İhtisas Projeleri


İhtisas Bilindiği gibi ülkelerin gelişme ve kalkınma odaklı stratejilerinde bölgesel gelişme en önemli gündem başlığı haline gelmiştir. Ülkemizin de benzer şekilde, 2023 yılı hedeflerine ulaşılmasına yönelik olarak “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi” hazırlanmış ve bu kapsamda bölgelerin rekabet gücünün geliştirilmesinde, Üniversitelerin Bulundukları Bölgelere Sağlayacakları Katkının önemine de vurgu yapılmıştır.

Ülkemiz yükseköğretim sisteminde özellikle 2004 yılı ve sonrasında, Üniversite sayısı ve bunun beraberinde yükseköğretime erişim artmıştır. Bundan sonraki süreçte, ülkemizin hedefleri kapsamında bu üniversitelerimizin başta bulundukları şehir ve bölge ile bütünleşmesinin sağlanması, iktisadi, sosyal ve beşeri sermayeyi geliştirmesi beklenmektedir. Bu amaçla üniversitelerimizin misyonlarını tekrar gözden geçirmesine, tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesine, güçlü yönlerini dikkate alarak odaklaşmasına ihtiyaç vardır.

YÖK Başkanlığımız ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı işbirliğiyle hem üniversitelerin bulundukları bölgeye olan katkılarını arttırmak hem de belirli alanlarda ihtisaslaşmaya teşvik etmek amacıyla özellikle 2006 yılı sonrasında kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarına yönelik “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” çalışmasını başlatmıştır.

Çalışma kapsamında ilk olarak 2015 yılında, 2006 yılı ve sonrasında kurulmuş olan tüm üniversite rektörleriyle 2 toplantı gerçekleştirilmiş ve çalışmanın içeriğinden bahsedilmiştir. 2016 yılına gelindiğinde ise pilot üniversite belirlemeye yönelik olan çalışmalara ağırlık verilmiş ve bu konuda görüşleri alınmak üzere Başkanlığımız dışından üyelerin yer aldığı bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyon, hâlihazırda hem başvuru sürecinde yapılan değerlendirmelerine hem de izleme faaliyetlerine destek vermektedir.

Bu kapsamda Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)  tarafından yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı” kapsamında ‘’Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler’’ alanında ihtisas üniversitesi olarak programa dâhil edildi. Bu program ile ülkemiz hedefleri kapsamında, Iğdır Üniversitesi'nin başta Iğdır olmak üzere bölge ile bütünleşmesini sağlamak, Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler alanında iktisadi, sosyal ve beşeri sermayeyi geliştirmek, ilgili alanlar özelinde tek tipten uzaklaşılarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmek, üniversite altyapısını misyon dahilinde ihtisaslaştırarak bu sektörlerin kalkınmasını sağlamaktır.

Iğdır Üniversitesi olarak, yerel/bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle kendi araştırma stratejileri arasındaki bağ, Üniversite – Sanayi ve Üniversite – Şehir ortaklıklarıyla yerel kalkınma hedefleri doğrultusunda kurmaya çalışılmaktadır.

Bu bağlamda, bölgenin ve üniversitenin ihtiyaçları ve potansiyeli dikkate alınarak Iğdır Üniversitesinin Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler alanında ihtisaslaşması ile üniversite-sanayi işbirliği hayata geçirilerek, bu alanda bölgeye nitelikli insan kaynağı, inovasyon kültürü, katma değerli ürünlere yönelik yatırım ve bilgi birikimi sağlanacaktır. Bununla birlikte ihtisaslaşmaya yönelik Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ile yüksek katma değerlere sahip çeşitli ürünlerinin yerli imkânlarla geliştirilmesi sonucunda yapılacak yüksek gelir getirici yatırımlarla ithalat ikamesi ve yeni istihdam ortamı sağlanarak bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunulacaktır.İhtisas Üniversiteleri

İHTİSAS PROJELERİMİZ

Proje

Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyon Yöntemiyle Tarımsal Ürünlerden Katma Değerli Hammadde Üretimi

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. İbrahim DEMİRTAŞ

Durum

Devam Ediyor


Proje

Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Kapalı Sistemde Kurutulması

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Dureyt VEZİROĞLU

Durum

Devam Ediyor


Proje

Katma Değeri Yüksek Bitkilerde Tohum Çimlenmesini Teşvik Eden ve Abiyotik Strese Dayanıklılığı Arttıran Bir Bitki Büyüme Düzenleyicisinin Doğal Yöntemler ile Üretimi

Proje Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi Kaan HÜRKAN

Durum

Devam ediyor

Proje

Hypera postica (Gyllenhal, 1813) (Coleoptera: Curculionidae)’ya karşı mikrobiyal ürün geliştirilmesi ve üretimi

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Durum

Devam ediyor

Proje

Leptosirozisli Sığır ve Koyunlarda Yavru Kayıplarını Azaltmaya Yönelik Bitkisel Tabanlı Aşı Üretimi

Proje Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi Medine ÇOTAK

Durum

Devam ediyor

Proje

Bitkisel atıkların piroliz yoluyla katma değerli ürünlere dönüştürerek ekonomiye kazandırılması

Proje Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Salih NAS

Durum

Devam ediyor

Proje

Atık Materyallerden Malç Üretimi

Proje Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan GÜRBÜZ


Durum

Devam ediyor

Proje

Bitkisel Kaynaklı Ham Maddelerden Fonksiyonel Gıda, Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Üretim

Proje Yürütücüsü

Öğr. Gör. Musa KARADAĞ

Durum

Devam ediyor

Proje

Yağlı Tohumlar ve Atık Yağlardan Biyodizel Üretimi

Proje Yürütücüsü

Öğr. Gör. Musa KARADAĞ

Durum

Devam ediyor

Proje

Tarımsal Atıklardan Çok Amaçlı Pelet Üretim

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Emrah KUŞ

Durum

Devam ediyor

Proje

Koyun Yününün Değerlendirilerek (D – Vitamini, İzolasyon Malzemesi, Lanolin, Tekstil ürünü ve Bitki Gübresi) Ekonomiye Kazandırılması

Proje Yürütücüsü

Öğr. Gör. Musa KARADAĞ

Durum

Devam ediyor

Proje

Yemeklik Yağ ve Biyodizel Amaçlı Alternatif Yağ Bitkileri Üretimi

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM

Durum

Devam ediyor

Proje

Kapalı Bitkisel Üretim Sisteminde Tarımsal Üretim

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Sefa ALTIKAT

Durum

Devam ediyor

Proje

Yöreye Uygun, Homojen ve Hastalıksız Kayısı Çeşitlerinin Doku Kültürüyle Üretimi (Mikroçoğaltım) ve Ticarileştirilmes

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Melekşen  AKIN

Durum

Devam ediyor

Proje

Iğdır İlinde Küçükbaş Et ve Süt Hayvancılığına Yeni Irkların Kazandırılarak Katma Değerinin Artırılması

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Ali İhsan ATALAY

Durum

Devam ediyor

Proje

Iğdır Florasındaki Yenilebilir Yabani Bitkilerin Kültüre Alınması ve Ticarileştirilmesi

Proje Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi Eren ÖZDEN

Durum

Devam ediyor

Proje

Iğdır İlindeki Sulak Alanlarda Tıbbi Sülük Stoklarının Güçlendirilmesi ve Bölge Halkının Sülük Yetiştiriciliğine Teşvik Edilmesi

Proje Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi Mine KÖKTÜRK

Durum

Devam ediyor

Proje

Tuzluluğa Dayanıklı Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Üretimi

Proje Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi Adnan Aydın

Durum

Devam ediyor

Proje

Örtü Rulo Çim Üretimi

Proje Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim HOSAFLIOĞLU

Durum

Devam ediyor

Proje

Hidroponik Yeşil Yem Üretimi

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Sefa ALTIKAT

Durum

Devam ediyor

Proje

Iğdır İli Tarımsal Ürün Üreticileri İçin Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Eğitimleri

Proje Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi Ayça Nur ŞAHİN DEMİREL

Durum

Devam ediyor

Proje

Iğdır Ovası’nda Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Yetiştiriciliğine Uygun Alanların Bilgisayar Destek Sistemi ile Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN

Durum

Devam ediyor

Proje

Tuzlu, Tuzlu-Alkali ve Alkali Toprakların Bazı Tarla Bitkileri Kullanılarak Üretime Kazandırılması ve İyileştirilmesi

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN

Durum

Devam ediyor

Proje

Tıbbi Mantarların Üretimi, Çiftçilere Eğitimi ve Ticarileştirilmesi

Proje Yürütücüsü

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Zeki KOÇAK

Durum

Devam ediyor