7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU


       5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen üniversitemiz öğrencileri, en geç 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde, kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokula aşağıdaki başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

       05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde kayıtlarının silindiği Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokula başvuru formu ve gerekli belgeler ile başvurmaları durumunda bu maddede belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 83– Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil,

  • Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),
  • İşkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96),
  • Cinsel saldırı (madde 102),
  • Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile
  • Sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile
  • 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile
  • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle,

İlişiği kesilenler hariç,

Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile

Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

 

Birinci fıkra kapsamında yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Asker alma Kanununun 20 nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

 

Kanundan yararlanarak eğitimlerine devam isteyenlerin, başvuru tarihleri içerisinde aşağıda de yer alan başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna ŞAHSEN müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİÇİ MADDE 83 UYGULAMA İLKELERİ TIKLAYINIZ

 

 

Yazdır: