Zeki Tan

Zeki Tan

Doç. Dr.

Telefon:0 476 2230010-2230011

E-mail:zeki.tan@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
:
Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
Anabilim Dalı/Program
:
Tefsir Bilim Dalı
İdari Görevler
:
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi
Doktora
:
Harran Üniversitesi
Diller
:
Arapça, İngilizce
İlgi Alanları
:
Klasik ve Modern Tefsir Metinleri, Biyografi ve Gezi Notları Koleksiyonu, Usul ve Makasıd Konuları
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Doç. Dr. Zeki TAN 

1964 Yılında Hakkâri' de doğdu. İlk ve ortaokulu Hakkâri’de –1979- Liseyi, Ankara İnşaat Teknik Lisesi'nde -1982- Fakülteyi, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde –1988- tamamladı.

Bir süre Hakkâri Lisesi ve Ticaret Lisesi’nde "Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi"  öğretmenliği yaptı. (1988-1989) Diyanet İşleri Başkanlığı Müftülük-Vaizlik imtihanını kazanarak -1989- Hakkâri ili Çukurca ilçe vaizliğine atandı. Akabinde Van ili Edremit ilçesi Müftülüğüne (01.10.1991-22.10.2002) daha sonra da Bitlis ili Adilcevaz İlçesi Müftülüğüne naklen atandı. (05.11.2002- 20.01.2010) Diyanet İşleri Başkanlığının görevlendirmesi ile Almanya’nın Frankfurt ve Münih şehirlerinde bir süre çalıştı.

             Fakülte mezuniyet tezi olarak; “Muhammed b. Ebi Bekir Usfuri'nin Hayatı Ve Kırk Hadis Şerhinin Tercüme Ve Tahkiki"  Yüksek Lisansı Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri, Tefsir Ana Bilim Dalındı başladı. "Kur'ân-ı Kerîm'e Göre Hz. Salih,  Hz. Lut, Hz. Şuayb Kavimlerinin İnkırazında Ma'siyetin Rolü" adlı tezini –1994- tamamladı.  Doktorayı; Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri, Tefsir Ana Bilim Dalında "Kurân’a Göre Toplumun Yapılanmasında İlim Ve Âlimin Rolü"  Tezi ile  -2002- tamamlayarak "Doktor" unvanını aldı.

            Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri, Tefsir Bilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. (20.01.2010) 06.03.2018 Tarihinde de doçent oldu.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 “Nuh Süresi Bağlamında Küresel Ahlak Bunalımına Hz. Nuh’un Mesajının Katkısı”, The Contribitution of Noah’s Message to Global Ethics Crisis in The Context of Nuh Sura, İstem, İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsiki Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 16, 2010, s. 113-134.

“Kur’an Öncesi Arap Toplumunun Örf Ve Adetlerini Bilmenin  Kur’ân-ı Anlamadaki Rolü: Kurbân Örneği” ( I ) “The Role Of Knowıng Customs And Tradıtıons Of Pre-Islamıc Arabıc Socıety In Comprehendıng Quran: Example Of Sacrıfıce” Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 31, Yıl: Bahar 2011, s. 139-168.

“Kur’an Öncesi Arap Toplumunun Örf Ve Adetlerini Bilmenin   Kur’ân-ı Anlamadaki Rolü: Kurbân Örneği” ( II ) “The Role Of Knowıng Customs And Tradıtıons Of Pre-Islamıc Arabıc Socıety In Comprehendıng Quran: Example Of Sacrıfıce” Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 32, Yıl: Güz 2011, s. 141-184.

“Kur’ân-ı Kerîm’in Sofra Kültürümüze Kattığı Değerler”, Values That Quran Brought To Our Table Culture, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011,  Cilt: XIII, Sayı: 2, s. 229-273.

“Kur’ân-ı Kerim’e Göre Toplumsal Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Mabetlerin Fonksiyonu” “The Function of Temples in Coexistence of Social Differences According to Quran” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, Yıl: Güz, 2012, s. 01-31.

“Mekki Ayetlerde Kadın Tasavvurunun İnşasında Ahlaki Zemin” “Moral Background In The Constructıon Of Woman Concept In Meccan Surahs” Marife Dini Araştırmalar Dergisi, Yıl:12, Sayı: 3, Kış, 2012, s. 115-137.

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Talebelerinden Seyyid Tâhâ el-Hakkârî ”, Seyyıd Tâhâ Hakkârı Student Of Mevlânâ Hâlid-ı Bagdadi, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3, Yıl: 2013, Nisan, Bahar, s. 97-126.

“Toplumsal Kalkınmada Bilginin Ve Kültürün İmkânları Boyutunun İncelenmesi”, Dımensıon Of Knowledge And Culture Opportunıtıes In Communıty Development, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Yıl: 2013, s. 99-142.

“Kur’ân Mesajının İletilmesinde Başat Özellik: Güvenirlik” A Prıncıple Factor Of Conveyıng Quran’s Message: Relıabılıty, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 3-4, Yıl: 2014, s. 103-151.

“Kur’ân-ı Kerim’in Farklı İnanç Guruplarına Ortak Gelecek İnşa Etmek İçin Önerdiği Paradigma” The Paradıgm Suggested By Koran For Dıfferent Belıef Groups To Buıld A Common Future, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2013,  Cilt: IV, Sayı: 1, s. 43-92.

“Kur’ân Kavramlarının Çevirisi Bağlamında İslam Öncesini Bilmenin Önemi: “Îlâf” Örneği” The Importance of Knowing Pre-Islam in the Context of Translation  of Quranic Concepts; The Case of İlâf, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüssü Dergisi, yıl:2016, sayı: 16, s. 493-513.

“Kur’ân Öncesi Toplumda Kız Çocukları İle İlgili Yanlış Tutumlar ve Hz. Fatıma Prototipi Üzerinden İlişkilerin Yeniden İnşası” Wrong Attitudes about Girls in Pre-Qur'an Society and Reconstruction of Relations on the Fatima Pro-totype, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 10, Yıl: 2017, s. 85-104.

“Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Camilerin Önemi ve Yeni Mabet Dilinin İnşası” The Importance Of The Mosques İn Coexıstence The Dıfferences And Constructıon Of The New Sanctuary Language, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 15, Yıl: 2017,  s. 109-123.

“Kur'ân’ı Anlamada Cahiliyenin Kitap İnancını Bilmenin Önemi”,  The Importance of Knowing Jahiliyyah’s Belief in Books in Understanding the Quran, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:16, Yıl: 2018, Ekim,  Güz, s. 113-136.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 "Students Of Mawlana Khalıd-ı Bagdadı; Scıentıfıc Personalıty Of Sayyıd Taha Al-Hakkarı",  “Mevlânâ Halid-İ Bağdadinin Talebelerinden;  Seyyid Tâhâ El- Hakkâri’nin İlmi Kişiliği”,  Uluslar Arası Mevlana Halid-İ Bağdadi Sempozyumu,  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi & Van İl Müftülüğü,   11-13 Haziran 2010, Van/ Türkiye, Basım:2012, http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php

“The Contribitution of Noah’s Message to Global Ethıcs Crisis in The Context of Nuh Sura “ “Nuh Süresi Bağlamında Küresel Ahlak Bunalımına Hz. Nuh’un Mesajının Katkısı” III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi & İstanbul Üniversitesi & Ağrı Valiliği,  12-14 Ekim 2010, Ağrı.

“Functıon Of Temples In Coexıstence Of Socıetal Dıfferences Accordıng To Quran”Kur’ân-ı Kerim’e Göre Toplumsal Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Mabetlerin Fonksiyonu”   I. St. İnternational Symposium Of Igdır, 19-20 April, 2012,  I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 19-20 Nisan 2012, Iğdır.

“Recognıtıon Of Posıtıve Dıscrımınatıon For Women, The Importance Of Love Languages In Makıng The Lıfe Meanıngful And Hıgh-Qualıty” The Second International Symposıum Of Aras Basın Region, December, 13 th-15 th. Kadınlara Pozitif Ayrımcılığın Tanınması,  Yaşamı Anlamlı Ve Kaliteli Kılmada Sevgi Dillerinin Önemi” II. Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu, 13-15 Aralık 2011-Iğdır.

  “On The Role And Possıbılıty Of Intangıble Dynamıcs In Integratıng The Socıal Dıfferentıatıons”,“Toplumsal Farklılıkları Bütünleştirmede Manevi Dinamiklerin Rolü ve İmkânı Üzerine” VII. İnternatıonal Symposıum of Van Lake Regıon, Bitlis Eren University, October 04 th-07 th 2011, VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, 04-07 Ekim 2011, Bitlis Eren Üniversitesi.

“Role Of Spırıtual Dynamıcs In Maıntaınıng Socıal Integrıty; Case Of Bekır Bey From Adilcevaz” “Toplumsal Bütünlüğü Sağlamada Manevi Dinamiklerin Rolü; Bekir Bey Örneği” I. Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu 23-25 Ağustos 2012, Bitlis Eren Üniversitesi, Ahlat Belediyesi, Ahlat Kaymakamlığı, İstanbul Üniversitesi, Ahlat Eğitim ve Kültür Vakfı,  Ahlat-Bitlis, I. St Internatıonal Symposıum on Culture And Art Of The Ahlat-Avrasya, 23 th-25 th August 2012 Ahlat-Bitlis.

The Function of The Scholar in The Structuralısatıon of Soceıty; The Example Of The Seyyid Taha-i Hakkâri  “Toplumun Yapılanmasında Âlimin Fonksiyonu; Seyyid Tâha-i Hakkâri Örneği”.  Internatinal Seyyid Taha-î Hakkâri Symposium, Hakkâri Governor's Office and Hakkâri Uni-versity, May, 24-25-26, 2013;  Uluslararası Seyyid Tâhâ Hakkâri Sempozyumu, 24-25-26 Mayıs 2013,  Hakkâri Valiliği, Hakkâri Üniversitesi, Hakkâri Üniversitesi Yayınları, Hakkâri, 2014.

“The Role Of Scholars In Fındıng Solutıons To Moral And Socıal Problems” “Manevi Ve Sosyal Problemlerin Çözümünde Âlimlerin Fonksiyonu”, II. Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu, Bitlis Eren Üniversitesi & Bitlis Valiliği, 25-27 Eylül 2013, Bitlis-Ahlat. The Second Internatıonal Symposıum On Culture And Art of the Ahlat-Avrasya, 25 th- 27 th September, Bitlis Eren Unıversity and Governing Official of Bitlis,  2013 Bitlis, Ahlat.

Contrıbutıons of Hz. Noah's Unıversal Message on Coexistance as a Common Herıtage of Theological all Relıgıons Groups, “Bütün İnanç Guruplarının Ortak Teolojik Mirası Olarak Hz. Nuh’un Evrensel Mesajının Bir Arada Yaşamaya Katkıları”I. Uluslar Arası Aras Havzası Sempozyumu, Kağızman Kaymakamlığı & İstanbul Üniversitesi, 5-8 Temmuz 2010, Kars/Kağızman/Türkiye, s. 419-433.

“Hz. Nuh’un Mesajında Akraba Kayırmacılığı”, IV. Uluslararası Ağrı Dağı, Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 18-20 Ekim 2017, The Fourth Internatıonal Symposıum Of Mount Ararat And Noah’s Ark,  Ağrı İbrahim Çeçen Universıty, 18-20 October 2017, Ağrı.

“The Relation between City, Culture and Belief “ Şehir Kültür ve İnanç İlişkisi, II, Igdır İnternational Symposium, II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 09-11 Ekim 2017, Iğdır Üniversitesi, Iğdır Valiliği,

“Toplumsal Krizlerin Çözümünde Âlimlerin Rolü ve Fonksiyonu; Zap Havzası Örneği” The Role and Function of Scholars in the Solution of Social Crises Zap Basin Case” 1st. Internatıonal Zap Basın Scholars Symposıum, 27-29 April, 2018, 1: Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu, 27-29 Nisan, 2018, Hakkâri Üniversitesi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Hakkâri.

“Hutbe Dilinin Yeniden İnşası” Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 30 Kasım 2018, Igdır Unıversıty Faculty  of Theology, Internatıonal Symposium and Language, on November 30, 2018, Iğdır Turkey

 

ULUSLAR ARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

 “Values That Quran Brought To Our Table Culture” “Kur’ân-ı Kerîm’in Sofra Kültürümüze Kattığı Değerler” The Fourth İnternatıonal  Symposıum On Tradıtıonal Culınary Culture Of The Eastern Anatolıa Regıon And Tuzluca-Iğdır Cuısıne, May 02 th-04 th 2012, Tuzluca-Iğdır. IV. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Tuzluca-Iğdır Yemekleri Sempozyumu, 02-04 Mayıs, Tuzluca-Iğdır.

“The Importance And The Functıon Of Sense Of Martyrdom In Terms Of Enablıng Socıal Unıty Accordıng To Quran”  “Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Şehitlik Duygusunun Top-lumsal Bütünlüğü Sağlamadaki Önemi ve Fonksiyonu.” İnternational Symposium of Sarıkamış, January 03 th-05 th 2013 Kars-Sarıkamış Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu, 03-05 Ocak 2013,  Sarıkamış Kaymakamlığı, Kars Valiliği, Kars- Sarıkamış.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

”Yaşlıya Din Hizmeti Sunarken Onların Yaşam Kalitesini Artırma Ve Yaşlılığı Anlamlı Kılmada Dinin Tanıdığı Pozitif Ayrımcılığın Boyutları.”Diyanet İşleri Başkanlığı, I. Din Hizmetlerinin, Bugünü Ve Geleceği Sempozyumu 03-04 Kasım 2007-Kızılcahamam-Ankara. s.273-302.http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php

“Yoksullukla Mücadele Bağlamında Başkalarını Yaşatmak İçin Yaşamakta Duygusal Zekânın Rolü Üzerine Bir Deneme.”I. Ulusal İyilik Sempozyumu, Elazığ Üniversitesi & Milli Eğitim İl Müdürlüğü, 20-21 Haziran 2009- Elazığ. http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php

“Kur’ân Öncesi Arap Toplumunun Örf Ve Adetlerini Bilmenin Kur’ân-ı Anlamadaki Rolü; Kurban Örneği” Kur’ân’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’ân Öncesi Mekke Toplumu Sempozyumu, İstanbul üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1-3 Temmuz, 2011, İstanbul.

“Toplumsal Kalkınmada Bilginin Ve Kültürün İmkânları Boyutu” III. Bingöl Sempozyumu, Bingöl Üniversitesi & Bingöl Valiliği & Bingöl Araştırmaları Derneği 17-19 Eylül 2010 Bingöl.

“Mekki Ayetlerde Kadın Tasavvurunun İnşasında Ahlaki Zemin” Kur’an Nüzulunun Mekke Dönemi Sempozyumu, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 29–30 Haziran–01 Temmuz 2012, Çorum.

“Kur’an Mesajının İletilmesinde Başat Özellik; Güvenirlilik”, Medya Ve Kur’an Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 23-24 Mayıs 2014, Sakarya, s. 53-92.

“Kur'ân’ı Anlamada Cahiliyenin Kitap İnancını Bilmenin Önemi,  Teori ve Pritak Arasında Tefsir İlmi Kur’ân ve Hayat, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 11-12 Mayıs 2018 Samsun.

SEMPOZYUM (BASILI) MÜZAKERELERİ

 (Müzakere) Hz. Peygamber ve İnsan Onuru Sempozyumu,  Yunus Özdamar, “Kur’an-ı Kerim’in İnsan Onurunu Korumaya Yönelik Müdahaleleri: Hz. Meryem ve Hz. Aişe örneği” 19-20-21 Nisan 2013/Konya

KATILIMCI OLARAK KATILDIĞI ULUSLARARASI ÇALIŞTAYLAR

Tebliğ: “Lokman Sûresi 12-19 Ayetleri bağlamında Baba-Çocuk İlişkisi” Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Politikaları İl Müdürlüğü,  10.12.2016, Iğdır. http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php 

Tebliğ: “Kutsal Kitaplarda Tuz” I. Internatıonal Salt Therapy Workshop, 3-4 July 2017, Iğdır Unıversity, I. Uluslararası Tuz Terapi Çalıştayı 3-4 Temmuz 2017, Iğdır Üniversitesi, Iğdır Valiliği, TÜBA, DAP, SERKA, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası, Tuzluca Kaymakamlığı, Tuzluca Belediyesi.

Tebliğ: “Kadın ve Zinet İlişkisi” Uluslararası İslam ve Kadın Çalıştayı, International Workshop on Islam And Woman, 09 Haziran 2018, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Iğdır Üniversitesi Toplantı Salonu.

RADYO- TELEVİZYON PROĞRAMLARI 

TRT Diyanet, Farklı Bakış Proğramı, “Âlim Kimdir”, 10.11.2017 

https://www.youtube.com/watch?v=kLFenfMqqVY  

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:


Kur’an’a Göre Toplumun Yapılanmasında İlim Ve Âlimin Rolü,  Ark Yayınları, İst. 2010, s. 1-480.

Kur'ân'a Göre Geçmiş Kavimlerin İnkırazında Ma’siyetin Rolü, Kitap Dağıtım Neşriyat, Ankara, 2011, 1-182.

Farklı Kültürlerin Ebrusu Âdilcevâz,  Ark Yayınları, İst. 2013, 1-556.

Eski Müftü Yeni Akademisyene Göre İmamlar Ne İş Yapar, Ark Yayınları, İstanbul, 2015, 1-608.

Kur’ân-ı Kerîm’de Müşrik Dindarlığı (Şekil-Mana Bağlamında) Ark Yayınları, İstanbul, 2016, s. 1-542​.

Kur’ân’ın Anlaşılmasında Cahiliyeyi Bilmek (Dış Bağlamın Önemi) Ark Yayınları, İst. 2018, s. 1-208.

ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

Türkiye Diyanet Vakfı (DİA) İslam Ansiklopedisi Maddesi: "Tâhâ Hakkarî", İstanbul 2016, EK-2, s. 577. 

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

 “Yaşlıların Hayat Kalitesini Artırmaya Yönelik Dini Sosyal Hizmetler” Manevi Sosyal Hizmetler, ist. 2008, Rağbet Yayınları, Ed. Ali Seyyar, s. 417-462.

 “Seyyid Tâhâ-i Hakkâri ve Toplum İlişkisi” Seyyid Tâhâ-i Hakkâri Hazretleri, Hakkâri Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, 2013, s. 33-65.

“Din, İhlas/Samimiyet İlişkisi” Din ve Samimiyet, Iğdır Üniversitesi Kültür Yayınları, 2014, s.27-41.

“Hz. Peygamber’in Toplumu İnşası” Birlikte Yaşama Ahlakı, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Yayınları, Ank. 2015, s. 79-97.

 

Diğer Yayınlar:


YAYINLANMIŞ HAKEMSİZ DERGİ MAKALELERİ (1993-1999)

"Nasıl Bir Gençlik"  Edremit Postası, Sayı:1,  Şubat, 1993.

"Nasıl Bir Oruç Tutulmalı" Edremit Postası, sayı: 2 Mart, 1993.

"Ermeni Zulmünün Hatırlattıkları,"  Edremit Postası, Sayı: 3, Nisan, 1993.

"Milli Birlik Ve Beraberliğimiz"  Edremit Postası, Sayı: 4, Mayıs, 1993

"Toplumların Ruhu İlimdir" -Osmanlı Örneği-  Hakses, Aylık Dergi, Sayı:420, Aralık, 1999.

YAYINLANMIŞ HAKEMSİZ DERGİ MAKALELERİ (2000-2005)

"Evler Mübarek Mekânlar Olmalıdır"   Hakses, Aylık Dergi, Sayı: 422, Şubat, 2000.

"Hz. Peygamber (s.a.v.) Ve Çağımıza Mesajları" (l-ll)

   Hakses, Aylık Dergi, Sayı:426, 427, Haziran, Temmuz,  2000.

"Toplumsal Bunalımlar Ve Sorumluluğumuz" (l-ll)   Hakses, Aylık Dergi, Sayı: 429, 430, Eylül, Ekim, 2000.

"Din Hayatın Neresindedir"  (l-lV)    Hakses, Aylık Dergi, Sayı: 435, 436, 437, 438, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, 2001

 “Medeniyetler Mabedsiz İnşa Edilmez” Sur Dergisi, Ekim, 2002

“İslam’ın Temel Hedefi “Bilgi Toplumu” Oluşturmaktır”  Hakses, Aylık Dergi, Sayı: 478, Ekim, 2004.

“Toplumsal Sorumluluk Ve Aydın-Âlimlerimiz”  Hakses, Aylık Dergi, Sayı: 479, Kasım, 2004.

‘Toplum Düzenini Sağlayan En Önemli Unsur: Din” Hakses, Aylık Dergi, Sayı: 480, Aralık, 2004.

“Toplum Düzenini Sağlayan Bazı Unsurlar”  Hakses, Aylık Dergi, Sayı: 481, Ocak, 2005.

“Toplum Düzenini Sağlayan Bazı Unsurlar: İlim” Hakses, Aylık Dergi, Sayı: 482, Şubat, 2005.

“Kura’n-ı Kerim’e Göre Âlimlerde Bulunması Gereken Özellikler” (1-Vll) Hakses, Aylık Dergi, Sayı: 483, 484, 485. 486, 487, 488, 489, Mart, Nisan,    Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, 2005.  

YAYINLANMIŞ HAKEMSİZ DERGİ MAKALELERİ (2010)

 “Toplumsal Krizleri Aşmada “Güven” En Büyük Sermayedir.”  Sur Aylık Fikir Ve Yorum Dergisi, Sayı: 406, Ocak: 2010.

“Bilgi Ve Toplum İlişkisi”  Sur Aylık Fikir Ve Yorum Dergisi, Sayı: 407, Şubat: 2010.

“Toplumda Dayanışma Şuurunun Esası Olan “Biz Anlayışının İnşasında İbadetlerin Sentezi Olan Namazın Anlamı Ve Fonksiyonu” (I-III)Hakses Aylık Dergi, Nisan, Mayıs, Haziran, 2010, Sayı: 544, 545, 546.

“Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Gençlere Karşı Tutumu” Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Mart, 2010, Sayı: 408.

“Hz. Peygamber (s.a.v.) Gençlere Özgüven Vermesi”    Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Nisan, 2010, Sayı: 409.

“İbrahim Hocam! Ellerin Dert Görmesin.”  Hakses Aylık Dergi, Temmuz, 2010, Sayı: 547.

“Örnek Bir Din Gönüllüsü Portresi Olarak Dursun Hoca” Hakses Aylık Dergi, Ağustos, 2010, Sayı: 548.

 “Hiçbir Şey “Basit” Görülmemelidir”   Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Eylül, 2010, Sayı: 414.

“İslam Medeniyetinin Örgülendiği Mekân; Cami”   Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Ekim, 2010, Sayı: 415.

“Ruhun Rengi Yoktur” Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Kasım, 2010,  Sayı: 416.

“Toplumsal Krizler Nasıl Ve Ne İle Aşılır?”   Hakses Aylık Dergi, Ekim, 2010, Sayı: 550, 551.

“Güven İlkesinden Soyutlanan Toplumun Çıkmazı”  Hakses Aylık Dergi, Aralık 2010, Sayı: 552.

“Din Ve Ciddiyet İlişkisi” Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Aralık, 2010, Sayı: 417.

YAYINLANMIŞ HAKEMSİZ DERGİ MAKALELERİ (2011)

“Hizmet Abidesi: Aziz Tan”Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Ocak, 2011, Sayı: 418.

“Kâinatın Yaratılış Gayesi Sevgidir”Günaydınlar, Aylık Bülten, Yıl:1 Sayı:1, Ocak, 2011.

“Kâinat Ve Allah İlişkisi”   Hakses Aylık Dergi, Ocak 2011, Sayı: 553.

“Hiçbir Şey “Küçük” Görülmemelidir”  Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Şubat, 2011, Sayı: 419.

“Duyarsızlık Ve Toplumsal Çözülme” (1-I)   Hakses Aylık Dergi, Şubat, Mart, 2011, Sayı: 554, 555.

 “Fikir, Aksiyon Ve Model Şahsiyet Olarak; Mehmet Akif Ersoy”(I-III)Hakses Aylık Dergi, Nisan, Mayıs, Haziran, 2011, Sayı: 556, 557, 558.

“Adilcevaz’lı Bir Yiğit”Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Mart, 2011, Sayı: 420.

“Hz. Peygamber (s.a.v.)’i Ağlatan Ayetler (I-III) Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Nisan, Temmuz, Ağustos, 2011, Sayı: 421, 424, 425.

 “Ahlâki Liderliğin Dinamosu, Güven” Kur’ân’i Hayat, İki Aylık Dergi, Mayıs-Haziran, 2011, Sayı:18, s. 68-74.

http://www.kuranihayat.com/content/ahl%C3%A2k%C3%AE-liderli%C4%9F-dinamosu-g%C3%BCven-zeki-tan

"Allah’ın Hususi Selam Gönderdiği Kadın: Hz. Hatice"    Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Mayıs, 2011, Sayı: 422.

  Hakses Aylık Dergi, Temmuz, 2011, Sayı: 559.

“İnsan Ve Kalite İlişkisi”Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Haziran, 2011, Sayı: 423.

 “Komşuluğun Yeniden İnşası Üzerine” (I-III)           Hakses Aylık Dergi, Ağustos, Eylül, Ekim, 2011, Sayı: 560, 561, 562.

 “Bilgi Ahlak İlişkisi”Kur’ân’i Hayat, İki Aylık Dergi, Eylül-Ekim, 2011, Sayı:  20, s.74-79

http://www.kuranihayat.com/content/bilgi-ahl%C3%A2k-ili%C5%9Fkisi-zeki-tan

 “Hz. Ömer’in Kur’an ile İlişkisi”Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Eylül, 2011, Sayı: 426, s. 16-19.

“Cami, İnsan Ve Toplum İlişkisi”Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Ekim, 2011, Sayı: 427.

“Modern Dünyanın Yitik Hazinesi; İman, Emniyet” Kur’ân’i Hayat, İki Aylık Dergi, Kasım Aralık, 2011, Sayı: 21, s. 66-74.

http://www.kuranihayat.com/content/modern-d%C3%BCnyan%C4%B1n-yitik-hazinesi-iman-emniyet-zeki-tan

“Cami Ve Çocuk Buluşması Üzerine” (I-II)  Hakses Aylık Dergi, Kasım, Aralık, 2011, Sayı: 563, 564.

“Sahabe-i Kirâm-ı Ağlatan Âyetler”Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Kasım, 2011, Sayı: 428, s. 28-32.

“Ehl-i Beytin Rol Model Olması”Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Aralık, 2011, Sayı: 429, s. 26-30.

“Hz. Peygamber (sas)’in Gençlere Karşı Tutumu”Hakses Aylık Dergi, Eylül 2014, Sayı: 597.

YAYINLANMIŞ HAKEMSİZ DERGİ MAKALELERİ (2012)

“İnsan Ve Sorumluluk İlişkisi”Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Ocak, 2012, Sayı: 430; Hakses Aylık Dergi, Haziran, 2012, Sayı: 570.

“İnsan Ve Merhamet İlişkisi” (I-IV)Hakses Aylık Dergi, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, 2012, Sayı: 565, 566, 567, 568.

“Kutsalsız Yetişen Çocuklar”Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Şubat, 2012, Sayı: 431; Hakses Aylık Dergi, Temmuz, 2012, Sayı: 571.

“Evladım! Sen de Bunun Gibi Ol”Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Mart, 2012, Sayı: 432.

“Zaman Ahlakı”Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Nisan, 2012, Sayı: 433, 12-14

“Çağın Belası: Sigara”Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Mayıs, 2012, Sayı: 434.

“Peygamber Mirasının Örnek Varisi: Muhammed b. İdris eş- Şafii” Hakses Aylık Dergi, Mayıs, 2012, Sayı: 569.

“Öğrenilmiş Çaresizliğe Çare” Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Haziran, 2012, Sayı: 435.

“Bütün Varlıkların Başat Özelliği; Doğruluk”Kur’ân’i Hayat, İki Aylık Dergi, Temmuz-Ağustos, 2012, Sayı: 25, 30-38.

“Peygambere Kardeş Olmak” (I-II) Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Temmuz, Ağustos, 2012, Sayı: 436, 437.

“Câmi Avlusu”Hakses Aylık Dergi, Ağustos, 2012, Sayı: 572.

Kur’an-ı Kerim Işığında Kardeşlik Ahlakı Ve Hukuku” (I-III)Hakses Aylık Dergi, Eylül, Ekim, Kasım, 2012, Sayı: 573, 574, 575.

“Bir Yıldız Daha Kaydı; Abdulcelil Candan Hoca’nın Ardından”Kur’ân’i Hayat, İki Aylık Dergi, Kasım-Aralık, 2012, Sayı: 27.

YAYINLANMIŞ HAKEMSİZ DERGİ MAKALELERİ (2013)

“Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Kuşatıcı Çağrısı Ve Güven İlişkisi” (I-II)Hakses Aylık Dergi, Aralık, 2012, Ocak, 2013, Sayı: 576, 577.

“Adilcevaz’ın İlk Müftüsü”Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Ocak, 2013, Sayı: 441.

“Göreve Layık Olmak”Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Şubat, 2013, Sayı: 442.

“Hayatını Camiye Vakfeden Bir İmam”Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Nisan, 2013, Sayı: 444.

“Kadının Onura Edilmesinde Sevgi Dillerinin Önemi” (I-V)Hakses Aylık Dergi, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, 2013, Sayı: 581, 582, 583, 584, 585.

“Anne Ve Toplumsal Bereket”Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Mayıs, 2013, Sayı: 445.

“Miraç ve Ruh İklimine Kanatlanma”Sur Aylık Fikir ve Yorum Dergisi, Haziran, 2013, Sayı: 446.

“Dünya ve İçindekilerden Daha Hayırlı Ayetler”Zafer Bilim Araştırma Dergisi, Ağustos 2013, Sayı: 440.

“Nebi’nin Kutlu Mirası; Kur’an/İlim Halkaları”Kur’ân’i Hayat, İki Aylık Dergi, Kasım-Aralık, 2013, Sayı: 32,s. 16-25 http://sonpeygamber.info/nebi-nin-kutlu-mirasi-kur-an-ilim-halkalari

“Eleştiri ve Övgü Kültürü” Hakses Aylık Dergi, Kasım 2013, Sayı: 587.

“Cami ve Çocuk” Din ve Toplum, 4 Aylık İlmi Dergi, , Cilt: 4, Sayı: 11, Aralık 2013, s. 98-107.

YAYINLANMIŞ HAKEMSİZ DERGİ MAKALELERİ (2014)

“Yitirdiğimiz Değerimiz; Saygı” Hakses Aylık Dergi, Ocak 2014, Sayı: 589.

 “İzlerinin Takibi Gereken İnsanlar”Hakses Aylık Dergi, Mart 2014, Sayı: 591.

“Din, İhlas/Samimiyet İlişkisi” (I-III)Hakses Aylık Dergi, Nisan, Mayıs, Haziran 2014, Sayı: 592, 593, 594.

“İmamlar ve Eleştiri”Hakses Aylık Dergi, Temmuz 2014, Sayı: 595.

“Tekvini Ayetlere Sırt Dönme” Kur’ân’i Hayat, İki Aylık Dergi, Eylül-Ekim, 2014, Sayı:37, s. 87-95.

“İlim ve İrfan Âbidesi; İsmail Karakaya Hoca”Hakses Aylık Dergi, Ağustos 2014, Sayı: 596, s. 14-19.

“Hz. Peygamber (sas)’in Gençlere Karşı Tutumu” (I-II)Hakses Aylık Dergi, Eylül, Ekim 2014, Sayı: 597, 598.

“İmam-Kitap İlişkisi”Hakses Aylık Dergi, Kasım, 2014, Sayı: 599, s. 16-19.

YAYINLANMIŞ HAKEMSİZ DERGİ MAKALELERİ (2015)

“Âlim ve Toplum İlişkisi” (I)Hakses Aylık Dergi, Şubat, 2015, Sayı: 602, s. 22-25.

“Âlim ve Toplum İlişkisi” (II)Hakses Aylık Dergi, Mart, 2015, Sayı: 603, s. 17-20.

“Birarada Yaşamanın Nitelikli Dinamiği; Tahammül” Kur'âni Hayat, İki Aylık Dergi, Mart - Nisan 2015,  Yıl: 8 sayı: 40, s. 83-92.

“Değerler Hiyerarşisinin Tersyüz Olması; Merhamet Krizi” Kur'âni Hayat, İki Aylık Dergi, Mayıs-Haziran 2015, Yıl: 8, Sayı:41, s. 61-70.  

“Hz. Peygamber (sas)’in Toplumu İnşası” (I) Hakses Aylık Dergi, Mayıs, 2015, Sayı: 604, s. 16-19.

“Hz. Peygamber (sas)’in Toplumu İnşası” (II) Hakses Aylık Dergi, Haziran, 2015, Sayı: 606, s. 16-19.

“Hz. Peygamber (sas)’in Toplumu İnşası” (III) Hakses Aylık Dergi, Temmuz, 2015, Sayı: 607, s. 24-27.

“Evrensellikten Yerelliğe Düşüş; Tarafgirlik” (I)Kur'âni Hayat, İki Aylık Dergi, Eylül – Ekim 2015,  Yıl: 8 sayı: 43, s. 97-103.

 “Toplumsal Barışın İnşasında İmamlarına Rolü” (I)Hakses Aylık Dergi, Ağustos, 2015, Sayı: 608, s. 28-31.

“Toplumsal Barışın İnşasında İmamlarına Rolü” (II)Hakses Aylık Dergi, Eylül, 2015, Sayı: 609, s. 28-31.

“Bir Din Görevlisinin Günlüğünden “İbrahim Hoca! Ellerin Dert Görmesin”Hakses Aylık Dergi, Ekim 2015, Sayı: 610, s. 22-27.

“Cami Avlusu” (I)Hakses Aylık Dergi, Kasım 2015, Sayı: 611, s. 15-17.

“Cami Avlusu” (II)Hakses Aylık Dergi, Aralık 2015, Sayı: 612, s. 19-23.

YAYINLANMIŞ HAKEMSİZ DERGİ MAKALELERİ (2016)

“Evrensellikten Yerelliğe Düşüş; Tarafgirlik” (II)Kur'âni Hayat, İki Aylık Dergi, Ocak-Şubat 2016,  Yıl: 9 sayı: 45, s. 44-50.

“Din, İnsan ve İbadet İlişkisi” (I) Hakses Aylık Dergi, Ocak 2016, Sayı: 613, s. 16-19.

“Din, İnsan ve İbadet İlişkisi” (II) Hakses Aylık Dergi, Şubat 2016, Sayı: 614, s. 16-19.

“Din, İnsan ve İbadet İlişkisi” (III) Hakses Aylık Dergi, Mart 2016, Sayı: 615, s. 16-19.

“Önden Giden İlahiyatçılar” (I) Hakses Aylık Dergi, Nisan 2016, Sayı: 616, s. 24-27.

“Önden Giden İlahiyatçılar” (II) Hakses Aylık Dergi, Mayıs 2016, Sayı: 617, s. 22-26.

“Önden Giden İlahiyatçılar” (III) Hakses Aylık Dergi, Haziran 2016, Sayı: 618, s.25-29.

“Müşrik Ahlakı; Kadercilik” Kur'âni Hayat, İki Aylık Dergi, Temmuz-Ağustos 2016,  Yıl: 9 sayı: 48, s.28-48.

“Ahlak, Günah ve Çevre Kirliliği İlişkisi” Hakses Aylık Dergi, Aralık 2016, Sayı: 624, s. 30-35. 

YAYINLANMIŞ HAKEMSİZ DERGİ MAKALELERİ (2017)

“Lokman Sûresi 12-19 Ayetleri bağlamında Baba-Çocuk İlişkisi” (I)  Hakses Aylık Dergi, Ocak 2017, Sayı: 625, s. 24-27.

“Lokman Sûresi 12-19 Ayetleri bağlamında Baba-Çocuk İlişkisi” (II) Hakses Aylık Dergi, Şubat 2017, Sayı: 626, s. 17-19.

Niçin Böyle Olduk?”  Hakses Aylık Dergi, Mart 2017, Sayı: 627, s. 16-19.

“Evrensel Mesajın İletilmesinde Güvenirlik” (I)  Hakses Aylık Dergi, Nisan 2017, Sayı: 628, s. 16-21.

“Evrensel Mesajın İletilmesinde Güvenirlik” (II) Hakses Aylık Dergi, Mayıs 2017, Sayı: 629, s. 16-21.

“Evrensel Mesajın İletilmesinde Güvenirlik” (III) Hakses Aylık Dergi, Haziran 2017, Sayı: 630, s. 18-21.

“Evrensel Mesajın İletilmesinde Güvenirlik” (IV) Hakses Aylık Dergi, Temmuz 2017, Sayı: 631, s. 16-21

“İlim ve İrfan Abidesi İsmail Karakaya Hoca”  Hakses Aylık Dergi, Temmuz 2017, Sayı: 631, s. 30-33

“Evrensel Mesajın İletilmesinde Güvenirlik” (V) Hakses Aylık Dergi, Ağustos 2017, Sayı: 632, s. 15-19.

Çalışmalarıma Atıflar

DOKTORA TEZİME

Candan Abdulcelil, Ulemanın Gücü, Ahenk Yayınları, Van, 2003, SAHİFE:23, 42, 107, 201, 266, 329, 333. DİPNOTLAR: 37, 105, 106, 356, 797, 1042, 1271, 1290 ınıncı Dipnotlar.

SEMPOZYUM TEBLİĞİME ATIF

Nargül Veysel “Aras Havzasında Yaşayan Bir Din Alimi Prototipi Olarak Molla Musa; Hayatı, Eserlerinin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi” The Second International Symposıum Of Aras Basın Region, December, 13 th-15 th. II. Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu, 13-15 Aralık 2011-Iğdır. Basım: Erzurum, 2012, s. 508, Dipnot, 14.

Macit Yusuf, “Yaşlılara Yönelik Vaaz Dilinin Yeniden İnşası Üzerine” Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu, 17-18 Aralık 2011 Ankara, “Yaşlıya Din Hizmeti Sunarken Onların Yaşam Kalitesini Artırma Ve Yaşlılığı Anlamlı Kılmada Dinin Tanıdığı Pozitif Ayrımcılığın Boyutları” II, 501, Dipnot, 7.

Apak, Âdem, Anahatlarıyla İslâm Öncesi Arap Tarihi ve Kültürü, Ensar Neşriyat, İst. 2012, s. 291, Dipnot, 340; Tan, Zeki “Kur’ân Öncesi Arap Toplumunun Örf Ve Adetlerini Bilmenin Kur’ân-ı Anlamadaki Rolü; Kurban Örneği” Kur’ân’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’ân Öncesi Mekke Toplumu Sempozyumu, İstanbul üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1-3 Temmuz, 2011, İstanbul, s. 27/78,

Emrah, Dindi, Kur’an’da İslam Öncesi Kültürün İzleri (Muamelat Örneği) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul-2014, s. 44.  Zeki Tan, “Kur’ân Öncesi Arap Toplumunun Örf ve Adetlerini Bilmenin Kur’ân’ı Anlamadaki Rolü; Kurban Örneği”, (8. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Buluşması Sempozyum Kur’ân’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’ân Öncesi Mekke Toplumu 1-3 Temmuz 2011) İBB. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı-Kültür Müdürlüğü, İstanbul 2011, s. 64.

İsmail Çalışkan “Toplantı Tanıtım Ve Değerlendirmesi: 8. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Buluşması ve Kur’an’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’ân Öncesi Mekke Toplumu Sempozyumu” Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: XV, Sayı: 1 Sayfa: 459-466; Zeki Tan, “Kur’ân Öncesi Arap Toplumunun Örf ve Adetlerini Bilmenin Kur’ân’ı Anlamadaki Rolü; Kurban Örneği”, (8. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Buluşması Sempozyum Kur’ân’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’ân Öncesi Mekke Toplumu 1-3 Temmuz 2011) İBB. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı-Kültür Müdürlüğü, İstanbul 2011, s. 461.

Yusuf Alemdar “11. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Toplantısı “Medya ve Kur’an” Sempozyumu” Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XVI, Sayı: 29 (2014/1) Zeki Tan “Kur’an Mesajının İletilmesinde Başat Özellik; Güvenirlilik”, Medya ve Kur’an Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 23-24 Mayıs 2014, Sakarya, s. 44.

MAKALELERİME ATIF

Levent  Lamia, Yaşlıları Saygı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ank., 2008, “Yaşlıya Din Hizmeti Sunarken Onların Yaşam Kalitesini Artırma Ve Yaşlılığı Anlamlı Kılmada Dinin Tanıdığı Pozitif Ayrımcılığın Boyutları”. Sahife: 36.

Bülent AKOT  “Seyyid Sibğatullah Arvâsî (ö. 1287/1870) Ve Bazı Tasavvufî Kavramlara Yaklaşımı” Ekev Akademi Dergisi Yıl: 18 Sayı: 58 (Kış 2014)  Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Talebelerinden Seyyid Tâhâ el-Hakkârî ”, Seyyıd Tâhâ Hakkârı Student Of Mevlânâ Hâlid-ı Bagdadi, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3, Yıl: 2013, Nisan, Bahar, s. 97-126; sahife,  253.

Özcan GÜNGÖR, “Yaşlılar İçin Cami Temelli Sosyal/Dini Hizmetler” Atatük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 38, Erzurum 2012, s. 161-188, Sahife, 164. Tan, Zeki. “Yaşlıya Din Hizmeti Sunarken Onların Yaşam Kalitesini Artırma ve Yaşlılığı Anlamlı Kılmada Dinin Tanıdığı Pozitif Ayrımcılığın Boyutları”, I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: Ankara, s.273-302.

Harun Kıyılık, “Birlikte Yaşamanın Dini Temelleri” Birlikte Yaşama Ahlakı, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Yayınları, Ank. 2015, s. 26, Dipnot, 67, Tan, Zeki, “Kur’ân-ı Kerim’e Göre Toplumsal Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Mabetlerin Fonksiyonu”The Function of Temples in Coexistence of Social Differences According to Quran” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, Yıl: Güz, 2012, s. 01-31.

Harun Kıyılık, “Birlikte Yaşamanın Dini Temelleri” Birlikte Yaşama Ahlakı, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Yayınları, Ank. 2015, s. 27, Dipnot, 70, 95, tan, Zeki,  “Kur’ân-ı Kerim’in Farklı İnanç Guruplarına Ortak Gelecek İnşa Etmek İçin Önerdiği Paradigma” The Paradıgm Suggested By Koran For Dıfferent Belıef Groups To Buıld A Common Future, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2013,  Cilt: IV, Sayı: 1, s. 43-92.

Güneş, Hüseyin, İslam Tarihi Kaynaklarına Göre Nuh Tufanı ve Cudi Dağı, Kitabiyat Yayınları, Ankara 2014, s. 160.  Tan, Zeki, “Nuh Süresi Bağlamında Küresel Ahlak Bunalımına Hz. Nuh’un Mesajının Kat-kısı”, The Contribitution of Noah’s Message to Global Ethics Crisis in The Context of Nuh Sura, İstem, İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsiki Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 16, 2010, s. 113-134.

Muhammet Durur, Kur’an’da Mabedler Ve Fonksiyonları,  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2015; Tan, Zeki, “Kur’an’a Göre Toplumsal Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Mabedlerin Fonksiyonu”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, Ekim 2012, 1-31; s. 18, dip.79; s. 41, dip, 207; s. 42, dip, 209; s. 46, dip, 220; s. 46, dip 223; s. 50, dip, 238,239;

Muhammet Durur, Kur’an’da Mabedler Ve Fonksiyonları,  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2015; Tan, Zeki, “Toplumsal Kalkınmada Bilginin ve Kültürün İmkanları Boyutunun İncelenmesi”, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı: 2, Ekim 2013, 99-143; s.37, dip, 196; s. 38, dip, 198; s. 39, dip, 200.

Muhammet Durur, Kur’an’da Mabedler Ve Fonksiyonları,  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2015; Tan, Zeki, Farklı Kültürlerin Ebrusu Adilcevaz, Özgü Yayıncılık, İstanbul 2013; s. 42, dip 211.

Muhammet Durur, Kur’an’da Mabedler Ve Fonksiyonları,  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2015; Tan Zeki, “Evler Mübarek Mekânlar Olmalıdır”, Hakses Dergisi, Yıl: 2000, Sayı: 422; s.134, dip, 179, 181.

Muhammet Durur, Kur’an’da Mabedler Ve Fonksiyonları,  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2015; Tan, Zeki, “Namazın Anlamı ve Fonksiyonu I”, Hakses Dergisi, Yıl: 2010, Sayı: 544; s.67, dip 298.

Muhammet Durur, Kur’an’da Mabedler Ve Fonksiyonları,  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2015; Tan, Zeki,  “Namazın Anlamı ve Fonksiyonu II”, Hakses Dergisi, Yıl: 2010, Sayı: 545.; s. 68, dip, 301.

Muhammet Durur, Kur’an’da Mabedler Ve Fonksiyonları,  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2015; Tan, Zeki, “Namazın Anlamı ve Fonksiyonu III”, Hakses Dergisi, Yıl: 2010, Sayı: 545; s. 69, dip 306.

Muhammet Durur, Kur’an’da Mabedler Ve Fonksiyonları,  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2015; Tan, Zeki,  “Kur’an Mesajının İletilmesinde Başat Özellik: Güvenirlik”, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı: 3&4, Yıl: 2014, 103-153; s.99, dip 398; s. 103, dip 412.

Muhammet Durur, Kur’an’da Mabedler Ve Fonksiyonları,  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2015; Tan, Zeki, Kur’an’a Göre Toplumun Yapılanmasında İlim ve Âlimin Rolü, Özgü Yayınları, İstanbul 2010; s.116, dip 463; s. 117, dip 467, 471; s. 119, dip 481, 482; s. 122, dip 492, 495; s. 123, dip 498, 501; s. 124, dip 505, 507; s. 126, dip 515; s. 126, dip 518; s. 128, dip 522, 525; s. 128, dip  529; s. 129, dip 532, 533, 535; s. 130, dip. 541; s. 131, dip, 545; s. 132, dip, 548; s. 133, dip, 549, 554; s. 135, dip 556, 557; s. 138, dip, 568; s. 139, dip, 570, 572, 573; s. 141, dip, 576.

Mehmet Azimli, Cahiliyeyi Farklı Okumak, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2015, s. 103, 104, dip. 183, 202; Tan, Zeki “Kur’ân Öncesi Arap Toplumunun Örf Ve Adetlerini Bilmenin Kur’ân-ı Anlamadaki Rolü; Kurban Örneği” Kur’ân’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’ân Öncesi Mekke Toplumu Sempozyumu, İstanbul üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1-3 Temmuz, 2011, İstanbul, s. 27/78,

Mehmet Demirhan “Kur’an-ı Kerim’de Hz. Şuayb’ın (as) Kıssasında Helak-Ahlak İlişkisi,” Basılmamış Yüksek lisans Tezi,  Iğdır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Iğdır, 2015, Zeki Tan, Kur’an’a Göre Toplumun Yapılanmasında İlim Ve Âlimin Rolü, s. 25,  dipnot, 160,

Mehmet Demirhan “Kur’an-ı Kerim’de Hz. Şuayb’ın (as) Kıssasında Helak-Ahlak İlişkisi,” Basılmamış Yüksek lisans Tezi,  Iğdır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Iğdır, 2015, Zeki Tan, Kur’ana Göre Geçmiş Kavimlerin İnkırazında Ma’siyetin Rolü, s. 3, dipnot 9. s. 127, dipnot, 932;

Mahmut Sönmez  “Kur'an'da Âyet-İbret Kavramları ve Aralarındaki Münasebet” Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Erzurum, 1999, Tan, Zeki, "Kur'ân-ı Kerîm'e Göre Hz. Salih,  Hz. Lut, Hz. Şuayb Kavimlerinin İnkırazında Ma'siyetin Rolü" yüksek lisans tezine atıf, 285, s. 50. 

Macit, Yusuf, Cahiliyeden İslam’a İhtida Psiko-Sosyal Yaklaşım, İst. 2015, s. 176. Sempozyum tebliğime atıf; Tan, Zeki, “Kur’ân Öncesi Arap Toplumunun Örf Ve Adetlerini Bilmenin Kur’ân-ı Anlamadaki Rolü; Kurban Örneği” Kur’ân’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’ân Öncesi Mekke Toplumu Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1-3 Temmuz, 2011, İstanbul, s. 27/78,

Halis, Zeki, “Fâtır Sûresi 28’inci Âyet Bağlamında Âlimlerin Haşyeti”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 42,  Şubat 2016, s. 1838, dipnot, 70; Kitabıma atıf, TAN, Zeki (2010). Kur'ân’a Göre Toplumun Yapılanmasında İlim ve Âlimin Rolü, İstanbul: Ark Yayınları, s. 303.

Kavak, Abdulcebbar, Seyyid Taha-i Nehri, Van, 2016; s. 55, dipnot 73  Sempozyum tebliğime atıf; “Toplumun Yapılanmasında Âlimin Fonksiyonu; Seyyid Tâha-i Hakkâri Örneği”.  Uluslararası Seyyid Tâhâ Hakkâri Sempozyumu, 24-25-26 Mayıs 2013,  Hakkâri Valiliği, Hakkâri Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi Yayınları, Hakkari, 2013.

Kavak, Abdulcebbar, Seyyid Taha-i Nehri, Van, 2016; s. 56, dipnot 76; Makaleme atıf “ Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Talebelerinden Seyyid Tâhâ el-Hakkârî ”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3, Yıl: 2013, Nisan, Bahar, s. 97-126.

Kavak, Abdulcebbar, Seyyid Taha-i Nehri, Van, 2016; s. 109, dipnot 152 Sempozyum tebliğime  atıf   “Mevlânâ Halid-İ Bağdadinin Talebelerinden;  Seyyid Tâhâ el- Hakkâri’nin İlmi Kişiliği”,  Uluslar Arası Mevlana Halid-İ Bağdadi Sempozyumu,  Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi & Van İl Müftülüğü,   11-13 Haziran 2010, Van/ Türkiye.

Köle, Bekir, Pîr Muhammed Küfrevi, DİA, İst. 2016, EK-2, s.401; Dipnot, Farklı Kültürlerinn Ebrusu Adilcevaz, İst. 2013. S. 33, 35.

Aydın, İbrahim, Hz. Peygamber’in Hayatında Hûd Sûresi ve Kardeşlerinde Öne Çıkan Özellikler, Basılmamış Yüksek lisans Tezi,  Iğdır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Iğdır, 2016, Zeki Tan, Kur’an’a Göre Toplumun Yapılanmasında İlim Ve Âlimin Rolü, s. 48,  dipnot, 4, s. 49 dipnot, 8, 13; s.  57 Dipnot 68; s. 157, Dipnot, 711

Aydın, İbrahim, Hz. Peygamber’in Hayatında Hûd Sûresi ve Kardeşlerinde Öne Çıkan Özel-likler, Basılmamış Yüksek lisans Tezi,  Iğdır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Iğdır, 2016, Zeki Tan, Kur’ana Göre Geçmiş Kavimlerin İnkırazında Ma’siyetin Rolü, s. 103, dipnot  372; s. 118, Dipnot 460; s. 133 Dipnot, 559; s. 134, Dipnot,  568; s.159, Dipnot, 726

Aydın, İbrahim, Hz. Peygamber’in Hayatında Hûd Sûresi ve Kardeşlerinde Öne Çıkan Özel-likler, Basılmamış Yüksek lisans Tezi,  Iğdır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Iğdır, 2016, Zeki Tan, “Modern Dünyanın Yitik Hazinesi; İman/Emniyet”, Kur’ani Hayat Dergisi, Kasım-Aralık, 2011, Yıl:4, s. 56,  Dipnot, 60, 62

Gürkan, Ali: Kur’ân Ve Kitab-ı Mukaddes’e Göre Talut Ve Calut Kıssası  Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek lisans Tezi, Iğdır, 2016, Zeki Tan, Kur’an’a Göre Toplumun Yapılanmasında İlim Ve Âlimin Rolü, s. 110,  dipnot, 490.

Gürkan, Ali: Kur’ân Ve Kitab-ı Mukaddes’e Göre Talut Ve Calut Kıssası   Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek lisans Tezi, Iğdır, 2016, Zeki Tan, Kur’ana Göre Geçmiş Kavimlerin İnkırazında Ma’siyetin Rolü, s. 11, dipnot  69.

Gürkan, Ali: Kur’ân Ve Kitab-ı Mukaddes’e Göre Talut Ve Calut Kıssası Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek lisans Tezi, Iğdır, 2016, Zeki Tan, Kur’ân’ı Kerîm’in Farklı İnanç Guruplarına Ortak Gelecek İnşa Etmek İçin Önerdiği Paradigma”, Dicle Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, 1, 2013, s. 32, Dipnot, 153.

Gürkan, Ali: Kur’ân Ve Kitab-ı Mukaddes’e Göre Talut Ve Calut Kıssası   Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek lisans Tezi, Iğdır, 2016, Zeki Tan, “Kur’ân Kavramlarının Çevirisi Bağlamında İslam Öncesini Bilmenin Önemi: “Îlâf” Örneği” Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yıl:2016, sayı: 16, s. 493-513; s.  98, Dipnot,  415.

Ercan Karakoç -Enver Yalçın “Bir Siyasetçi Ve Lider Olarak Seyyid Abdülkadir” Mavi Atlas, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi, 2016, s. 79, TAN, Zeki (2013). Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Talebelerinden Seyyid Tâhâ el-Hakkârî. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3, Yıl: 2013, Nisan, Bahar, s. 97-126.

Mehmet Saki Çakır   “XIX. Yüzyılda Tarikat-Siyaset İlişkisi: Nehrî Tekkesi Örneği”  Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 11/21 Fall 2016, s.63; TAN, Zeki (2013). Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Talebelerinden Seyyid Tâhâ el-Hakkârî. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3, Yıl: 2013, Nisan, Bahar, s. 97-126.

Han, Tekin, “Kur’ân Işığında Duyguların Eğitimi” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek lisans Tezi, Iğdır, 2017, Tan, Zeki “Yoksullukla Mücadele Bağlamında Başkalarını Yaşatmak İçin Yaşamakta Duygusal Zekânın Rolü Üzerine Bir Deneme.” I. Ulusal İyilik Sempozyumu, Elazığ Üniversitesi & Milli Eğitim İl Müdürlüğü, 20-21 Haziran 2009- Elazığ, s. 5, 6; Dipnot, 56.

Mehmet Nadir Özdemir, “İslâm Tarihi Açısından Nuh Tufanı’na Farklı Bir Yaklaşım” The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS4815 Number: 53 , p. 557-576, Winter II 2016;  Dipnot: 75, 76;  s. 569; Tan, Zeki, “Nuh Süresi Bağlamında Küresel Ahlak Bunalımına Hz. Nuh’un Mesajının Katkısı”, The Contribitution of Noah’s Message to Global Ethics Crisis in The Context of Nuh Sura, İstem, İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsiki Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 16, 2010, s. 113-134.

Bülent AKOT, “SEYYİD SİBĞATULLAH ARVÂSÎ (ö. 1287/1870) VE BAZI TASAVVUFÎ KAVRAMLARA YAKLAŞIMI”, EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 18 Sayı: 58 (Kış 2014) s. 253, dipnot,  Makaleme atıf “ Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Talebelerinden Seyyid Tâhâ el-Hakkârî ”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3, Yıl: 2013, Nisan, Bahar, s. 97-126.

 

Mustafa CANLI, “Rivâyetlerde Âlim Portresi” C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2013, Cilt: XVII, Sayı: 2 Sayfa: 43-70, Tan, Zeki, Kur’ân’a Göre Toplumun Yapılanmasında İlim ve Âlimin Rolü, İstanbul, 2010.

 

Reşit Özer, “Kur’ân-ı Kerim’e Göre Haset Duygusunun İnanca Tesiri” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek lisans Tezi, Iğdır, 2017,

 

Tan, Zeki, Kur’ân’a Göre Toplumun Yapılanmasında İlim ve Âlimin Rolü, İstanbul, 2010. S. 19, dipnot, 99; s. 30 dipnot, 174; s. 48, dipnot, 268; s. 87, dipnot, 450.

Tan, Zekki, Farklı Kültürlerinn Ebrusu Adilcevaz, İst. 2013, s. 20, dipnot, 103; s. 86, dipnot, 443

Tan, Zeki “Yoksullukla Mücadele Bağlamında Başkalarını Yaşatmak İçin Yaşamakta Duygusal Zekânın Rolü Üzerine Bir Deneme.” I. Ulusal İyilik Sempozyumu, Elazığ Üniversitesi & Milli Eğitim İl Müdürlüğü, 20-21 Haziran 2009- Elazığ, s. 5 dipnot, 12.

 

Geçit, Mehmet Salih, “Seyyid Tâha-î Nehri’ye Nisbet Edilen “Akide-i Kürdiyye” Adlı Eserdeki İkikadi-Kelami Görüşler ve Diğer Akide Metinleriyle Mukayesesi”  Uluslararası Seyyid Tâhâ Hakkâri Sempozyumu, 24-25-26 Mayıs 2013,  Hakkâri Valiliği, Hakkâri Üniversitesi, Hakkâri Üniversitesi Yayınları, Hakkâri, 2014; Makaleme atıf “ Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Talebelerinden Seyyid Tâhâ el-Hakkârî ”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3, Yıl: 2013, Nisan, Bahar, s. 97-126; Dipnot, 2, 3, 4, Sahife,  205.

Karatay, Mustafa, “İslam Kelamında Kadının Peygamberliğinin İmkânı” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek lisans Tezi, Iğdır, 2017,

Tan, Zeki, Kur’ân-ı Kerîm’de Müşrik Dindarlığı, Ark Kitapları, İstanbul, 2016, Dipnot, 43; sahife, 9.

 

Ayşe ATEŞ,  “Yusuf Suresi Bağlamında Müfessirlerin İffete Yaklaşımları” KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29 (2017) Tan, Zeki, Kur’an’a göre Hz. Salih, Hz. Lut, Hz. Şuayb Kavimlerinin İnkırazında Ma’siyetin Rolü, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 1994.

Dipnot: 120; s. 312.

 

AYŞE AKGÜL, “YAŞLILARDA SOSYAL VE MANEVİ BAKIM (DARÜLACEZE ÖRNEĞİ)”  MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İstanbul, 2009, Tan, Zeki, “Yaşlıya Din Hizmeti Sunarken Onların Yaşam Kalitesini Artırma ve Yaşlılığı Anlamlı Kılmada Dinin Tanıdığı Pozitif Ayrımcılığın Boyutları”, I. Din Hizmetleri Sempozyumu (3-4 Kasım 2007), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, c. 2, Ankara, 2008, s. 34; Dipnot, 99.

 

ALVARLI MUHAMMED LUTFÎ EFENDİNİN TARİKATI VE TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ,

ISPARTA – 2015;  Tan, Zeki, “Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî‟nin Talebelerinden Seyyid Tâhâ el-Hakkârî”, Iğdır Üniversitesi / Iğdır University Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences Sayı / No. 3, Nisan / April, 2013.

 

SAMİ SAKARYA,  KUR’ÂN-I KERÎM’DE ZİKREDİLEN RAHMET TECELLÎLERİ,  ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNE, HAZİRAN 2017; TAN, Zeki, Kur’ân’a Göre Toplumun Yapılanmasında İlim ve Âlimin Rolü, (Basılmamış Doktora Tezi), Şanlıurfa, 2002; S. 38; Dipnot, 221.

 

Fatih TİYEK,  KUR’AN’I ANLAMADA BAĞLAMIN ROLÜ VE MEALLERDEKİ BAĞLAMSAL SORUNLAR, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2014, KAYSERİ; Tan, Zeki, Kur‘an Öncesi Arap Toplumunun Örf ve Adetlerini Bilmenin Kur‘ân‘ı Anlamadaki Rolü: Kurban Örneği (I), Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dergisi, Sayı 31, Konya 2011, s.145-174, s. 142, Dipnot; 512, 1026, 1028,

 

Fatih KATINÇ, TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARININ TERCİH EDİLMESİNDE DİNİN ROLÜ: VAN ÖRNEĞİ, YÜKSEK LİSANS TEZİ, VAN –2016; s. 13, Dipnot: 64;  TAN, Zeki, Kurân’a Göre Toplumun Yapılanmasında İlim ve Âlimin Rolü, Özgü Yayınları, İstanbul, 2010, 480

 

Oran İbrahim, “Kur'ân’a Göre Toplumsal Kalkınmada Bilginin Önemi” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Iğdır, 2018; Zeki Tan, “Toplumsal Kalkınmada Bilginin ve Kültürün İmkânları Boyutunun İncelenmesi”, IÜİFD, Ankara, 2013, s.  2,  13, 41, 62

Oran İbrahim, “Kur'ân’a Göre Toplumsal Kalkınmada Bilginin Önemi” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Iğdır, 2018; Tan, Kur'ân’a Göre Toplumun Yapılanmasında İlim ve Âlimin Rolü, Ark Yay., İstanbul 2010, s. 11, 37, 83, 84

Oran İbrahim, “Kur'ân’a Göre Toplumsal Kalkınmada Bilginin Önemi” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Iğdır, 2018; Tan,“Tolumsal Barışın Sağlanmasında Dinin Rolü” Uluslar Arası Din Bilimleri Çalıştayı, Iğdır Ünv. Yay., Aralık, 2017, s. 12

Oran İbrahim, “Kur'ân’a Göre Toplumsal Kalkınmada Bilginin Önemi” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Iğdır, 2018; Tan,“İslamın Hedefi Bilgi Toplumu Oluşturmaktır”, Hakses Aylık Dergi, Ekim 2004, Sy., 478, s. 23, s. 16, 33, 94, 23

Oran İbrahim, “Kur'ân’a Göre Toplumsal Kalkınmada Bilginin Önemi” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Iğdır, 2018; Tan,“Kur'ân Kavramlarının Çevirisi Bağlamında İslam Öncesini Bilmenin Önemi: “İlaf” Örneği”, Dicle Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Nisan 2016, Sy.16, s. 500, s. 60, 61,

Oran İbrahim, “Kur'ân’a Göre Toplumsal Kalkınmada Bilginin Önemi” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Iğdır, 2018; Tan, “Toplumların Ruhu İlimdir” (osmanlı örneği), Hakses Aylık Dergi, Aralık 1999, Sy., 240, s. 19,s. 85

Oran İbrahim, “Kur'ân’a Göre Toplumsal Kalkınmada Bilginin Önemi” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Iğdır, 2018; Tan,“Bilgi Ahlak İlişkisi”, Kur’ân-î Hayat Dergisi, İstanbul, 2016, Sy. 20, s. 74, s. 89, 90.

 

Harun Dündar KARAHAN, “Zihin Dünyamızın Kodları: Kavramlarımız”  Diyanet Aylık Dergi, Haziran 2018, Sayı: 330, s. 31. Zeki, Tan, Kur’an Kavramlarının Çevirisi Bağlamında İslam Öncesini Bilmenin Önemi: “ÎLÂF” Örneği, D.Ü.S.B.E.D, Nisan, 2016, sayı; 16, s. 497.

 

Gülşen BAYAT, “Ağrı Dağı’nın Kırsal Turizm Potansiyeli Ve Iğdır Halkı’nın Ağrı Dağı İle İlgili Algıları” TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, Yıl: 2018; Cilt: 10/YAZ, Sayı: 39, s. 42; Tan. Zeki. (2010). Nuh Süresi Bağlamında Küresel Ahlak Bunalımına Hz. Nuh’un Mesajının Katkısı. İslam San’at, Tarih, Edebiyat ve Musiki Dergisi. 113-114 

Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Nurettin İçtüzün:”Kur’ân’ı Kerîm’e Göre İnsâni Duyarlılığın Boyutları” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Başlama:28.02.2010-Bitirme: 16.09.2019.

 

İbrahim Aydın: “Hz. Peygamber(sav)’in Hayatında Hud Sûresi ve Kardeşle/benzerle/rinde Öne Çıkan Temel Özellikler” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, BAŞLAMA: 09.03.2011 Bitirme: 21.10.2016

 

Mehmet Demirhan: “Hz. Şuayb (as)’in Kıssasında Helak-Ahlak İlişkisi”  Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Başlama: 20.06.2012 Bitirme: 05.05.2015.

 

Ali Gürkan:”Kur’ân Ve Kitab-ı Mukaddes’e Göre Talut Ve Calut Kıssası”  Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, BAŞLAMA:20.06.0214 Bitirme: 04.11.2016

 

Bülent Yıldırım: “Aliya İzzet Begoviç'in Kur'ân Tasavvuru” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Başlama :21.01.2016. Bitirme Tarihi: 24.06.2018.

 

Harun, Aydoğdu:, “Kur'ân-ı Kerim'de Ashab-ı Sebt Kıssası”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Başlama :13.02.2017. Devam ediyor.

 

Feyzullah Selvi, “Sosyal Bir Problem Olarak Dilenciliğe Kur'ân'ın Bakışı” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Başlama : 13.02.2017. Bitirme: 16.09.2019.

Projeler:

SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ: The Second International Symposıum Of Aras Basın Region, December, 13 th-15 th.II. Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu, 13-15 Aralık 2011-Iğdır.

SEMPOZYUM BİLİM DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ: 1 ST. İNTERNATİONAL SYMPOSİUM OF IGDİR, 19-20 April, 2012,  I. ULUSLARARASI IĞDIR SEMPOZYUMU, 19-20 Nisan 2012, IĞDIR.

II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜNDE AĞRI DAĞI SEMPOZYUMU BİLİM KURULU ÜYELİĞİ, 17-18 EYLÜL 2015-IĞDIR. Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Destekleme ve Yaşatma Derneği ile Iğdır Ticaret Odası.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ: “Uluslararası Kimlik Kültür ve Değişim Sürecinde Osmanlıdan Günümüze Kürtler Sempozyumu, Bingöl Üniversitesi, 06.08.2012, Bingöl.

Hakemlikler:

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Iğdır Uriversity Journol of Social Sciences

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Journal of Divinity Faculty.

İlahiyat Araştırmaları Dergisi  Journal Of Dıvınıty Studıes, ISSN: XXXX.

İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi

Verilen Dersler:

2009-2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ DÖNEMİ

Kur’an Kıssaları, (3 Kredi)

İlmi Tefsir, (3 Kredi)

BAHAR DÖNEMİ

İşari Tefsir, (3 Kredi)

Kur’an Ahlakı, (3 Kredi)

Geçmişten Günümüze Tefsir Ekolleri, (3 Kredi)

2010-2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

 

LİSANS DERSLERİ

GÜZ DÖNEMİ

Tefsir Tarihi- 12 Kredi  (I. ve II. Öğretim)

BAHAR DÖNEMİ

Tefsir Usulü- 12 Kredi  (I. ve II. Öğretim)

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ DÖNEMİ

Kur’an Kıssaları (3 Kredi)

İlmi Tefsir, (3 Kredi)

BAHAR DÖNEMİ

İşari Tefsir (3 Kredi)

Kur’an Ahlakı (3 Kredi)

2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

 

LİSANS DERSLERİ

GÜZ DÖNEMİ

Tefsir Tarihi- 12 Kredi  (I. Ve II. Öğretim)

BAHAR DÖNEMİ

Tefsir Usulü- 12 Kredi  (I. Ve II. Öğretim)

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ DÖNEMİ

Kur’an Kıssaları, (3 Kredi)

BAHAR DÖNEMİ

Kur’an Ahlakı (3 Kredi)

İşari Tefsir (3 Kredi)

Geçmişten Günümüze Tefsir Ekolleri, (3 Kredi)

2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

LİSANS DERSLERİ

GÜZ DÖNEMİ

Tefsir Tarihi- 8 Kredi  (I. Ve II. Öğretim)

BAHAR DÖNEMİ

Tefsir Usulü- 8 Kredi  (I. Ve II. Öğretim)

Tefsir Metinleri 2 Kredi  (I. Öğretim)

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

LİSANS DERSLERİ

GÜZ DÖNEMİ

Tefsir Tarihi- 8 Kredi  (I. Ve II. Öğretim)

BAHAR DÖNEMİ

Tefsir Usulü- 8 Kredi (I. Ve II. Öğretim)

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ DÖNEMİ

Kur’an Kıssaları, (3 Kredi)

Kur’an Ahlakı (3 Kredi)

BAHAR DÖNEMİ

Geçmişten Günümüze Tefsir Ekolleri ( 3 Kredi)

İşari Tefsir Anlayışı ( 3 Kredi)

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

LİSANS DERSLERİ

GÜZ DÖNEMİ

Tefsir Tarihi- 8 Kredi  (I. Ve II. Öğretim)

BAHAR DÖNEMİ

Tefsir Usulü- 8 Kredi (I. Ve II. Öğretim)

Dini Danışma Ve Rehberlik -2 Kredi (I. Öğretim)

2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

LİSANS DERSLERİ

GÜZ DÖNEMİ

Tefsir Tarihi- 8 Kredi  (I. Ve II. Öğretim)

BAHAR DÖNEMİ

Tefsir Usulü- 8 Kredi (I. Ve II. Öğretim)

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ DÖNEMİ

Kur’an Kıssaları, (3 Kredi)

Geçmişten Günümüze Tefsir Ekolleri ( 3 Kredi)

BAHAR DÖNEMİ

Kur’an Ahlakı (3 Kredi)

İlmi Tefsir, (3 Kredi)  

2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

LİSANS DERSLERİ

GÜZ DÖNEMİ

Tefsir Tarihi ve Usulü I- 8 Kredi  (I. Ve II. Öğretim)

Din Hizmetlerinde Rehberlik ve Danışmanlık 4 Kredi (I. ve II. Öğretim)

BAHAR DÖNEMİ

Tefsir Tarihi ve Usulü II- 8 Kredi (I. Ve II. Öğretim)

Dini Hitabet- 4 Kredi (I. Ve II. öğretim

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ DÖNEMİ

Kur’an Kıssaları, (3 Kredi)

BAHAR DÖNEMİ

Kur’an Ahlakı (3 Kredi)

Geçmişten Günümüze Tefsir Ekolleri ( 3 Kredi)  

2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

LİSANS DERSLERİ

GÜZ DÖNEMİ

Tefsir Tarihi ve Usulü I- 8 Kredi  (I. Ve II. Öğretim)

Din Hizmetlerinde Rehberlik ve Danışmanlık 4 Kredi (I. ve II. Öğretim)

BAHAR DÖNEMİ

Tefsir Tarihi ve Usulü II- 8 Kredi (I. Ve II. Öğretim)

Hz. Peygamber ve İletişim, 3 Kredi (I ve  II Öğretim) 

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

GÜZ DÖNEMİ

Kur’an Kıssaları, (3 Kredi)

Geçmişten Günümüze Tefsir Ekolleri ( 3 Kredi)

BAHAR DÖNEMİ

Kur’an Ahlakı (3 Kredi)

İlmi Tefsir ( 3 Kredi)

Ödüller:

2010 YILINDA ALINAN ÖDÜLLER

PLAKET ÖDÜLÜ: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ağrı Valiliği,  Tarafından 12-14 Ekim 2010, Tarihinde Düzenlenen “III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu” Plaket Ödülü.

2011 YILINDA ALINAN ÖDÜLLER

PLAKET ÖDÜLÜ: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tarafından 1-3 Temmuz, 2011 Tarihinde Düzenlenen “Kur’ân’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’ân Öncesi Mekke Toplumu Sempozyumu” Plaket Ödülü

2012 YILINDA ALINAN ÖDÜLLER

PLAKET ÖDÜLÜ: Iğdır İl Müftülüğü Tarafından 07 Mart 2012 Tarihinde Iğdır Kültür Merkezinde Düzenlenen “Örnek Kadın Portrelerinden Kesitler” Paneli Plaket Ödülü

PLAKET ÖDÜLÜ: Iğdır İl Müftülüğü Tarafından 14.04.2012 Tarihinde Iğdır Kültür Merkezinde Düzenlenen, “Hz. Peygamber (s.a.s.) Kardeşlik Hukuku ve Kardeşlik Ahlakı” Paneli Plaket Ödülü.

2013 YILINDA ALINAN ÖDÜLLER

PLAKET ÖDÜLÜ: Iğdır İli Tuzluca ilçe Müftülüğü tarafından 18.03.2013 Tarihinde Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen “Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Savaşının Manevi Boyutu ” Konferansı Plaket Ödülü.

PLAKET ÖDÜLÜ: Iğdır İli Aralık ilçe Müftülüğü tarafından 21.03.2013 Tarihinde Aralık Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen “Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Savaşının Manevi Boyutu ” Konferansı Plaket Ödülü.

PLAKET ÖDÜLÜ: Bitlis İli Adilcevaz İlçe Müftülüğü tarafından 14. 04. 2013 Tarihinde Adilcevaz Anadolu lisesi spor salonun da düzenlenen “Hz. Peygamber ve İnsanlık Onuru” Paneli Plaket Ödülü.

PLAKET ÖDÜLÜ: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından 31.05. 2013 Tarihinde Ağrı ili Patnos ilçesi Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen  “İslam Âlimi Ahmed-i Hani ve Düşünceleri” Paneli Plaket Ödülü.

PLAKET ÖDÜLÜ: Iğdır Müftülüğü tarafından 19.09.2013 Tarihinde Iğdır Kültür Merkezinde düzenlenen “Şehitliğin Ve Gaziliğin Manevi Boyutu” Paneli Plaket Ödülü.

2014 YILINDA ALINAN ÖDÜLLER

PLAKET ÖDÜLÜ: Iğdır Müftülüğü tarafından 14.04.2014 Tarihinde Iğdır Kültür Merkezinde düzenlenen “Din ve Samimiyet İlişkisi” Paneli Plaket Ödülü.

PLAKET ÖDÜLÜ: Iğdır İli Karakoyun İlçe Müftülüğü Tarafından 15. 04. 2014 tarihinde Yatılı İlköğretim Okulu Spor Salonunda Düzenlenen. “Hz. Peygamber (s.a.s)’in Sünnetinde Samimiyet” Paneli Plaket Ödülü.

PLAKET ÖDÜLÜ: Iğdır İli Tuzluca İlçe Müftülüğü Tarafından 16. 04. 2014 Tarihinde Belediye Düğün Salonunda Düzenlenen “Samimiyet Ve Dostluk İlişkisi” Paneli Plaket Ödülü.

PLAKET ÖDÜLÜ: Iğdır Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 14.05.2014 Tarihinde Iğdır Üniversitesi Konferans Salonunda Düzenlenen “Çocuğun Manevi Eğitimi” Semineri Plaket Ödülü.

PLAKET ÖDÜLÜ: Iğdır Müftülüğü tarafından 16.10.2014 Tarihinde Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen “Cami ve Gençlik İlişkisi” Paneli Plaket Ödülü.

2015 YILINDA ALINAN ÖDÜLLER

PLAKET ÖDÜLÜ: Iğdır Ehli-Beyt Âlimleri Derneği Tarafından 11.01.2015 Tarihinde Alyans Düğün Salonunda Düzenlenen “Uluslararası Birinci Vahdet Haftası”  Paneli Plaket Ödülü.

PLAKET ÖDÜLÜ: Iğdır İl Müftülüğü tarafından 09.04.2015 Tarihinde Iğdır Kültür Merkezinde düzenlenen “Toplum ve Kadın” Paneli Plaket Ödülü.

PLAKET ÖDÜLÜ: Iğdır İl Müftülüğü (Halil İbrahim Kur’ân Kursu) Tarafından15.04,2015 Tarihinde Iğdır Kültür Merkezinde Düzenlenen  “Hz. Peygamber (sas) ve Birlikte Yaşama Ahlakı”  Paneli Plaket Ödülü.

PLAKET ÖDÜLÜ: Iğdır İl Müftülüğü tarafından 14.05.2015 Tarihinde Iğdır Kültür Merkezinde “Aile Haftası” münasebetiyle düzenlenen “Bir Yetime Aile Olmak” Paneli Plaket Ödülü.

Üyelikler:

ALANI İLE İLGİLİ OLARAK PANEL, KONFERANS, SEMİNER, AÇIK OTURUM VE SÖYLEŞİ GİBİ ETKİNLİKLERDE KONUŞMACI YA DA PANELİST OLARAK YAPTIĞI GÖREVLER

2010 YILINA AİT ETKİNLİKLER

KONFERANS (Konuşmacı) “Etkili Bir Din Hizmetinin Yapılmasında Peygamberlerin Rehberliğinin Kur’ani Boyutu ” İlçe Müftülüğü, Ağrı, Doğubayazıt, 15. 07. 2010.

KONFERANS (Konuşmacı)“Kur’an-ı Kerim Bağlamında Örnek Kadın Portreleri”,  İlçe Müftülüğü, Ağrı, Doğubayazıt, 15. 07. 2010.

PANEL (Panelist)”Hz. Peygamber (s.a.v.) Ve Kur’an”, İlçe Müftülüğü, Ağrı, Doğubayazıt, 19. 04. 2010.

PANEL (Panelist) “Hz. Peygamber (s.a.v.) Ve Kızı Hz. Fatıma (r.a.) İle olan ilişkileri”, 23.12. 2010, Kültür Merkezi, Iğdır.

SEMİNER (Konuşmacı) “Kur’an-ı Kerim’e Toplumun Yapılanmasında İlim Ve Âlimin Yeri”, 06. 05. 2010, İlahiyat Fakültesi, Iğdır.

2011 YILINA AİT ETKİNLİKLER

KONFERANS (Konuşmacı) “Model Şahsiyet Olarak Mehmet Akif Ersoy”, 17 MART 2011, Besti Aydeniz Kız Teknik Ve Meslek Lisesi, Iğdır.

ANMA PROĞRAMI (Konuşmacı) “Fikir Ve Aksiyon İnsanı Olarak Mehmet Akif Ersoy”, 11 MART 2011, Kültür Merkezi, Iğdır. 

PANEL (Panelist) ”Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Şefkat Eğitimi” 19.04.2011, Doğubayazıt Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Salonu.

PANEL (Panelist) “Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Sünnetinde Yaşlılara Merhamet” 19.04.2011, Karbulak Köyü Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Salonu.

KONFERANS (Konuşmacı) “Şehitlik Ve Gaziliğin Anlam Ve Önemi Üzerine” 15. 09. 2011,  Iğdır İl Müftülüğü Konferans Salonu.

KONFERANS (Konuşmacı) “Din Hizmetine Adanmış Gönüller” 01.10.2011, Iğdır İli Tuzluca İlçe Müftülüğü Merkez Kur’an Kursu Salonu

KONFERANS (Konuşmacı) “Camilerin Toplum Hayatındaki Yeri Ve İnsanları Birarada Yaşatmadaki Fonksiyonu” 05.10.2011, Bitlis İli, Ahlât İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu.

KONFERANS (Konuşmacı) “Camilerin Toplum Hayatındaki Yeri Ve İnsanları Birarada Yaşatmadaki Fonksiyonu” 07.10.2011, Bitlis İli, Tatvan İlçe Müftülüğü, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Toplantı Salonu.

SEMİNER (Konuşmacı) “Vaaz Verebilecek Görevliler İçin Hizmet İçi Eğitim Semineri” 21 Kasım -8 Aralık 2011 Iğdır Tuzluca İlçe Müftülüğü Salonu.

2012 YILINA AİT ETKİNLİKLER

PANEL (Panelist) İmam-ı Şafii’nin Hayatı, Hadis Anlayışı ve Fıkhı” 23 Ocak 2012, Ağrı ili Doğubeyazıt İlçe Müftülüğü, Kültür Merkezi.

PANEL (Panel Yöneticisi) : “Örnek Kadın Portrelerinden Kesitler” 07 Mart 2012, İl Müftülüğü, Iğdır Kültür Merkezi.

KONFERANS: “Mehmet Akif ERSOY’UN Kişiliği Ve Safahat’ının Önemi” 12 Mart 2012, Iğdır İl Müftülüğü Konferans Salonu.

SEMİNER:( Konuşmacı) “Din Görevliliği Yeterliklerinde Bilginin Yeri ve Önemi” 08. 04. 2012, Din Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet içi Geliştirme Kursu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Göynük/Kemer, Antalya.

PANEL: (Panelist) “Hz. Peygamber (s.a.s.) Kardeşlik Hukuku ve Kardeşlik Ahlakı” 14.04.2012, Iğdır Kültür Merkezi, Iğdır Müftülüğü.

SEMİNER:( Konuşmacı) “Din Görevliliği Yeterliklerinde Bilginin Yeri ve Önemi” 16. 04. 2012, Din Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet içi Geliştirme Kursu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Göynük/Kemer, Antalya.

KONFERANS: (Konuşmacı) “Hz. Peygamber (sav)’in Sünnetinde İman ve Emniyet İlişkisi” 27.04.2012, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu, Doğubayazıt-Ağrı.

KONFERANS: (Konuşmacı) “Yusuf Süresi Bağlamında Sabrın Önemi”, 27.04.2012, Doğubeyazıt, A2 Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kütüphane Salonu, Doğubayazıt, Ağrı.

SEMİNER: (Konuşmacı) “Yusuf Sûresi ve Günümüz İnsanına Verdiği Mesajlar” 10.05.2012, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Toplantı Salonu,  Iğdır.

KONFERANS: (Konuşmacı) “Kur’an’ı Kerim’de Anne ve Annelik” Adilcevaz Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı, Yatılı İlköğretim Okulu Konferans Salonu, 13.05.2012, Adilcevaz, Bitlis.

SEMİNER: (Konuşmacı) “Kur’ân Yorumu ve Tefsir Bilgisi” Kur’ân Kurs Öğreticilerine Yönelik Hazırlayıcı Eğitim Kursu, 27. 08 2012- 07. 09 2012,  İl Müftülüğü Konferans Salonu, Iğdır.

KONFERANS: (Konuşmacı) “Toplumun Yapılanmasında İlim ve İlim Adamının Yeri” Van İli Muradiye İlçe Müftülüğü Konferans Salonu, 04.09.2012. Van/Muradiye.

KONFERANS: (Konuşmacı) “Kurban’ın ve Kurban Bayramının Anlam ve Önemi” 18.10.20125,  Doğubeyazıt, A2 Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kütüphane Salonu, Doğubayazıt, Ağrı.

PANEL (Panelist) “Mutasavvıf Seyyid Taha el-Hakkâri ve Toplum İlişkisi” 02.11.2012, Hakkâri, Atatürk Kültür Merkezi, Hakkâri Valiliği & Hakkâri Üniversitesi.

PANEL (Panel Yöneticisi) “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Toplumla İlişkisi Bağlamında Taşra Teşkilatının Önemi ve Fonksiyonu” Iğdır İl Müftülüğü, 20. 12. 2012, Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü Konferans Salonu, Iğdır.

2013 YILINA AİT ETKİNLİKLER

KONFERANS: (Konuşmacı)  ‘Cami Hizmetlerinin Fonksiyonelliği’, 01. 01. 2013, Din Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet içi Geliştirme Programı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Manavgat/ Antalya.

SEMİNER: (Konuşmacı) “Musibet Karşısında İnsanın Konumu” 20.02.2013, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Toplantı Salonu,  Iğdır.

PANEL (Panelist) “Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Savaşının Manevi Boyutu” 14.03.2013, Iğdır Kültür Merkezi, Iğdır il Müftülüğü.

KONFERANS (Konuşmacı) “Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Savaşının Manevi Boyutu ” 18.03.2013, Iğdır İli Tuzluca İlçesi, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu.

KONFERANS (Konuşmacı) “Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Savaşının Manevi Boyutu ” 21.03.2013, Iğdır İli Aralık İlçesi, Aralık Lisesi Konferans Salonu.

PANEL (Panelist) “Hz. Peygamber ve İnsanlık Onuru” Bitlis ili Adilcevaz ilçe Müftülüğü, 14 Nisan 2013, Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu, Adilcevaz.

PANEL (Panel Yöneticisi) “İslam Âlimi Ahmed-i Hani ve Düşünceleri” Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 31 Mayıs 2013, Patnos Belediyesi Kültür Merkezi, Patnos, Ağrı.

SEMİNER (Konuşmacı)  “Kur’an Yorumu ve Tefsir Bilgisi” Iğdır İl Müftülüğü Aday Görevliler Hazırlayıcı Eğitim Kursu, 03.06.2013-07.06.2013, İl Müftülüğü Toplantı Salonu, Iğdır.

PANEL (Panel Yöneticisi) “Şehitliğin Ve Gaziliğin Manevi Boyutu” Iğdır İl Müftülüğü ve Iğdır Valiliği, 19. 09. 2013, Iğdır Kültür Merkezi.

KONFERANS (Konuşmacı) “Cami, Kadın ve Aile” Iğdır, Tuzluca İlçe Müftülüğü, 01.10.2013, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, Tuzluca.

2014 YILINA AİT ETKİNLİKLER

SEMİNER (Konuşmacı)  “Yetişkin Eğitiminin Temel Özellikleri” Iğdır İl Müftülüğü Aday Görevliler Hazırlayıcı Eğitim Kursu, 23 Aralık- 05 Ocak 2014, İl Müftülüğü Toplantı Salonu, Iğdır.

SEMİNER (Konuşmacı) “Manevi Dinamik Olarak Seyyid Taha-i Hakkâri” 20.02.2014, Iğdır Üniversitesi, Uygulama Oteli Toplantı Salonu.

PANEL (Panel Yöneticisi) “Din ve Samimiyet İlişkisi” Iğdır İl Müftülüğü, 14. 04. 2014, Iğdır Kültür Merkezi.

PANEL (Panelist) “Hz. Peygamber (s.a.s)’in Sünnetinde Samimiyet” Iğdır İli Karakoyun İlçe Müftülüğü, 15. 04. 2014, Yatılı İlköğretim Okulu Spor Salonu.

PANEL (Panelist) “Samimiyet Ve Dostluk İlişkisi” Iğdır İli Tuzluca İlçe Müftülüğü, 16. 04. 2014, Belediye Düğün Salonu.

SEMİNER (Konuşmacı) “Çocuğun Manevi Eğitimi” Iğdır Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 14.05.2014, Iğdır Üniversitesi Konferans Salonu.

PANEL (Panelist) “Etik ve Toplum İlişkisi” Iğdır ili Karakoyunlu İlçe Müftülüğü, 27.05.2014, Anadolu Lisesi Toplantı Salonu.

KONFERANS (Konuşmacı) “Cami ve Gençlik İlişkisi” Ağrı ili Doğubayazıt İlçe Müftülüğü, 15.10.2014, Milli Eğitim müdürlüğü Konferans Salonu.

PANEL (Panel Yöneticisi) “Cami ve Gençlik İlişkisi” Iğdır İl Müftülüğü, 16.10.2014, Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü Konferans Salonu.

KONFERANS (Konuşmacı) “Mehmet Akif Ersoy’un Tefsir Anlayışı” Iğdır İl Müftülüğü, 29.12.2014, Iğdır İl Müftülüğü Toplantı Salonu, Iğdır.

2015 YILINA AİT ETKİNLİKLER

PANEL (Panelist) “Hz. Peygamber (sas)’in Toplumu İnşası” Uluslararası Birinci Vahdet Haftası, Iğdır Ehli-Beyt Âlimleri Derneği, 11.01.2015, Alyans Düğün salonu, Iğdır.

KONFERANS (Konuşmacı) “Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Meryem’in Rol-Model Oluşu” Iğdır İl Müftülüğü, 23.01.2015, Iğdır İl Müftülüğü Toplantı Salonu, Iğdır.

KONFERANS (Konuşmacı) “Kur’ân-ı Kerim ve Sünnette Yaşlılık” Ağrı ili Doğubayazıt Müftülüğü, 19.02.2015, Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu, Doğubayazıt.

PANEL (Panel Yöneticisi) “Toplum ve Kadın” Iğdır İl Müftülüğü, 09. 03. 2015, Iğdır Kültür Merkezi, Iğdır.

SEMİNER (Konuşmacı)  “İmamlık ve Müezzinlik Becerisi” Iğdır İl Müftülüğü İmam-Müezzinler Hazırlayıcı Eğitim Kursu, 06.04.2015, İl Müftülüğü Toplantı Salonu, Iğdır.

KONFERANS (Konuşmacı) “Hz. Peygamber (sas) ve Birlikte Yaşama Ahlakı” Iğdır İl Müftülüğü, Selahattin Eyyubi Kur’ân Kursu, 07.04.2015, Iğdır.

KONFERANS (Konuşmacı) “Hz. Peygamber (sas) ve Birlikte Yaşama Ahlakı” Iğdır İl Müftülüğü, M. Akif Ersoy Ortaokulu, 12.04.2015, Iğdır.

PANEL (Panelist) “Hz. Peygamber (sas) ve Birlikte Yaşama Ahlakı” Iğdır İl Müftülüğü (Halil İbrahim Kur’ân Kursu) Iğdır Kültür Merkezi, 15.04.2015, Iğdır.

KONFERANS (Konuşmacı) “Hz. Peygamber (sas) ve Birlikte Yaşama Ahlakı” Iğdır İl Müftülüğü, Mehmet Akif Ersoy Kur’ân Kursu, 20.04.2015, Iğdır.

KONFERANS (Konuşmacı) “Hz. Peygamber (sas) ve Birlikte Yaşama Ahlakı” Iğdır İl Müftülüğü, Merkez Kur’ân Kursuu, 21.04.2015, Iğdır.

PANEL (Panel Yöneticisi) “Bir Yetime Aile Olmak”  Iğdır İl Müftülüğü, 13. 05. 2015, Iğdır Kültür Merkezi, Iğdır.

KONFERANS (Konuşmacı) “Cami ve Namazla Diriliş” Iğdır ili Aralık ilçe Müftülüğü Merkez Kur’ân Kursu Toplantı Salonu, 12.10.2015.

KONFERANS (Konuşmacı) “Cami ve Namazla Diriliş” Iğdır ili Tuzluca ilçe Müftülüğü Toplantı Salonu, 13.10.2015.

KONFERANS (Konuşmacı) “Cami ve Namazla Diriliş” Iğdır il Müftülüğü Toplantı Salonu, 15.10.2015.

KONFERANS (Konuşmacı) “Cami ve Namazla Diriliş” Iğdır ili Tuzluca İlçesi İmam-Hatip lisesi Toplantı Salonu, 17.10.2015.

KONFERANS (Konuşmacı) “Cami ve Namazla Diriliş” Iğdır ili Karakoyunlu ilçe Müftülüğü Toplantı Salonu, 17.10.2015.

2016 YILINA AİT ETKİNLİKLER

PANEL (Panel Yöneticisi) “Göç Bağlamında Kadın”  Iğdır İl Müftülüğü, 07. 03. 2016, Iğdır Kültür Merkezi, Iğdır.

SEMİNER (Konuşmacı)  “İmamlık ve Müezzinlik Becerisi” Iğdır İl Müftülüğü İmam-Müezzinler Hazırlayıcı Eğitim Kursu, 11.04.2016, İl Müftülüğü Toplantı Salonu, Iğdır.

KONFERANS (Konuşmacı) “Hz. Peygamber (sas) Tevhit ve Vahdet” Iğdır İl Müftülüğü, Selahattin Eyyubi Kur’ân Kursu, 11.04.2016, Iğdır.

KONFERANS (Konuşmacı) “Hz. Peygamber (sas) Tevhit ve Vahdet” Iğdır İl Müftülüğü, Toki Camisi Kur’ân Kursu, 19.04.2016, Iğdır.

2017 YILINA AİT ETKİNLİKLER

      KONFERANS (Konuşmacı) “Mehmet Akif Ersoy’un Düşünce Dünyası” Kredi ve Yurtlar Kurumu Konferans salonu, 19.03.2017, Iğdır.

      KONFERANS (Konuşmacı) “İnsan ve Musibet İlişkisi” Ceza ve Tutuk Evi Konferans salonu, 31.03.2017, Iğdır.

      KONFERANS (Konuşmacı) “Medeniyet Kuran Âyetler” Kredi ve Yurtlar Kurumu Konferans salonu, 02.11.2017, Iğdır.​

2018 YILINA AİT ETKİNLİKLER

      PANEL (Panelist) “Vahyin Işığında Kadın”, Iğdır Üniversitesi, Karaağaç Kampüsü Konferans Salonu,  08.03.2018. Iğdır.

  KONFERANS (Konuşmacı) “Öğrencilerde Akademik Başarıyı Arttırmada Kalitenin Yeri ve Önemi” Şehit Mehmet Emin Gürer İmam-Hatip Lisesi, 24.05.2018, Iğdır.

PANEL (Panelist) “İslam’da Şehit ve Şehitliğin Önemi”, Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü Konferans Salonu, 11.07.2018, Iğdır.

KONFERANS (Konuşmacı) “Camiler ve Din Hizmetlerine Adanmış Ömürler” Bitlis İli Adilcevaz Müftülüğü, Halk Eğitim Konferans Salonu, 01.10.2018,  Adilcevaz-Bitlis.

KONFERANS (Konuşmacı) “Camiler ve Din Hizmetlerine Adanmış Ömürler” Bitlis Müftülüğü, Kültür Merkezi Konferans Salonu, 01.10.20118, Bitlis.

PANEL (Panel Yöneticisi) “Camiler ve Din Hizmetlerine Adanmış Ömürler” Iğdır Müftülüğü, Kültür Merkezi Konferans Salonu, 04.10.20118, Iğdır.

KONFERANS (Konuşmacı) “Camiler ve Din Hizmetlerine Adanmış Ömürler” Batman ili Gercüş Müftülüğü, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, 13.10.2018, Gercüş-Batman.

KONFERANS (Konuşmacı) “Camiler ve Din Hizmetlerine Adanmış Ömürler” Batman ili Kozluk Müftülüğü, Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu, 13.10.2018, Kozluk-Batman.

PANEL (Panelist) “İlme Adanan Bir Ömür; Doç. Dr. Abdulcelil Candan” Abdulcelil Candan İmam-Hatip Lisesi, Batman Kültür Merkezi Konferans Salonu, 14.10.2018, Batman.

SEMİNER  (Konuşmacı) “Kur’ân ve Sünnet Perspektifinde Aile Olmak” Iğdır il Müftülüğü Konferans Salonu, 27.10.2018, Iğdır.

KONFERANS (Konuşmacı) “Hz. Peygamber (sas) ve Gençlik” Kız İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu, 13.11.2018. Iğdır.

KONFERANS (Konuşmacı) “Hz. Peygamber (sas) ve Gençlik” Bitlis İli Adilcevaz İlçesi Toplum Destekli Merkezi Konferans Salonu, 19.11.2018. Adilcevaz, Bitlis.

KONFERANS (Konuşmacı) “Hz. Peygamber’in En Büyük Mirası; Ahlakı,  “Kız İmam Hatip Lisesi Pansiyonu Konferans Salonu, 19.11.2018.  Adilcevaz, Bitlis.

KONFERANS (Konuşmacı) “Hz. Peygamber ve Toplumu İnşasındaki Temel Değerler” İlim Yayma Cemiyeti, 25.11.2018, Iğdır.

KONFERANS (Konuşmacı) “Aliya İzzet Begoviç’in Düşünce Dünyası” Kredi ve Yurtlar Kurumu Konferans salonu, 20.12.2018, Iğdır.

2019 YILINA AİT ETKİNLİKLER

KONFERANS (Konuşmacı) “Mehmet Âkif Ersoy’un Düşünce Dünyası” Kredi ve Yurtlar Kurumu Konferans salonu, 13.03.2019, Iğdır.

PANEL (Panel Yöneticisi) “Tarih Boyunca Kadın Prototipler”, Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü Konferans Salonu, 20.03.2019, Iğdır.

KONFERANS (Konuşmacı) “Temel İslam Bilimlerine Ait Kaynaklardan Yararlanma” İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kız Anadolu İHL Konferans Salonu, 26.04.2019, Iğdır.

KONFERANS (Konuşmacı) “Toplumsal Bütünleşmede Maneviyatın Rolü” Iğdır/Tuzluca Müftülüğü, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, 24.04.2019, Iğdır.

Harici Tel.
:
0 476 2230010-2230011
Dahili Tel.
:
4231
Belgegeçer
:
476 2271599
E-posta
:
zeki.tan@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
:
Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, Suveren, Iğdır