 281734)

11. Temel Süleyman,Şimşek Uğur,Erdel Erhan,Tohumcu Faruk,Gökmen Fatih (2016).  Farklı Toprak Özelliklerinin Taban Çayırların Floristik Kompozisyonu Üzerine Etkisi.  Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(ÖZEL SAYI-2), 168-173., Doi: 10.21566/tarbitderg.281890

12. ŞİMŞEK UĞUR, Sürmeli Sevil, Canpolat Mustafa Y (2016).  Iğdır Ovasındaki Elma Bahçelerinin Toprak Verimliliği Açısından Değerlendirilmesi.  Çukurova Tarım Gıda Bil. Der., 31(3), 51-60.

13. Şimşek Uğur, Özgöz M Merve, Çakal Şerafettin, Dumlu S Emre, Aksakal Erdal (2012).  The Relation Between Soil Organic Matter and Grassland Quality in Çoruh Valley  Bayburt   Natural Grasslands.  Int. J. Forest, Soil and Erosion, 2(2), 71-74.

14. Karaoğlu Mücahit, Şimşek Uğur (2014).  The Effects of Forestation on RUSLE K Factor in Lowland Ecosystem of Semi Arid Areas in Turkey.  Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(7), 33-36.

15. Şimşek, U., E. Erdel, K. Barik 2013. Effect of Muching on Soil Moisture and some Soil Characteristics. Soil- Water Journal, Vol 2, Number 2 (2) pp1355-1364

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.  Şimşek, U.,  A. Aydın, 2002. Effects of Lime Application on Some Soil Properties and Mineral Composition and Growth of Corn. International Conference on Sustainable Land Use and Management "Sharing Experiences Sustainable Use of Natural Resources" 10-13 June 2002, Çanakkale-Turkey pp;253-260

2.  S. Temel, U. Şimşek, B. Keskin, İ. H. Yilmaz 2013. Performance of some forages species (Festuca arundinacea L., Chloris gayana var. Katambora, Lotus corniculatus L. and Medicago sativa L.) in saline soil. REVITALISING GRASSLANDS TO SUSTAIN OUR COMMUNITIES, pp 149-150, 22nd International Grassland Congress 15-19 September 20132.

3. Şimşek Uğur, Karaoğlu Mücahit, Erdel Erhan (2016).  Change of Soil Organic Matter Content According to Different Product Groups in The Arid Turkey  Iğdır Plain.  27'th International Scientific-Exper Congress of Agriculture and Food Industry, 290-290. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3241631)

4. Genç Tuba, Demirci Erkol, Şimşek Uğur, Tohumcu Faruk, Erdel Erhan (2016).  The Relationship Between Verticillium dahliae and Mineral Nutrition in Strawberry.  Internatıonal Conference on Advancesin Natural and Applied Sciences (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:2879917)

5. Karaoğlu Mücahit, Şimşek Uğur, Erdel Erhan, Tohumcu Faruk (2015).  Determination of surface soil properties and estimation of soil loss by wind erosion at Igdir Aralık  Turkey.  ISCO 18 Conference Agenda (Özet Bildiri/)(Yayın No:2330116)

6. Şimşek Uğur, Kumlay Ahmet Metin (2014).  Integrated Nutrient Management In Potato Production.  19. Tiennal Conference of the European Association for Potato Research, 1(1), 209-209. (Özet Bildiri/)(Yayın No:2880259)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

1.  Demirer T., Kaleli Ş., Şimşek U., 2000. Çanakkale Dürmek Göleti Sulama Suyu Kalitesi ve Kullanılma Sorunlarının Belirlenmesi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi Çanakkale, 14 (24): 11-17

2. Temel Süleyman, Şimşek Uğur (2011).  Iğdır Ovası Toprakların Çoraklaşma Süreci veÇözüm Önerileri.  Alınteri Dergisi, 21, 53-59., Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 1955779)

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

1.Çakal Ş., Şimşek U., Aksakal E., Özgöz M.M. 2005. Bazı Korunga (Onobrychis Sativa) Hatlarının Verim Ve Verim Unsurları Yönünden Karşılaştırılması. Türkiye Tarla VI Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül Antalya

2.Şimşek U., Çakal Ş., Özgöz M.M., Dumlu S. Ve Aksakal E., 2007. Erzurum İli Horasan Ve Köprüköy İlçeleri Meralarının Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi. Cilt II, S:366-369, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Hazıran 2007 Erzurum,

3.Çakal Ş., Şimşek U., Özgöz M.M., Dumlu S., Aksakal E., 2007. 4342 Sayılı Mera Kanunu Kapsamında Yürütülen Mera Islah Ve Amenajman Projeleri Uygulamaları. Cilt II, S 260-263, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Hazıran 2007 Erzurum,

4.Şimşek U., Çakal Ş., Tahtacıoğlu L., Özgöz M.M., Sürmen M., 2007. Mera Kalıtesı İle Bazı Topoğrafık Faktörler Arasındakı İlışkıler Üzerıne Bır Araştırma. CLT II, S 46-49, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Hazıran 2007 Erzurum,

5.Şimşek U., Çakal Ş., Özgöz M.M., Sürmen M., Aksakal E. Ve Dumlu S. 2005. Erzurum Çat İlçesi Doğal Çayırlarının Verim Ve Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye Tarla VI Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül Antalya.

6.Yıldız H., Avağ A., Mermer A.,  A., Koç A., Gökkuş A., Hatipoğlu R.,  Ünal E.,  Urla Ö.,  Aydoğdu M., Torunlar H.,  Dedeoğlu F., Özaydın K.A., Aydoğmuş O., Tuğaç M.G., Ünal S., Mutlu Z., Uzun M., Kara A., Çakal Ş., Şimşek U., Özgöz M. M., Aksakal E., Dumlu S., Yıldırım T., Karadavut U., Pala Ç., Aksoyak Ş., Çarkacı A., Tezel M., Aygün C., Sever A. L., Erdoğdu İ., Kara İ., Atalay A., Sürmen M., Yavuz T., Avcı M., Çınar S., İnal İ., Yücel C., Cebel H., Bozkurt M., Keçeci M., Başkan O. 2009. Rakım Ve Kuraklık İndisi Değerlerine Göre Türkiye’nin Homojen Alanlarının Belirlenmesi. 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009-Konya.

7.Şimşek U., Avağ A., Özgöz M. M., Aksakal E., Dumlu S., Uzun M., Kara A., Çakal Ş., Yıldız H., Mermer A.,  A., Koç A.,  Ünal E.,  Urla Ö.,  Aydoğdu M., Torunlar H.,  Dedeoğlu F., Özaydın K.A., Aydoğmuş O., Tuğaç M.G., Ünal S., Mutlu Z., Yıldırım T., Karadavut U., Pala Ç., Aksoyak Ş., Çarkacı A., Tezel M., Aygün C., Sever A. L., Erdoğdu İ., Kara İ., Atalay A., Sürmen M., Yavuz T., Avcı M., Çınar S., İnal İ., Yücel C., Cebel H., Bozkurt M., Keçeci M., Başkan O. 2009. Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi. VIII Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi 19-22 Ekim Hatay.

8.ŞİMŞEK, U., S. TEMEL, B. KESKİN, İ. H. YILMAZ 2013. Toprak Tuzluluğu Ve Alkaliliğinin Yonca (Medicago Sativa) Bitkisinin Mineral İçeriği Üzerine Etkisi. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Bildiriler kitabı sayfa 22-27, 22-24 Ekim 2013 –TOKAT

9.ŞİMŞEK, U., E. ERDEL, F. TOHUMCU, S. SÜRMELİ 2013. Iğdır İli Tarım Topraklarının pH ve Tuzluluk Açısından Değerlendirmesi. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Bildiriler kitabı sayfa 56-60, 22-24 Ekim 2013 –TOKAT

10.ŞİMŞEK, U., M. KARAOĞLU, F. TOHUMCU, F. GÖKMEN, E. ERDEL 2013 Kurak Zonda Ağaçlandırmanın Toprak Organik Maddesi ve Agregat Stabilitesi Üzerine Etkisi. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Bildiriler kitabı sayfa 373-377, 22-24 Ekim 2013 –TOKAT

11.A.Mermer, Yıldız H.,  Ünal E., Urla Ö., Aydoğdu M., Avağ A., Özgöz M. M., Aksakal E., Dumlu S.E., Koç A., Şimşek U.,  Özaydın K. A., Aydoğmuş O.,  Dedeoğlu F., Tuğaç M. G. Ve  Torunlar H. 2012 Doğu Anadolu Bölgesinde Mera Vejetasyon Unun Uydu Görüntüleri (NDVI) İle İzlenmesi. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, Sayfa1757-1762, Bursa.

12.Avağ, Uzun M., Özgöz M.M., Aksakal E.,  Dumlu S.E., ..... ve Şimşek U. 2012. Ulusal Mera Kullanım Ve Yönetim Projesi Kapsamında Yapılan Muhafaza Ve Dijital Herbaryum Çalışmaları. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, Sayfa1744-1747, Bursa

13.S. E., Dumlu, Aksakal E., Uzun M., Özgöz M.M., Çakal Ş., Kara A., Şimşek U., Avağ A., Koç A., Erkovan H. İ., Daşcı M., Mermer A., Özaydın A., Aydoğmus O., Yıldız H., Urla Ö., Ünal E., Aydoğdu M. Ve Dedeoğlu F. 2012. Erzurum Mera Bitki Örtüsünün Değerlendirilmesi. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, Sayfa 1639-1642, Bursa

14.A. Kara, Kadıoğlu S., Şimşek U., Dumlu S.E., Aksakal E., Özgöz M.M., Uzun M.,  Çakal Ş. 2012. Meraya Dayalı Süt Sığırcılığı Faaliyetinde Hayvan Başına Süt Verimi İle Mera Bitki Kompozisyonu İlişkisi. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, Sayfa1534-1539, Bursa

15.Temel, S., Şimşek, U., Erdel, E., Tohumcu, F. and Gökmen, F.,2015. Farklı toprak özelliklerinin kurak taban çayırların floristik kompozisyonu üzerine etkisi. 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Kongre Özet Kitabı, syf : 95, Çanakkale, TÜRKİYE.

16.Şimşek Uğur, Sevil Sürmeli (2016).  Iğdır Ovasında Elma Bahçelerinin Toprak Verimliliği Açısından Değerlendirmesi.  7. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 35-36. (/)(Yayın No:2880387)

17.Pehluvan Mücahit,Turan Metin,Kaya Tuncay,Şimşek Uğur (2015).  Aras Vadisinde Yetişen Bazı İliman İklim meyve Türlerinin Ağrı Metal İçerikleri.  VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 58-58. (Özet Bildiri/)

Diğer Yayınlar:

1.  Şimşek, U., L. Tahtacıoğlu, Ş. Çakal, M. M. Özgöz, M. Sürmen, S. Kopuzlu, E. Aksakal, A. Küçüközdemir, S. Dumlu, A. Avağ, C. Aygün, 2005. Doğu Anadoluda Entansif Süt İşletmeleri İçin Uygun Bakım  ve Besleme Sistemlerinin Belirlenmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 40 s.

2.  Taş, N., U. Şimşek, E. Aksakal, Ş. Çakal, C. Aygün 2007. Fiğ Islah Çalışmaları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 29 s.

3.  Çakal, Ş., E. Aksakal, U. Şimşek, S. Dumlu, A. Avağ, C. Aygün, 2007. Korunga Islah Çalışmaları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 30 s.

4.  Dumlu, S., U. Şimşek, Ş. Çakal, E. Aksakal, C. Aygün, 2007. Yonca Islah Çalışmaları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 26 s.

5.  Tavlaş, A., A. Yılmaz, P. Uysal, Ş. Çakal, L. Tahtacıoğlu, U. Şimşek, E. Aksakal, M. M. Özgöz, S. Dumlu, M. Uzun, F. Tunç, N. Taş, A. Avağ, C. Aygün, 2007. Çok Yıllık Yem Bitkileri Islah Çalışmaları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 63 s.

6.Şimşek, U. 2002. Organik Yem Bitkileri Yetiştiriciliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Organik Tarım Eğitim Programı.

Yönetilen Doktora Tezleri:

1. Malçlamanın toprak nemi ve bazı toprak özelliklerine etkisi, 2013.  

2. Iğdır İlinde Elma BhçelerininToprak verimliliği ve Bitki Besleme Durumları, 2015,

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

1.  Ankara ve Erzurum İli Meralarının Sınıflandırılması Problem Alanların Belirlenmesi Uygun Islah ve Amenajman Modellerinin Geliştirilmesi  (Proje Lideri)

2.  Doğu Anadolu'da Entansif Süt İşletmeleri İçin Uygun Yıllık Bakım ve Besleme Sistemlerinin Belirlenmesi (Proje Lideri)

3.  Erzurum İli Çayır Alanlarında  Toprak Özelliklerinin  Botanik Kompozisyon Ot Kalitesi ve Ot Verimine Etkilerinin Araştırılması (Proje Lideri).

4.  Organik Tarımda Buğday Kışlık Fiğ Üretimi Üzerine Araştırmalar (Proje Yürütücüsü)

5.  Erzurum - Pasinler - Kotandüzü ve Yayladağ Köyleri Erozyonu Önleme Amaçlı Kırsal Kalkınma Projesi (2003-2006 TEMA vakfı)

6.  Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi (TÜBİTAK-1007) (Proje Yürütme Kurulu Üyesi).

7.  Doğu Anadolu Bölgesi Yem Bitkileri Genetik Kaynakları Araştırma Projesi (araştırmacı)

8.  Iğdır da Bozkır Alanlarda Ağaçlandırma ile Korumanın Doğal Bitki Örtüsü ve Toprak Sağlığına Etkileri (Iğdır Ün. BAP) (Proje Lideri)

9.  Iğdır Ovasında Kurak Taban Çayırlarının Bazı Toprak Ve Bitki Örtüsü Özelliklerinin Belirlenmesi (Iğdır Üni BAP) (Araştırmacı)

10. Iğdır Ovasında Yaygınlık Gösteren Halomorfik Toprakların Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Yem Bitkisi Türlerinin Belirlenmesi (TÜBİTAK-1001) (Araştırmacı)

11. Iğdır İlinde Elma Bahçelerinin Bitki Besleme Durumu ile Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelikleri (Iğdır Üni. BAP) (Proje Lideri)

12. Karaoğlu, M., U. Şimşek, F. Tohumcu, E. Erdel. Iğdır-Aralık rüzgâr erozyon sahasının yüzey toprak özelliklerinin belirlenmesi ve toprak kayıplarının tahmini (Proje Yöneticisi). (Araştırmacı)

 13.    Iğdır Yöresi Tuzlu-Alkali Topraklarına Uygulanan Farklı Organik Atıkların Toprakların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri İle Mısır Bitkisinin Verim ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi (Iğdır Üni. BAP) (Proje Lideri)

Hakemlikler:

1.Alınteri Zirai Bilimler Dergisi (uluslararası)

2.Artvin Çoruh Üni. Orman Fakültesi Dergisi

3.Atatürk Üiversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

4. Iğdır Üni. Fen Bil. Ens. Dergisi

5. Gümüşhane Üni. Fen Bil. Ens. Dergisi

Verilen Dersler:

Lisans

Toprak Bilgisi, Bitki Besleme ve Gübreleme

Lisansüstü

Uzaktan Algılamanın Tarımsal Uygulamaları, Toprak Bitki İlişkileri, Sürdürülebilir Toprak Kalitesi, Toprak Organik Maddesi, Toprakta Elementel Analiz

Ödüller:

En iyi proje

Tarımsal Araştımalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

2005

En iyi proje

Tarımsal Araştımalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

2004

En iyi yeni teklif proje

Tarımsal Araştımalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

2002

Üyelikler:
Harici Tel.
:
05327323158
Dahili Tel.
:
6010
Belgegeçer
:
+90.476 223 00 49
E-posta
:
ugur.simsek@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü, Ziraat Fakültesi