18 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 10:30'da Üniversitemiz akademik personeli için Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış BİNAY tarafından online olarak AB COST Aksiyonları hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Etkinlik katılım linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjRiZDc1MzQtZjk0YS00Nzg3LTg3YmYtOThkYzZhOGI5YzFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea6e4603-8bae-45c5-8546-7cfcfd3ef97f%22%2c%22Oid%22%3a%22410ae4af-7f80-439c-9264-71242110fa47%22%7d

Yazdır: