Specialization Projects


İhtisas Bilindiği gibi ülkelerin gelişme ve kalkınma odaklı stratejilerinde bölgesel gelişme en önemli gündem başlığı haline gelmiştir. Ülkemizin de benzer şekilde, 2023 yılı hedeflerine ulaşılmasına yönelik olarak “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi” hazırlanmış ve bu kapsamda bölgelerin rekabet gücünün geliştirilmesinde, Üniversitelerin Bulundukları Bölgelere Sağlayacakları Katkının önemine de vurgu yapılmıştır.

Ülkemiz yükseköğretim sisteminde özellikle 2004 yılı ve sonrasında, Üniversite sayısı ve bunun beraberinde yükseköğretime erişim artmıştır. Bundan sonraki süreçte, ülkemizin hedefleri kapsamında bu üniversitelerimizin başta bulundukları şehir ve bölge ile bütünleşmesinin sağlanması, iktisadi, sosyal ve beşeri sermayeyi geliştirmesi beklenmektedir. Bu amaçla üniversitelerimizin misyonlarını tekrar gözden geçirmesine, tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesine, güçlü yönlerini dikkate alarak odaklaşmasına ihtiyaç vardır.

YÖK Başkanlığımız ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı işbirliğiyle hem üniversitelerin bulundukları bölgeye olan katkılarını arttırmak hem de belirli alanlarda ihtisaslaşmaya teşvik etmek amacıyla özellikle 2006 yılı sonrasında kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarına yönelik “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” çalışmasını başlatmıştır.

Çalışma kapsamında ilk olarak 2015 yılında, 2006 yılı ve sonrasında kurulmuş olan tüm üniversite rektörleriyle 2 toplantı gerçekleştirilmiş ve çalışmanın içeriğinden bahsedilmiştir. 2016 yılına gelindiğinde ise pilot üniversite belirlemeye yönelik olan çalışmalara ağırlık verilmiş ve bu konuda görüşleri alınmak üzere Başkanlığımız dışından üyelerin yer aldığı bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyon, hâlihazırda hem başvuru sürecinde yapılan değerlendirmelerine hem de izleme faaliyetlerine destek vermektedir.

Bu kapsamda Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)  tarafından yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı” kapsamında ‘’Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler’’ alanında ihtisas üniversitesi olarak programa dâhil edildi. Bu program ile ülkemiz hedefleri kapsamında, Iğdır Üniversitesi'nin başta Iğdır olmak üzere bölge ile bütünleşmesini sağlamak, Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler alanında iktisadi, sosyal ve beşeri sermayeyi geliştirmek, ilgili alanlar özelinde tek tipten uzaklaşılarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmek, üniversite altyapısını misyon dahilinde ihtisaslaştırarak bu sektörlerin kalkınmasını sağlamaktır.

Iğdır Üniversitesi olarak, yerel/bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle kendi araştırma stratejileri arasındaki bağ, Üniversite – Sanayi ve Üniversite – Şehir ortaklıklarıyla yerel kalkınma hedefleri doğrultusunda kurmaya çalışılmaktadır.

Bu bağlamda, bölgenin ve üniversitenin ihtiyaçları ve potansiyeli dikkate alınarak Iğdır Üniversitesinin Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler alanında ihtisaslaşması ile üniversite-sanayi işbirliği hayata geçirilerek, bu alanda bölgeye nitelikli insan kaynağı, inovasyon kültürü, katma değerli ürünlere yönelik yatırım ve bilgi birikimi sağlanacaktır. Bununla birlikte ihtisaslaşmaya yönelik Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ile yüksek katma değerlere sahip çeşitli ürünlerinin yerli imkânlarla geliştirilmesi sonucunda yapılacak yüksek gelir getirici yatırımlarla ithalat ikamesi ve yeni istihdam ortamı sağlanarak bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunulacaktır.Specialized Universities

SPECIALIZED PROJECTS

Project

Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyon Yöntemiyle Tarımsal Ürünlerden Katma Değerli Hammadde Üretimi

Project Manager

Prof. Dr. İbrahim DEMİRTAŞ

Situation

Continues


Project

Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Kapalı Sistemde Kurutulması

Project Manager

Prof. Dr. Dureyt VEZİROĞLU

Situation

Continues


Project

Katma Değeri Yüksek Bitkilerde Tohum Çimlenmesini Teşvik Eden ve Abiyotik Strese Dayanıklılığı Arttıran Bir Bitki Büyüme Düzenleyicisinin Doğal Yöntemler ile Üretimi

Project Manager

Dr. Öğr. Üyesi Kaan HÜRKAN

Situation

Continues

Project

Hypera postica (Gyllenhal, 1813) (Coleoptera: Curculionidae)’ya karşı mikrobiyal ürün geliştirilmesi ve üretimi

Project Manager

Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Situation

Continues

Project

Leptosirozisli Sığır ve Koyunlarda Yavru Kayıplarını Azaltmaya Yönelik Bitkisel Tabanlı Aşı Üretimi

Project Manager

Dr. Öğr. Üyesi Medine ÇOTAK

Situation

Continues

Project

Bitkisel atıkların piroliz yoluyla katma değerli ürünlere dönüştürerek ekonomiye kazandırılması

Project Manager

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Salih NAS

Situation

Continues

Project

Atık Materyallerden Malç Üretimi

Project Manager

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan GÜRBÜZ


Situation

Continues

Project

Bitkisel Kaynaklı Ham Maddelerden Fonksiyonel Gıda, Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Üretim

Project Manager

Öğr. Gör. Musa KARADAĞ

Situation

Continues

Project

Yağlı Tohumlar ve Atık Yağlardan Biyodizel Üretimi

Project Manager

Öğr. Gör. Musa KARADAĞ

Situation

Continues

Project

Tarımsal Atıklardan Çok Amaçlı Pelet Üretim

Project Manager

Doç. Dr. Emrah KUŞ

Situation

Continues

Project

Koyun Yününün Değerlendirilerek (D – Vitamini, İzolasyon Malzemesi, Lanolin, Tekstil ürünü ve Bitki Gübresi) Ekonomiye Kazandırılması

Project Manager

Öğr. Gör. Musa KARADAĞ

Situation

Continues

Project

Yemeklik Yağ ve Biyodizel Amaçlı Alternatif Yağ Bitkileri Üretimi

Project Manager

Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM

Situation

Continues

Project

Kapalı Bitkisel Üretim Sisteminde Tarımsal Üretim

Project Manager

Doç. Dr. Sefa ALTIKAT

Situation

Continues

Project

Yöreye Uygun, Homojen ve Hastalıksız Kayısı Çeşitlerinin Doku Kültürüyle Üretimi (Mikroçoğaltım) ve Ticarileştirilmes

Project Manager

Doç. Dr. Melekşen  AKIN

Situation

Continues

Project

Iğdır İlinde Küçükbaş Et ve Süt Hayvancılığına Yeni Irkların Kazandırılarak Katma Değerinin Artırılması

Project Manager

Doç. Dr. Ali İhsan ATALAY

Situation

Continues

Project

Iğdır Florasındaki Yenilebilir Yabani Bitkilerin Kültüre Alınması ve Ticarileştirilmesi

Project Manager

Dr. Öğr. Üyesi Eren ÖZDEN

Situation

Continues

Project

Iğdır İlindeki Sulak Alanlarda Tıbbi Sülük Stoklarının Güçlendirilmesi ve Bölge Halkının Sülük Yetiştiriciliğine Teşvik Edilmesi

Project Manager

Dr. Öğr. Üyesi Mine KÖKTÜRK

Situation

Continues

Project

Tuzluluğa Dayanıklı Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Üretimi

Project Manager

Dr. Öğr. Üyesi Adnan Aydın

Situation

Continues

Project

Örtü Rulo Çim Üretimi

Project Manager

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim HOSAFLIOĞLU

Situation

Continues

Project

Hidroponik Yeşil Yem Üretimi

Project Manager

Doç. Dr. Sefa ALTIKAT

Situation

Continues

Project

Iğdır İli Tarımsal Ürün Üreticileri İçin Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Eğitimleri

Project Manager

Dr. Öğr. Üyesi Ayça Nur ŞAHİN DEMİREL

Situation

Continues

Project

Iğdır Ovası’nda Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Yetiştiriciliğine Uygun Alanların Bilgisayar Destek Sistemi ile Belirlenmesi

Project Manager

Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN

Situation

Continues

Project

Tuzlu, Tuzlu-Alkali ve Alkali Toprakların Bazı Tarla Bitkileri Kullanılarak Üretime Kazandırılması ve İyileştirilmesi

Project Manager

Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN

Situation

Continues

Project

Tıbbi Mantarların Üretimi, Çiftçilere Eğitimi ve Ticarileştirilmesi

Project Manager

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Zeki KOÇAK

Situation

Continues